Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej osobnej dopravy

V pondelok 7. septembra bola vyhlásená Výzva Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej dopravy.

Cieľom je poskytnúť dotáciu na kompenzáciu ekonomickej straty prevádzkovateľov osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19, vo forme kompenzácie poklesu tržieb, o ktoré prišiel podnik v období, v ktorom mal významne sťažené podmienky vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, ktoré začalo vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č.111 z 11. marca 2020, a ktoré pre potreby tejto výzvy trvá do 31. 7. 2020 (ďalej len „sťažené obdobie“)

Oprávnenými subjektami sú fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá spĺňa všetky nasledovné podmienky:
- je mikro, malým alebo stredným podnikom,
- je prevádzkovateľom autobusovej dopravy, v zmysle § 24 a §25 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vozidlami s obsaditeľnosťou nad deväť osôb,
- nevykonáva činnosť na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
3. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia;
4. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;
5. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov;
6. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie;
7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie;
8. v žiadosti označí konečných užívateľov výhod, ak výška pomoci podľa schémy prevyšuje 100 000 eur na žiadosť;
9. spĺňa podmienky stanovené v schéme.

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 2, 6, 7a 9 vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie uvedeným vo formulári žiadosti o dotáciu...

Podmienky uvedené v bodoch 1, 3, 4 a 5 sa v súlade s ustanovením § 13 a ods. 2 zákona považujú za splnené.

Výška dotácie

Žiadateľ vypočíta pokles tržieb na základe porovnania tržieb z predaja služieb súvisiacich s činnosťou osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy v sťaženom období od 12.3.2020 do 31.7.2020 s referenčným obdobím od 12.3.2019 do 31.7.2019 v tabuľke zverejnenej s výzvou. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi vo výške najviac 60% vyčísleného poklesu tržieb, maximálne však do výšky 1000 eur na autobus za každý mesiac obdobia uvedeného vyššie.

Výšku požadovanej dotácie žiadateľ uvedie spolu s ostatnými údajmi do návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“), ktorú v štyroch podpísaných vyhotoveniach zašle spolu so žiadosťou na ministerstvo.

Ministerstvo vykoná kontrolu predloženej žiadosti a zmluvy a v prípade splnenia podmienok poskytnutia dotácie zašle žiadateľovi oznámenie o schválení dotácie. Po podpise zmluvy a nadobudnutí jej účinnosti, ministerstvo uvoľní schválenú dotáciu žiadateľovi.

Spôsob predkladania žiadostí o dotáciu

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ:
a) v listinnej forme na adresu ministerstva, ktorá musí byť podpísaná v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri preukazujúcom spôsob konania za žiadateľa. Uzavretú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami v listinnej forme je potrebné označiť „AD -neotvárať“.
b) v elektronickej forme prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za žiadateľa.

Žiadosť o dotáciu obsahuje:
- identifikačné údaje žiadateľa;
- výšku žiadanej dotácie vrátane spôsobu jej výpočtu v zmysle Prílohy č.1 výzvy;
- údaje o konečnom užívateľovi výhod, v prípade ak výška dotácie presahuje 100 000 eur;

Prílohy žiadosti tvoria:
- prehľad o pomoci de minimis prijatej počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov;
- vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
- vyhlásenie žiadateľa, že mu nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa § 17 a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (len právnická osoba)
- vyhlásenie žiadateľa, že je mikro, malým alebo stredným podnikom podľa Prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014;
- vyhlásenie žiadateľa, že sa voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
- vyhlásenie žiadateľa o tom, či mu bola poskytnutá pomoc v rámci opatrení súvisiacich s COVID-19;
- vyhlásenie žiadateľa o tom, či v čase predloženia žiadosti o dotáciu nežiada o inú minimálnu pomoc u iného poskytovateľa. Ak žiadateľ takúto žiadosť predložil v čase posudzovania žiadosti podľa schémy, bude o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa;
- vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky údaje uvedené v žiadosti vrátane výpočtu poklesov tržieb, požadovanej dotácie a súvisiacich údajov sú pravdivé.

Žiadosti o dotáciu bude možné predkladať od 07.09.2020 do 30.11.2020.

Výzvu spolu s prílohami nájdete v prílohách alebo TU.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 08. 09. 2020