Vydávanie karnetov

Účinné od 1. marca 2015

Postupy pri prijímaní dopravcov do systému TIR

 Postupy súvisiace s dočasným alebo trvalým vylúčením dopravcov zo systému TIR

 1. Postupy pri prijímaní dopravcov do systému TIR

Postupy sú v súlade s Dohovorom TIR a legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.
a) postupy, ktoré vykonáva združenie ČESMAD Slovakia a Colná správa SR pri prijímaní uchádzača do systému TIR;
b) ďalšie postupy, ktoré sú povinné pre získanie oprávnenia odoberať karnety TIR.

a) Postupy, ktoré vykonáva združenie ČESMAD Slovakia a Colná správa SR pri prijímaní uchádzača do systému TIR
Požiadavky - dokumentácia:
Dopravca - uchádzač o prijatie do systému TIR sa musí zaregistrovať v združení na základe požadovaných dokladov:
- Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy vo  forme rozhodnutia (úradne overená kópia)
Dopravca preukazuje oprávnenie podnikať v nákladnej cestnej doprave „Povolením na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy", ktoré vydáva okresný úrad (odbor dopravy a pozemných komunikácií) v sídle kraja podľa § 5 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, Nariadenia ES č. 1071/2009 ohľadne spoločných pravidiel týkajúcich sa povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy, a Nariadenia ES č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh. Okresný úrad preskúma splnenie zákonných podmienok, ktorými sú:
- vek najmenej 21 rokov; ak prevádzkovateľom cestnej dopravy je právnická osoba, túto požiadavku musia spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu a vedúci dopravy;
- bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov;
- finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy (9 000 € za prvé nákladné vozidlo a 5 000 € za každé ďalšie nákladné vozidlo);
- odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorá sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v osobitnom predpise pred skúšobnou komisiou alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu;
- technická základňa;
- prepravný poriadok  
- disponovanie spôsobilými nákladnými vozidlami.

Od dopravcov sa už nevyžadujú živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy, keďže tieto živnostenské koncesie získané do 30. júna 2010 stratili platnosť podľa § 56 zákona č. 56/2012 Z.z., najneskôr  3. decembra 2013.

- Povolenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy vo forme rozhodnutia (úradne overená kópia)
Ak dopravca nemá vydané povolenie podľa predchádzajúceho bodu, tak oprávnenie podnikať v medzinárodnej cestnej doprave preukazuje „Povolením na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy“ vydané Krajským úradom dopravy podľa § 21 zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, ktorý bol účinný do 28.02.2012. Podľa prechodných ustanovení zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v § 54 ods. 6: Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa skorších predpisov (najmä zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave) zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemajú vyznačenú platnosť, platia podľa § 56 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave do 4. decembra 2015. Tieto povolenia sa vydávajú na konkrétny počet vozidiel a platnosť sa určuje na dobu určitú, najviac 5 rokov.

- Licencia Spoločenstva pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste (úradne overená kópia)
Podľa § 5 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave: Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov vydávanú podľa nariadenia ES č. 1072/2009. Licenciu Spoločenstva vydáva okresný úrad. (Pred okresnými úradmi bolo vydávanie v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR).

- Výpis dopravcu z obchodného alebo živnostenského registra  SR (originál alebo úradne overená kópia)
Prevádzkovateľ cestnej dopravy sa zapisuje do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva. Výpisy z obchodného registra SR vydávajú okresné súdy v sídle kraja, Slovenská pošta a notári SR. Týmto dokladom sa preveruje pravdivosť a aktuálnosť zapísaných údajov týkajúcich sa dopravcu (obchodné meno, sídlo, štatutár, iné právne skutočnosti). Pokiaľ dopravca - fyzická osoba nie je zapísaná v obchodnom registri SR, tak je potrebné, aby takýto dopravca predložil výpis zo živnostenského registra SR (vydáva okresný úrad). Výpis z obchodného alebo živnostenského registra predkladá dopravca pravidelne jedenkrát za rok. Týmto dokladom si združenie overuje existenciu dopravnej spoločnosti ale aj všetky zmeny, ktoré s dopravnou spoločnosťou súvisia. Priebežne si informácie o dopravných spoločnostiach združenie preveruje na internetovej stránke Ministerstva  spravodlivosti SR (obchodný register) a Ministerstva vnútra SR (živnostenský register).
Ak dopravca nie je zapísaný ani v živnostenskom, ani v obchodnom  registri SR, tak predkladá dokument „Potvrdenie o pridelení IČO“, ktoré vydáva Štatistický úrad SR.

