Pravidlá používania karnetov TIR

Použitím karnetu TIR držiteľ preberá zodpovednosť za predloženie tovaru colným orgánom určenia alebo za zaplatenie všetkých súm cla, daní a súvisiacich poplatkov, vzťahujúcich sa na prepravovaný tovar, ak karnet TIR nebol riadne uvoľnený. Preto je nevyhnutné, aby si všetci zamestnanci firmy držiteľa karnetov TIR, ktorí sú zapojení do operácií TIR a súvisiacej administratívy, plne uvedomovali dôležitosť správnych postupov v zmysle Manuálu držiteľa karnetu TIR a aby riadne viedli a archivovali záznamy o vykonaných prepravách.

  • O všetkých prepravách na podklade karnetov TIR si veďte presné záznamy a uchovávajte všetky doklady, najmä tie, ktoré dokazujú, že tovar bol dodaný colnici určenia, riadne dovezený príjemcovi alebo prevedený do iného colného režimu. Dokonca aj potvrdenka o zaplatení stráženého parkoviska alebo doklad o zaplatení pokuty za nesprávne parkovanie môžu pomôcť objasneniu priebehu prepravy.
  • Zamestnávajte iba skúsených a spoľahlivých vodičov. Pri prijímaní nového vodiča žiadajte výpis z registra trestov alebo posudok od predchádzajúceho zamestnávateľa.
  • Vodičov inštruujte, aby dodali tovar colnici určenia a karnet TIR predkladali výhradne colníkovi. V nijakom prípade nesmú karnet TIR odovzdať príjemcovi alebo obchodnému partnerovi. Majte na pamäti, že za použitie karnetu TIR je stále zodpovedný držiteľ.
  • Na prednej obalovej strane karnetu TIR a na všetkých manifestoch o tovare skontrolujte, či je správne vyplnený obchodný názov, sídlo firmy, IČO a identifikačné číslo držiteľa  - vašej firmy v tvare SVK/040/2....
  • Pred predložením karnetu colnici odoslania sa uistite, že lehota platnosti karnetu TIR nevypršala.
  • V najkratšom možnom čase vráťte všetky použité aj nepoužité karnety TIR združeniu, vždy dodržiavajte lehotu stanovenú na vrátenie.
  • Okamžite informujte colný úsek ČESMAD-u Slovakia o akejkoľvek korešpondencii, ktorú ste dostali od colných orgánov vo veci použitia karnetov TIR vydaných vašej firme.
  • Ak sa počas cesty alebo na mieste určenia tovaru vyskytnú akékoľvek problémy alebo ak potrebujete informáciu o použití karnetov TIR, kontaktujte colný úsek združenia ČESMAD Slovakia, ktoré je pripravené  poskytnúť vám odbornú radu a pomoc.


Preprava tovaru Spoločenstva na podklade karnetov TIR

Tovar Spoločenstva prepravovaný na podklade karnetu TIR treba označiť symbolom "T2L" do kolónky 10 na manifeste o tovare na všetkých útržkových listoch karnetu TIR v počte, ktorý je potrebný na tranzit tovaru od colnice odoslania po colnicu určenia. Štatút tovaru Spoločenstva potvrdí kompetentná osoba colnice odoslania colnou pečiatkou a svojím podpisom v kolónke 10 na manifeste o tovare na všetkých potrebných útržkových listoch karnetu TIR.
Takisto overenie správnosti údajov uvedených v manifeste o tovare potvrdí colnica odoslania v kolónke 17 na všetkých potrebných útržkových listoch karnetu TIR.
 
Potvrdenie štatútu Spoločenstva pre tovar prepravovaný na podklade karnetu TIR pečiatkou colného úradu odoslania a podpisom kompetentného colníka v kolónke 10 na manifeste o tovare vychádza z článku 319 Colného kódexu Spoločenstva:
"Ak sa tovar prepravuje na základe karnetu TIR alebo karnetu ATA, deklarant môže za účelom dokázania štatútu Spoločenstva pre tovar jasne uviesť symbol "T2L" na mieste vyhradenom pre popis tovaru (v prípade karnetu TIR je to kolónka 10 v manifeste o tovare), spolu so svojím podpisom na všetkých príslušných dokladoch použitého karnetu(kolónka 15) pred jeho predložením výstupnému úradu za účelom overenia. Na všetkých dokladoch, na ktorých bol uvedený symbol "T2L", musí byť tento symbol osvedčený pečiatkou výstupného úradu a podpisom zodpovedného pracovníka.
Ak sa karnet TIR alebo karnet ATA vzťahuje na tovar Spoločenstva aj na tovar, ktorý nepochádza zo Spoločenstva, tieto dve kategórie tovaru musia byť jasne uvedené, pričom symbol "T2L" musí byť uvedený tak, aby sa jasne týkal len tovaru Spoločenstva."

Odporúčame dopravcom, ktorí vykonávajú prepravy tovarov Spoločenstva v rámci štátov Európskej únie tranzitom cez tretie krajiny, aby takýto tovar v karnete TIR označovali symbolom T2L do kolónky vyhradenej na popis tovaru (č. 10). 
Zároveň si  pred odchodom z colného úradu odoslania skontrolujte, či colný orgán potvrdil štatút tovaru Spoločenstva v kolónke 10 v zmysle platných colných predpisov.

Kontakt 

Tatiana Prokopiusová
vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti
mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Ingrid Nedorostová
referent reklamácií a colných dlhov 
mobil: 0911 467 856
e-mail: nedorostova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023