Žiadosť o povolenie CEMT

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor štátny dopravný úrad oznamuje (ďalej len „ministerstvo“), že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o licenciu CEMT na rok 2019 v tzv. druhom kole, majú možnosť podať žiadosť na priloženom formulári.

Spoločnosti, ktoré podali úplné žiadosti po 15.11.2018, budú zaradené do zoznamu žiadateľov v tzv. druhom kole a nie je potrebné opätovne zasielať žiadosti.

Formulár žiadosti je potrebné úplne a pravdivo vyplniť (dátum, pečiatka a podpis konateľa – podnikateľa).

Žiadosti o licenciu CEMT je možné zaslať poštou alebo osobne do podateľne „ministerstva“ (pri obidvoch možnostiach platí pečiatka podateľne), najneskôr do 03.05.2019 (vrátane), inak nebude žiadosť akceptovaná t.j. nebude zahrnutá do zoznamu žiadateľov, na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor štátny dopravný úrad
Námestie slobody 6
P. O. Box 100
810 05 Bratislava

Posledná aktualizácia: 17. 04. 2019