Pridelenie čísla EORI

Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov  - EORI

EORI je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území ES, ako je ustanovené v nariadení (ES) č. 312/2009. Číslo EORI je maximálne 17 znakový alfanumerický kód. Počiatočné písmená sú kód členského štátu ES, v ktorom je subjekt zaregistrovaný. V prípade slovenských subjektov je to kód „SK“. 
Každý členský štát ES má v zmysle platnej legislatívy právo ustanoviť, ako bude tento identifikátor vyzerať. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) sa rozhodlo využiť identifikátory, ktoré už hospodárske subjekty majú pridelené. Najčastejšie pôjde o číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ. Spoločnostiam a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí nie sú zaregistrovanými pre DPH, alebo nemajú pridelené DIČ , bude číslo EORI pozostávať z SK + 0I +IČO. 

Kto musí mať EORI?

Všetky hospodárske subjekty so sídlom v ES alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov ES. Číslo EORI nemusia mať fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť. 

Kedy použiť číslo EORI?

Pri akejkoľvek komunikácii s colnou správou, pri podaní colného vyhlásenia (v dovoze, vývoze a tranzite), pri žiadostiach o zjednodušené postupy, a pod.

Kde sa zaregistrovať/zaevidovať

V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI finančná správa. Registračným útvarom je oddelenie výmeny informácií o rizikách Poprad. Vyplnené registračné formuláre je možné na registračný útvar zaslať týmito spôsobmi:

  1. e-mailom: EORI@financnasprava.sk 
    v predmete správy je potrebné uvádzať názov hospodárskeho subjektu; pred odoslaním registrácie odporúčame skontrolovať kvalitu naskenovaných súborov - musia byť čitateľné.
  2. poštou na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie výmeny informácií o rizikách Poprad, Karpatská 13, 05801, Poprad
Bližšie informácie na webovej stránke finančnej správy: 

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023