Žiadosť o povolenie CEMT

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor štátny dopravný úrad oznamuje, že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o licenciu CEMT na rok 2020, majú možnosť podať žiadosť na priloženom formulári. Formulár žiadosti je potrebné úplne a pravdivo vyplniť (dátum, pečiatka a podpis konateľa – podnikateľa).


Žiadosti o licenciu CEMT je možné zaslať poštou, alebo priniesť osobne do podateľne ministerstva (pri obidvoch možnostiach platí pečiatka podateľne, alebo pošty), najneskôr do 15.11.2019 (vrátane), inak nebude žiadosť akceptovaná t. j. nebude zahrnutá do zoznamu žiadateľov. Žiadosť zašlite na adresu:


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor štátny dopravný úrad
Námestie slobody č. 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava

Formulár žiadosti sa nachádza v prílohe.

Posledná aktualizácia: 04. 10. 2019