Členstvo

Členom združenia môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá vysloví súhlas so Stanovami Združenia ČESMAD Slovakia a spĺňa podmienky na prijatie za člena združenia podľa týchto stanov. O prijatí za člena rozhoduje prezídium združenia prihliadajúc na vyjadrenie príslušného regionálneho výboru. Členstvo v združení vzniká dňom rozhodnutia prezídia, resp. dňom uhradenia členského poplatku.

PODMIENKY ČLENSTVA:

 • vyrovnanie všetkých záväzkov voči združeniu (posudzujú sa aj záväzky všetkých subjektov, v ktorých má žiadateľ majetkovú účasť),
 • dobrú povesť (firmy, majiteľa, štatutárneho zástupcu, zodpovedného zástupcu – odporúčaním regionálneho výboru, ktorý na tento cieľ má právo zisťovať o žiadateľovi potrebné skutočnosti v zmysle Kódexu člena Združenia ČESMAD Slovakia),
 • platné oprávnenie na podnikanie na výkon cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy,
 • faktické užívanie (napr. vlastníctvo, nájom alebo lízing) aspoň jedného vozidla (ďalej len "vozidlo"). Vozidlom sa rozumie motorové nákladné vozidlo s užitočnou hmotnosťou vyššou ako 900 kg alebo vozidlo určené na hromadnú prepravu osôb,
 • poskytovanie pravdivých a neskreslených údajov,
 • splnenie ďalších podmienok stanovených zákonom pre oblasť dopravy,
 • štátne občianstvo SR žiadateľa o členstvo, ak ide o fyzickú osobu alebo štátne občianstvo SR väčšinového spoločníka, resp. akcionára žiadateľa o členstvo, ak ide o právnickú osobu.

AKÁ JE VÝŠKA POPLATKU:

Členstvo v združení sa udržiava platením ročného členského príspevku, ktorý je stanovený na základe počtu vozidiel evidovaných na člena na základe platnej finančnej spôsobilosti v zmysle zákona o cestnej doprave. Výška členského príspevku je uvedená v stanovách združenia a je nasledovná:

Počet vozidiel Ročný členský poplatok
1 vozidlo 66,40 €
2 - 5 vozidiel 99,60 €
6 - 10 vozidiel 132,80 €
11 - 20 vozidiel 166 €
21 - 50 vozidiel 232,40 €
51 - 100 vozidiel 332 €
101 - 200 vozidiel 663,90 €
201 - 300 vozidiel 995,80 €
301 a viac vozidiel 1327,80 €

DOKLADY POTREBNÉ NA PRIJATIE ZA ČLENA ZDRUŽENIA:

 1. Výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba) alebo obchodného registra (právnická osoba) nie staršie ako 3 mesiace. Ak dopravca nie je zapísaný ani v obchodnom ani v živnostenskom registri, predkladá dokument "Potvrdenie o pridelení IČO", ktoré vydáva Štatistický úrad SR – originál alebo úradne overená kópia;
 2. Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej/osobnej cestnej dopravy (vo forme ROZHODNUTIA), ktoré vydáva okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja podľa 5 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, Nariadenia ES č. 1071/2009 a Nariadenia ES č. 1072/2009 – kópia;
 3. Licencia Spoločenstva pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste/pre medzinárodnú osobnú prepravu autokarmi a autobusmi (modrej farby) - kópia;
 4. Žiadosť o prijatie za člena združenia / vo forme PRIHLÁŠKY/;
 5. Čestné prehlásenie majiteľa/konateľa / vyjadrenie súhlasu so stanovami združenia a kódexom člena /.
 6. V prípade cestnej dopravy na vlastnú potrebu - Osvedčenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1073/2009 pre dopravu na vlastnú potrebu medzi členskými štátmi zabezpečovanú autokarmi a autobusmi (žltej farby), ktoré vydáva okresný úrad, odbor a pozemných komunikácií v sídle kraja.

ČO ZÍSKATE ZA ČLENSKÝ POPLATOK:

 • Prístup na uzamknuté informácie na web stránke združenia cesmad.sk
 • Odborný mesačník KILOMETER
 • Denné zasielanie infomailov
 • Možnosť využívať telefonickú informačnú linku
 • Ekonomické a právne poradenstvo
 • Právne zastupovanie vo Francúzsku v súvislosti so zavedením minimálnej mzdy
 • Zľavy na poskytované služby
 • Zľavy pri asistenčnej službe ČESMAD Assistance (odťah a vyslobodenie)
 • Zľavy na ponúkané produkty v predajniach MOTOEXPERT
 • Možnosť využívať vzdelávací projekt v oblasti legislatívy ČESMAD Consulting
 • Možnosť zúčastniť sa regionálnych a plenárnych zhromaždení
 • Možnosť zúčastniť sa všetkých akcií Česmadu

O možnosti stať sa členom kontaktujte prosím regionálne kancelárie:

Bratislava: Ľudmila Vidličková, vidlickova@cesmad.sk, 0903 473 920
Nové Zámky: Aneta Juhászová, juhaszova@cesmad.sk, 0903 467 850
Banská Bystrica: Katarína Križková, krizkova@cesmad.sk, 0915 981 528
Košice: Alena Havrillová, havrillova@cesmad.sk, 0903 754 640

Posledná aktualizácia: 13. 12. 2023