Rozdelenie povolení CEMT

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor štátny dopravný úrad, oznamuje, že licencie CEMT na rok 2018 sa budú vydávať v budove ministerstva na 5. poschodí číslo dverí 526


v dňoch 28.02. – 02.03.2018
v čase od 09,00 hod - 14,00 hod


Licencie CEMT sa budú vydávať dopravcom v počte a v štruktúre podľa priloženého zoznamu.
Licencie CEMT spolu so Zásadami pre používanie licencií CEMT v roku 2018, budú odovzdané podnikateľovi osobne (štatutárnemu orgánu), alebo zástupcovi (poverenej osobe na základe notársky overeného písomného splnomocnenia) a predložení OP, len po preukázaní zaplatenia správneho poplatku.

Posledná aktualizácia: 01. 03. 2018