Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93

Obsah
časť hlava
1 __ VŠEOBECNÉ VYKONÁVACIE USTANOVENIA
1 __ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2 __ ZÁVÄZNÉ INFORMÁCIE
4 __ PÔVOD TOVARU
5 __ COLNÁ HODNOTA
6 __ VSTUP TOVARU NA COLNÉ ÚZEMIE
7 __ COLNÉ VYHLÁSENIA – BEŽNÝ POSTUP
8 __ KONTROLA TOVARU, ZISTENIA COLNÉHO ÚRADU A OSTATNÉ OPATRENIA COLNÉHO ÚRADU
9 __ ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY
2 __ COLNE SCHVÁLENÉ URČENIE ALEBO POUŽITIE
1 PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU
2 __ COLNÝ ŠTATÚT TOVARU A TRANZIT
3 __ COLNÉ KONANIA S HOSPODÁRSKYM DOPADOM
4 __ VYKONÁVACIE USTANOVENIA PRE VÝVOZ
5 __ OSTATNÉ COLNE SCH VÁLENÉ URČENIA ALEBO POUŽITIA
6 __ TOVAR OPÚŠŤAJÚCI COLNÉ ÚZEMIE SPOLOČENSTVA
3 __ PRIVILEGOVANÉ OPERÁCIE
1 VRÁTENÝ TOVAR
2 __ PRODUKTY MORSKÉHO RYBOLOVU A OSTATNÉ PRODUKTY Z TERITORIÁLNYCH VÔD TRETEJ KRAJINY, KTORÉ ULOVIA RYBÁRSKE LODE SPOLOČENSTVA
4 __ COLNÝ DLH
1 ZABEZPEČENIE
2 __ VZNIK DLHU
3 __ VYROVNANIE COLNÉHO DLHU
4 __ VRÁTENIE ALEBO ODPUSTENIE DOVOZNÉHO ALEBO VÝVOZNÉHO CLA
4a __ KONTROLA POUŽITIA A/ALEBO MIESTA URČENIA TOVARU
5 __ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020