Postup pri podaní žiadosti o karty do digitálnych tachografov

Združenie ČESMAD Slovakia na svojich pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach prijíma žiadosti o vydanie kariet vodiča, podnikových a dielenských kariet do digitálnych tachografov.

Žiadosť o vydanie podnikovej a dielenskej karty sa naďalej podáva papierovou formou na originálnom tlačive. Vzor žiadosti podnikovej karty je možné stiahnuť v priloženom dokumente. Originál žiadosti a poštovej poukážky je k dispozícii na zbernom mieste.

Ku kompletne vyplnenej žiadosti o podnikovú kartu treba doložiť:

 • doklad overenia totožnosti štatutára dopravného podniku. V prípade, že žiadosť nepodáva štatutár, je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutára dopravného podniku, aby ním určený splnomocnenec mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej karty a doklad na overenie totožnosti splnomocnenca;
 • po podaní žiadosti sa vygeneruje doklad o podaní žiadosti a zálohová faktúra (príkaz na úhradu) sa zasielajú na e-mailovú adresu žiadateľa.

Od 7. marca 2022 sú účinné zmeny vo vydávaní tachografových kariet pre profesionálnych vodičov:

 1. Pre vybavenie karty postačuje jedna návšteva žiadateľa – vodiča na zbernom mieste.
 • Ruší sa papierové tlačivo „Karta vodiča – žiadosť o vydanie tachografovej karty“ a je nahradená elektronickým formulárom priamo v informačnom systéme na zbernom mieste.
 • Žiadosť vodiča o všetky poskytované služby sa podáva online – elektronicky na zbernom mieste s asistenciou zamestnanca. Je nutné predložiť doklad na overenie totožnosti vodiča a vodičský preukaz na overenie jeho platnosti. V prípade, ak vodič nie je občan členského štátu EÚ, musí predložiť povolenie na pobyt.
 • Podanie žiadosti je možné bez uhradenia poplatku vo výške 54 EUR – poplatok bude zúčtovaný až po podaní žiadosti.
 • Ruší sa poštová poukážka a bude nahradená príkazom na úhradu, ktorú žiadateľ uhrádza dodatočne.
 • Zberné miesta budú vybavené zariadeniami pre zber biometrických údajov – fotografia a podpis žiadateľa. Tlačená podoba fotografie a ruší.
 1. Po podaní žiadosti sa vygeneruje doklad o podaní žiadosti a zálohová faktúra (príkaz na úhradu) sa zasielajú na e-mailovú adresu žiadateľa.
 2. Bude umožnená platba aj priamo právnickou osobou – fakturačné údaje boli rozšírené aj na právnickú osobu.
 3. Pre držiteľov kariet vodiča boli vybudované špecifické elektronické služby, zverejnené na webovom sídle digitalnytachograf.sk .

Po autentifikácii držiteľa karty vodiča bude môcť žiadateľ realizovať niektoré služby samostatne, bez návštevy zberného miesta (napríklad aj prostredníctvom mobilného telefónu):

 • obnova karty vodiča;
 • náhrada za odcudzenú kartu vodiča;
 • náhrada za stratenú kartu vodiča;
 • výmena za poškodenú kartu vodiča;
 • blokovanie karty vodiča;
 • zistenie stavu vybavovania služby.

Pri podávaní žiadosti na webovom sídle je umožnené uhradiť poplatok elektronicky „Platba kartou“. V prípade už uhradenej platby formu poštovej poukážky, bude potrebná osobná návšteva žiadateľa – vodiča na zbernom mieste.

Poplatky pre zberné miesta združenia:

 • spracovateľský poplatok žiadosti o tachografovú kartu (pre vodiča, podnikovú, dielenskú): 10 EUR vrátane DPH
 • spracovateľský poplatok žiadosti o vydanie iba diskrétneho údaja:  2 EUR vrátane DPH

Združenie ČESMAD Slovakia postupuje pri spracovávaní žiadostí o vydanie tachografovej karty podľa platnej metodiky Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Vydávanie tachografových kariet zahraničným vodičom

Upozorňujeme dopravcov, ktorí zamestnávajú zahraničných vodičov, že podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, tachografová karta môže byť vydaná osobe, ktorá sa zdržiava na území Slovenskej republiky najmenej 185 dní.

Ak má cudzinec obnovený prechodný pobyt a preukazuje sa platným pobytovým dokladom, ktorého dátum vydania k aktuálnemu dátumu podania žiadosti o vydanie tachografovej karty nespĺňa lehotu minimálne 185 dní, cudzinec je povinný predložiť doklad potvrdzujúci jeho pobyt na území SR v lehote minimálne 185 dní, a to buď rozhodnutie MV SR o vydaní predchádzajúceho povolenia k pobytu alebo národné pracovné vízum.

Doklady potrebné k podaniu žiadosti na zbernom mieste:

 • občiansky preukaz  - občan SR
 • doklad totožnosti cudzinca  - občiansky preukaz EÚ, cestovný pas
 • doklad o povolení pobytu alebo národné pracovné vízum cudzinca (prípadne aj rozhodnutie MV SR o predchádzajúcom povolení pobytu ak cudzinec má obnovený pobyt a jeho nový pobytový doklad nespĺňa lehotu 185 dní)
 • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

Kontakty:

Bratislava:  +421 911 467856
Zvolen: +421 915 981528, +421 911 467850
Košice: +421 903 754640, +421 911 282722

Posledná aktualizácia: 29. 01. 2024