Colný kódex spoločenstva

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva

__konsolidované znenie spracované k 1.3.2004

Text nie je právne záväzný !

Obsah
hlava
1 __ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2 __ FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJE DOVOZNÉ CLO ALEBO VÝVOZNÉ CLO A INÉ OPATRENIA STANOVENÉ VO VZŤAHU K POHYBU TOVARU
3 __ USTANOVENIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA TOVAR PREPRAVENÝ NA COLNÉ ÚZEMIE SPOLOČENSTVA DO PRIDELENIA COLNE SCHVÁLENÉHO URČENIA ALEBO POUŽITIA
4 __ COLNE SCHVÁLENÉ URČENIE ALEBO POUŽITIE
5 __ TOVAR OPÚŠŤAJÚCI COLNÉ ÚZEMIE SPOLOČENSTVA
6 __ ZVÝHODNENÉ OPERÁCIE
7 __ COLNÝ DLH
8 __ ODVOLANIA
9 __ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020