Preprava tovaru Spoločenstva na podklade karnetov TIR

Tovar Spoločenstva prepravovaný na podklade karnetu TIR treba označiť symbolom "T2L" do kolónky 10 na manifeste o tovare na všetkých útržkových listoch karnetu TIR v počte, ktorý je potrebný na tranzit tovaru od colnice odoslania po colnicu určenia. Štatút tovaru Spoločenstva potvrdí kompetentná osoba colnice odoslania colnou pečiatkou a svojim podpisom v kolónke 10 na manifeste o tovare na všetkých potrebných útržkových listoch karnetu TIR.
Takisto overenie správnosti údajov uvedených v manifeste o tovare potvrdí colnica odoslania v kolónke 17 na všetkých potrebných útržkových listoch karnetu TIR.

Potvrdenie štatútu Spoločenstva pre tovar prepravovaný na podklade karnetu TIR pečiatkou colného úradu odoslania a podpisom kompetentného colníka v kolónke 10 na manifeste o tovare požadujú colné orgány určenia na základe článku 319 Colného kódexu Spoločenstva:
"Ak sa tovar prepravuje na základe karnetu TIR alebo karnetu ATA, deklarant môže za účelom dokázania štatútu Spoločenstva pre tovar jasne uviesť symbol "T2L" na mieste vyhradenom pre popis tovaru (v prípade karnetu TIR je to kolónka 10 v manifeste o tovare), spolu so svojím podpisom na všetkých príslušných útržkových listoch karnetu pred jeho predložením colnému úradu odoslania za účelom overenia. Na všetkých útržkových listoch karnetu, na ktorých bol uvedený symbol "T2L", musí byť tento symbol osvedčený pečiatkou colného úradu odoslania a podpisom zodpovedného pracovníka.
Ak sa karnet TIR alebo karnet ATA vzťahuje na tovar Spoločenstva aj na tovar, ktorý nepochádza zo Spoločenstva, tieto dve kategórie tovaru musia byť samostatne uvedené, pričom symbol "T2L" musí byť uvedený tak, aby sa jasne týkal iba tovaru Spoločenstva."
 
Odporúčame dopravcom, ktorí vykonávajú prepravy tovaru Spoločenstva v rámci štátov Európskej únie tranzitom cez tretie krajiny, aby takýto tovar v karnete TIR označovali symbolom T2L do kolónky vyhradenej na popis tovaru (č. 10).
Zároveň si  pred odchodom z colného úradu odoslania skontrolujte, či colný orgán potvrdil štatút tovaru Spoločenstva v kolónke 10 v zmysle platných colných predpisov.  

Tatiana Prokopiusová 
vedúca regionálnej kancelárie Bratislava, colné záležitosti
mobil 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023