Víza do Ruskej federácie

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády bude chodiť pracovník združenia 2 x týždenne, a to v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou zasielali na adresu združenia v dostatočnom časovom predstihu pred požadovanou platnosťou nových víz. Ďakujeme za spoluprácu.

Podmienky vybavovania víz do Ruskej federácie

Jednovstupové vízum:   dáva zahraničnému občanovi právo na prekročenie štátnej hranice Ruskej federácie 1-krát pri vstupe a 1-krát pri výstupe z Ruskej federácie. (Platnosť víza: 30 dní)

Potrebné doklady: 

-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný. V závere elektronického dotazníka vybrať ruskú ambasádu, nie VHS Slovakia;
-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;
-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je  platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;
-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje.Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti.
-         splnomocnenie od žiadateľa na prevzatie pasu s vízami.

Dvojvstupové vízum: dáva zahraničnému občanovi právo 2-krát prekročiť štátnu hranicu Ruskej federácie pri vstupe a 2 krát pri výstupe z Ruskej federácie. (Platnosť víza: 90 dní)

Potrebné doklady: 
-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný;
-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;
-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;
-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti.
 -          splnomocnenie od žiadateľa na prevzatie pasu s vízami.

Viacvstupové vízum: dáva právo na viacnásobný (viac ako 2-krát) vstup na územie Ruskej federácie. Ide o víza ročné a dvojročné.

Potrebné doklady: 
-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný;
-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;
-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;
-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti;
-          v prípade nového pasu: fotokópia predchádzajúceho víza a jednej až dvoch pasových strán s colnými pečiatkami posledných vstupov a výstupov (nie starších ako rok), nakoľko žiadateľom o viacvstupové vízum je možné udeliť vízum na obdobie 2 rokov iba v prípade, že mu v predchádzajúcom období bolo udelené viacvstupové ročné vízum, predtým dvojvstupové alebo jednovstupové vízum.
 -          splnomocnenie od žiadateľa na prevzatie pasu s vízami.

Z dôvodu, že ruské víza sú vybavované priamo na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Ruskej federácie, je potrebné na konci vízového dotazníka uviesť, že vízum sa podáva na Embassy of the Russian Federation in Slovakia.  

Vo vízovom dotazníku sa dátum posledného vstupu a výstupu musí zhodovať s colnými pečiatkami.

Z dôvodu, že konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ruskej federácie nám neúplné žiadosti o pridelenie víz neprevezme, opätovne vás žiadame o doručovanie kompletných žiadosti.

Žiadateľ (vodič) musí dať písomný súhlas združeniu na poskytnutie osobných údajov.

Poplatky za vybavenie víz (konzulárny a spracovateľský poplatok):

 

jednovstupové alebo jednovstupové tranzitné víza:

štandardné vystavenie (4 až 10 pracovných dní): 150 EUR

expresné vystavenie (1 až 3 pracovné dni): 250 EUR

 

dvojvstupové alebo dvojvstupové tranzitné víza:

štandardné vystavenie (4 až 10 pracovných dní): 200 EUR

expresné vystavenie (1 až 3 pracovné dni): 360 EUR

 

viacvstupové víza:

štandardné vystavenie (4 až 10 pracovných dní): 300 EUR

expresné vystavenie (1 až 3 pracovné dni): 600 EUR

 

prenesenie víza do nového pasu: 60 EUR

Uvedené ceny platia pre členov združenia. V prípade požiadavky sprostredkovania víz pre nečlena združenia, kontaktujte výdajné miesto v Bratislave.

Po obdržaní pasu s novými vízami je potrebné skontrolovať ich platnosť. Po zistení nezrovnalostí kontaktujte výdajné miesto v Bratislave.

Kontakt
Ingrid Nedorostová
mobil:  0911 467 856
e-mail: nedorostova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti
mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023