Smernice a nariadenia EÚ v oblasti fungovania trhu cestnej dopravy

Smernice a nariadenia Európskej únie v oblasti fungovania trhu cestnej dopravy


Smernica Rady 68/297/EHS o štandardizácii opatrení týkajúcich sa bezcolného dovozu pohonných látok v nádrži úžitkových motorových vozidiel
Smernica Rady 85/347/EHS dopĺňajúca smernicu Rady 68/297/EHS o štandardizácií opatrení týkajúcich sa bezcolného dovozu pohonných látok v nádrži úžitkových motorových vozidiel

Hlavným dôvodom prijatia smernice je vytvorenie pravidiel bezcolného dovozu, najmä štandardizácia opatrení pre bezcolný dovoz pohonných látok v nádrži úžitkových motorových vozidiel.

Predmetom smernice sú opatrenia členských štátov, ktoré majú za následok prijatie súboru riešení, týkajúcich sa povolenia množstva pohonných látok, ktoré možno prevážať bez cla v štandardnej nádrži úžitkových motorových vozidiel, prechádzajúcich cez spoločné hranice medzi členskými štátmi.

Členské štáty považujú za oslobodené od cla nasledujúce množstvo pohonných látok v štandardnej nádrži úžitkových motorových vozidiel:
(a) 200 litrov na vozidlo a cestu pri vozidlách konštruovaných a vhodných na prepravu tovaru za prepravné alebo bez neho,
(b) 600 litrov na vozidlo a cestu pri vozidlách konštruovaných a vhodných na prepravu viac než deviatich osôb vrátane vodiča.

Opatrenia stanovené členským štátom nesmú byť v žiadnom prípade podľa tejto smernice miernejšie, než opatrenia tohto členského štátu uplatňované na úžitkové vozidlá registrované v treťom štáte, ktoré prechádzajú spoločnými hranicami s členským štátom.

Záver
Slovenská republika má stanovený limit na dovoz pohonných látok v nádrži, ktorý je oslobodený od cla v colnom zákone č. 238/2001 Z. z.

Nariadenie Rady 3916/90/EHS o opatreniach prijatých v prípade krízy na trhu v cestnej preprave tovaru

Cieľom nariadenia je zaviesť ochranný mechanizmus spoločenstva na riešenie akýchkoľvek vážnych narušení trhu nákladnej automobilovej dopravy a ich nápravu.

Toto nariadenie sa týka trhu medzinárodnej nákladnej automobilovej dopravy na území spoločenstva medzi členskými štátmi, ktorá sa súčasne vykonáva v zamestnaneckom vzťahu alebo ako podnikanie.

Na účely tohto nariadenia pojem kríza označuje existenciu problémov špecifických pre trh, pri ktorých vzniká vážna a potenciálne trvalá prevaha ponuky nad dopytom, ktorá spôsobuje vážne ohrozenie finančnej stability a prežitia väčšieho počtu podnikov cestnej diaľkovej prepravy za predpokladu, že krátkodobé a strednodobé prognózy pre tento trh nenaznačujú žiadne podstatné a trvalé zlepšenie.

Európska komisia bude uskutočňovať zber dát, potrebných na monitorovanie trhu a zisťovanie možnej krízy. Členské štáty budú s týmto cieľom spolupracovať s Európskou komisiou pri prenose a spracúvaní údajov, ktoré sú dostupné, alebo ktoré možno získať v krátkom čase.

V prípade, ak sa členský štát domnieva, že existuje kríza, môže požiadať Európsku komisiu o prešetrenie. Ak po konzultácii s poradným výborom, zloženým z predstaviteľov členských štátov Európska komisia usúdi, že kríza existuje, môže rozhodnutím prijať opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek ďalšiemu zvyšovaniu nasýtenia trhu prostredníctvom limitov na zvyšovanie aktivity existujúcich prepravcov a obmedzenia prístupu nových prepravcov na trh.

Záver
Niektoré ustanovenia o kríze na dopravnom trhu sa premietli do zákona 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.

Spracovala JUDr. KATARÍNA HOLLOŠOVÁPosledná aktualizácia: 03. 02. 2020