Vydávanie povolení CEMT

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor štátny dopravný úrad, oznamuje, že licencie CEMT na rok 2018 sa budú vydávať v budove ministerstva na 5. poschodí číslo dverí 526

v dňoch 28.12. – 29.12.2017 a 02.01. – 15.01.2018

v čase od 09,00 hod - 14,00 hod

Licencie CEMT spolu so Zásadami pre používanie licencií CEMT v roku 2018, budú odovzdané podnikateľovi osobne (štatutárnemu orgánu), alebo zástupcovi (poverenej osobe na základe notársky overeného písomného splnomocnenia) a predložení OP, len po preukázaní zaplatenia správneho poplatku podľa položky 79 písmeno e) zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

Viac informácií nájdete v priložených súboroch.


Zdroj: MDVRR

Posledná aktualizácia: 28. 12. 2017