- Veľké technické preukazy všetkých vozidiel, ktoré chce dopravca zaevidovať v databáze združenia a ktorými chce podnikať v medzinárodnej doprave a v systéme TIR (originály technických preukazov slúžia na skontrolovanie, kópie technických preukazov sa zakladajú do spisovej zložky žiadateľa). V prípade prenájmu vozidla, žiadateľ predkladá nájomné zmluvy, v ktorých sú podpisy prenajímateľa a nájomcu notárom overené. Do spisovej zložky žiadateľa sa založí overená kópia nájomnej zmluvy. Karnet TIR môže byť použitý iba tými vozidlami, ktoré sú oprávnené na podnikanie v systéme TIR a ktoré sú zaregistrované v databáze združenia a ktorých kópie technických preukazov sú založené v spisovej zložke žiadateľa.

Kompetentná osoba žiadateľa predloží písomné "Prehlásenie dopravcu pred vstupom do systému TIR", v ktorom svojím podpisom potvrdí, že sa nedopustil priestupkov voči daňovej a colnej legislatíve, ktoré by mohli byť prekážkou jeho vstupu do systému TIR v zmysle Prílohy č. 9 Dohovoru TIR. Zároveň v prehlásení podpíše, že je povinný združeniu nahlasovať všetky zmeny týkajúce sa minimálnych podmienok a požiadaviek v zmysle 2. časti Prílohy 9 Dohovoru 1975. Ďalej potvrdí, že bude združenie neodkladne informovať aj o všetkých zmenách, ktoré nastanú v oblasti porušovania colných alebo daňových predpisov. Dopravca poskytne združeniu súčinnosť pri zisťovaní alebo overovaní si týchto zmien. V Prehlásení udelí združeniu súhlas na overovanie si všetkých potrebných informácií a podpíše, že berie na vedomie, že nedodržanie oznamovacích povinností ako aj uvádzanie nepravdivých informácií môže viesť k jeho vylúčeniu zo systému TIR.

Uvedené doklady dokazujú oprávnenie uchádzača fungovať v medzinárodnej doprave

Ďalej dopravca predloží:
- dopravca vyplní a podpíše tlačivo Žiadosť o prijatie do systému TIR.
- uchádzač požiada o súhlas na vstup do systému TIR príslušný colný úrad v mieste sídla svojej dopravnej firmy.

Colný úrad je v zmysle platnej Záručnej zmluvy podpísanej medzi združením a Colným riaditeľstvom SR (t.č. Finančné riaditeľstvo SR) povinný svoje stanovisko oznámiť do 21 kalendárnych dní od doručenia žiadosti. Písomné stanovisko colný úrad zasiela v jednom vyhotovení žiadateľovi o vstup do systému TIR, v jednom vyhotovení na adresu združenia.
Colný úrad v mieste sídla žiadateľa preveruje žiadateľa v databáze všetkých colných úradov Slovenskej republiky a súhlas na vstup do colného systému TIR udeľuje so súhlasom všetkých colných úradov Slovenskej republiky.
Po schválení zo strany colných úradov jeho žiadosť o členstvo v združení ako aj o vstup do systému TIR posudzuje regionálny výbor združenia. Po odobrení žiadosti zo strany regionálneho výboru konečné stanovisko k prijatiu vydáva Prezídium Združenia ČESMAD Slovakia.

Oprávnenie na vstup uchádzača do systému TIR vzniká dňom kladného rozhodnutia Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia.
Rozhodnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia je žiadateľovi o vstup do systému TIR písomne oznámené do 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia rozhodnutia. 


b) Ďalšie postupy, ktoré sú povinné pre získanie oprávnenia odoberať karnety TIR 
Po prijatí uchádzača do systému TIR Prezídiom Združenia ČESMAD Slovakia karnety TIR budú uchádzačovi vydané až po splnení nasledujúcich podmienok:

1) Zabezpečenie vstupnej záruky v hodnote 3000 USD v hotovosti na účet združenia alebo formou bankovej záruky.

2) Dopravca absolvuje základné školenie k Dohovoru TIR, každé dva roky preškolenie k Dohovoru TIR. Školenie musí absolvovať u fyzickej osoby samotná fyzická osoba, u právnickej osoby konateľ (konatelia) v zmysle platného výpisu z obchodného registra. Evidencia o absolvovaní základného školenia a preškolenia sa vedie v informačnom systéme  združenia.

3) Dopravca písomne potvrdí prevzatie aktuálnej verzie Manuálu držiteľa. Toto písomné potvrdenie sa založí do spisovej zložky dopravcu.

