Postup pri podaní žiadosti o karty do digitálnych tachografov

Zber žiadostí o vydanie kariet k digitálnym tachografom

Združenie ČESMAD Slovakia na svojich pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach prijíma žiadosti o vydanie kariet vodiča, podnikových a dielenských kariet do digitálnych tachografov. Tlačivo žiadosti o vydanie kariet a poštovú poukážku na zaplatenie príslušného poplatku možno získať na každom zbernom mieste. Vzor žiadosti, ako aj poučenie  o správnom vyplnení údajov je možné stiahnuť v priložených dokumentoch (vzor žiadosti uvedený nižšie má však len informatívny charakter, žiadosť musí byť podaná na originálnom tlačive). Združenie ČESMAD Slovakia pri spracovávaní žiadostí postupuje podľa metodiky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a účtuje manipulačný poplatok vo výške 4 EUR za podanie a spracovanie žiadosti.

Ku kompletne vyplnenej žiadosti o kartu vodiča treba doložiť:

  • fotografiu s rozmermi 35 x 45 mm
  • doklad totožnosti žiadateľa
  • vodičský preukaz žiadateľa
  • doklad o zaplatení poštovej poukážky vo výške 54 EUR za vydanie karty vodiča

Ku kompletne vyplnenej žiadosti o podnikovú kartu treba doložiť:

  • originál alebo notárom osvedčená kópia výpisu z Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR danej spoločnosti nie staršiu ako tri mesiace
  • doklad overenia totožnosti štatutára dopravného podniku. V prípade že žiadosť nepodáva štatutár, je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutára dopravného podniku, aby ním určený splnomocnenec mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty
  • doklad o zaplatení poštovej poukážky vo výške 54 EUR za vydanie podnikovej karty

 

Kontakt
Banská Bystrica, tel. 048/414 57 77
Bratislava, tel. 0911 467 856
Košice, tel. 055/644 23 03

Posledná aktualizácia: 12. 01. 2021