Rozdelenie povolení CEMT

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor štátny dopravný úrad, oznamuje, že licencie CEMT na rok 2019 sa budú vydávať v budove ministerstva na 5. poschodí číslo dverí 526 v dňoch 20.06.2019 – 24.06.2019 a 26.06.2019 – 28.06.2019 v čase od 09,00 hod - 14,00 hod.

Dňa 25.06.2019 (utorok) sa licencie CEMT nebudú vydávať.

Licencie CEMT sa budú vydávať dopravcom v počte a v štruktúre podľa priloženého zoznamu.
Licencie CEMT spolu so Zásadami pre používanie licencií CEMT v roku 2019, budú odovzdané podnikateľovi osobne (štatutárnemu orgánu), alebo zástupcovi (poverenej osobe na základe notársky overeného písomného splnomocnenia) a predložení OP, len po preukázaní zaplatenia správneho poplatku podľa položky 79 písmeno e) zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

Posledná aktualizácia: 20. 06. 2019