Rozdelenie povolení CEMT

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej dopravy, oznamuje, že licencie CEMT na rok 2022 sa budú vydávať v budove ministerstva na prízemí za prísnych bezpečnostných opatrení.

Vchod do budovy je sprístupnený len z hlavnej ulice (električková trať). Vstup do budovy je podmienený režimom OTP, je nutné mať prekryté ústa a nos (respirátor) a vydezinfikovať si ruky. Je nutné priniesť si vlastné pero!

Licencie CEMT sa budú vydávať dopravcom v počte a v štruktúre podľa zverejneného zoznamu. Žiadame všetkých dopravcov, ktorým boli pridelené povolenia CEMT na rok 2022 (viď priložené rozdelenie povolení na rok 2022), aby dôsledne zvážili, ktoré povolenia z pridelených povolení chcú prevziať. Prevzatie povolení bude možné až po úhrade správneho poplatku. Úhradu bankovým prevodom odporúčame uskutočniť najneskôr do 06.01.2022, aby bolo možné povolenia vydať do 15.01.2022.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor cestnej dopravy
Námestie slobody č. 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava

Viac informácií v prílohe.

Posledná aktualizácia: 26. 02. 2021