4) Po splnení všetkých uvedených podmienok a pred vydaním prvého karnetu TIR kompetentná osoba dopravcu podpíše Vyhlásenie o záväzku dopravnej spoločnosti na prijatie do colného systému TIR a na oprávnenie používať obyčajné karnety TIR v dvoch origináloch. Jedno vyhotovenie zostáva pre dopravcu, druhé pre združenie, ktoré ho založí do spisovej zložky dopravcu.

5) V prípade odberu, návratu karnetov TIR alebo iných úkonov týkajúcich sa systému TIR splnomocnenou osobou, sa do spisovej zložky dopravcu založí originál Splnomocnenia oprávňujúceho splnomocneného na uvedené úkony. Pravosť podpisov  kompetentných osôb udeľujúcich splnomocnenie musí byť notárom overená.

Združenie stanovilo kvótu 4 karnety na vozidlo, čo znamená, že dopravca môže odobrať toľko nových karnetov, aby spolu s karnetmi, ktoré v minulosti prevzal od združenia a sú v jeho užívaní, neprekročil počet 4 na každé registrované vozidlo.  Zároveň platí pravidlo: dopravca musí mať vrátené všetky karnety TIR v stanovenej lehote 75 dní od dátumu výdaja. Ak nesplní podmienku návratnosti, nemôžu byť dopravcovi vydané nové karnety TIR.

 
2. Postupy súvisiace s dočasným alebo trvalým vylúčením dopravcov zo systému TIR

Oprávnenie poberať karnety TIR od združenia držiteľ dočasne alebo definitívne stratí, ak:
1. umožní použitie karnetu TIR treťou stranou,
2. prepraví tabakové/alkoholové výrobky na podklade karnetu TIR, v rozpore s bodom 4 Vyhlásenia o záväzku držiteľa,
3. nie sú včas uhradené faktúry vystavené združením za výdaj karnetov TIR,
4. držiteľ nie je schopný plniť svoje záväzky a osobitne, v prípade súdneho rozhodnutia, konkurzu, likvidácie alebo akéhokoľvek konania zahŕňajúceho súdny alebo podobný proces, ktorý určí, že držiteľ nie je schopný ďalej plniť svoje záväzky. Avšak v prípade právnej transformácie spoločnosti, schválenej národnými orgánmi, nemusí dôjsť k uvedenému prerušeniu vydávania karnetov TIR, ak to neprotirečí národným zákonom v krajine držiteľa,
5. držiteľ spáchal závažný priestupok, ktorý má právo posudzovať výlučne združenie alebo má opakované priestupky proti colným predpisom alebo ustanoveniam a pokynom vydaným združením,
6. držiteľ sám zmenil lehotu platnosti karnetu TIR,
7. jedna alebo viac požiadaviek uvedených vo Vyhlásení o záväzku držiteľa alebo oznámených združením neboli rešpektované,
8. združenie bolo informované prostredníctvom IRU alebo colnými orgánmi ktorejkoľvek krajiny, že voči držiteľovi bolo podniknuté opatrenie na vylúčenie zo systému TIR,
9. držiteľ nerešpektoval zákaz komerčného vzťahu alebo zákaz používať vozidlá dopravcu, ktorý bol vylúčený zo systému TIR, alebo ktorý je registrovaný v krajine alebo má sídlo v krajine, kde nefunguje systém TIR alebo táto krajina bola zo systému TIR vylúčená.

Výdaj karnetov TIR držiteľovi sa automaticky pozastaví:
1. ak držiteľ nevráti jemu vydané karnety TIR združeniu v lehotách stanovených združením a nedodrží postup predpísaný pre prípad nevrátenia karnetov TIR a ak by sa novým výdajom prekročila združením stanovená kvóta,

alebo

2. ak nie sú dodržané základné podmienky stanovené na prijatie do systému TIR a na odber karnetov TIR,

alebo

3. ak držiteľ dobrovoľne vystúpi zo systému TIR.

Kontakt:
Regionálne pracovisko Bratislava
Tatiana Prokopiusová
vedúca regionálnej kancelárie Bratislava, colné záležitosti
mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Mgr. Ingrid Nedorostová
mobil:  0911 467 856
e-mail: nedorostova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Košice
Alena Havrillová, vedúca regionálnej kancelárie
mobil: 0903 754 640
e-mail: havrillova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Zvolen
Ing. Anna Kymanová, vedúca regionálnej kancelárie
mobil: 0915 981 528
e-mail: kymanova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 08. 01. 2024