Žiadosť o povolenie CEMT

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej dopravy oznamuje, že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o licenciu CEMT na rok 2024, majú možnosť podať žiadosť na priloženom formulári. Formulár žiadosti je potrebné úplne a pravdivo vyplniť (dátum, pečiatka a podpis konateľa – podnikateľa).

Žiadosti o licenciu CEMT je možné zaslať poštou, alebo priniesť osobne do podateľne ministerstva (pri obidvoch možnostiach platí pečiatka podateľne, alebo pošty), najneskôr do 15. novembra 2023 (vrátane), inak nebude žiadosť akceptovaná t. j. nebude zahrnutá do zoznamu žiadateľov. Žiadosť zašlite na adresu:
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor cestnej dopravy
Námestie slobody č. 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava
 
Viac informácií nájdete v prílohe.

Posledná aktualizácia: 25. 01. 2023