Smernice a nariadenia EÚ v oblasti monitorovania trhu cestnej dopravy

Smernice a nariadenia Európskej únie v oblasti monitorovania trhu cestnej dopravy

Nariadenie Rady 1172/98/ES o štatistických výkazoch o preprave tovaru po ceste
Nariadenie Európskej komisie 2691/1999/ES o pravidlách implementácie nariadenia Rady 1172/98/ES o štatistických výkazoch o preprave tovaru po ceste

Cieľom prijatia smernice je potreba porovnateľných, spoľahlivých, zladených, pravidelných a komplexných informácií v záujme splnenia úloh v súvislosti so spoločnou dopravnou politikou.

Predmet a rozsah platnosti
Každý členský štát je povinný zostaviť štatistiku o preprave tovaru po ceste cestnými nákladnými vozidlami, ktoré sú registrované v príslušnom členskom štáte, a o jazdách vykonaných týmito vozidlami.

Toto nariadenie neplatí na prepravu tovaru po ceste, ktorá sa vykonáva:
(a) cestnými nákladnými vozidlami, ktorých povolená hmotnosť alebo rozmer presahuje limit bežne prípustný v príslušnom členskom štáte,
(b) poľnohospodárskymi vozidlami, vojenskými vozidlami a vozidlami, ktoré používajú ústredné alebo regionálne správne orgány s výnimkou cestných nákladných vozidiel používaných verejnými a železničnými podnikmi.

Každý členský štát môže okrem toho vyňať z rozsahu platnosti tohto nariadenia cestné nákladné vozidlá, ktorých užitočné zaťaženie alebo celková prípustná hmotnosť nákladu je nižšia než určený limit. Tento limit nesmie presiahnuť 3,5 t užitočného zaťaženia alebo 6 t celkovej prípustnej hmotnosti nákladu jednotlivých motorových vozidiel.

Zber dát
Členské štáty zostavia štatistické údaje týkajúce sa nasledujúcich oblastí:
(a) údajov týkajúcich sa vozidla,
(b) údajov týkajúcich sa jazdy,
(c) údajov týkajúcich sa tovaru.

Odovzdávanie výsledkov Eurostatu
Členské štáty sú povinné odovzdať Eurostatu (úrad Európskej komisie zodpovedný za plnenie úloh v oblasti zostavovania štatistík Európskej únie) každý štvrťrok riadne overené jednotlivé údaje zodpovedajúce uvedeným premenným bez uvedenia názvov, adries a evidenčných čísel.
Výsledky majú podľa potreby obsahovať údaje týkajúce sa predchádzajúcich štvrťrokov, za ktoré boli odovzdané len predbežné údaje.

Správy
Členské štáty poskytnú každý rok Eurostatu informácie o veľkosti vzorky, o podiele tých, ktorí neposkytli údaje a vo forme štandardných odchýlok alebo intervalov spoľahlivosti informácie o spoľahlivosti najdôležitejších výsledkov.

Finančný príspevok
Počas prvých troch rokov implementácie štatistických výkazov uvedených v tomto nariadení, dostanú členské štáty príspevok vo forme finančnej pomoci spoločenstva na výdavky súvisiace s realizáciou príslušných prác.

Záver
V našom právnom poriadku podobný zákon neexistuje.

Nariadenie Európskej komisie 2163/2001/ES o technických spôsoboch prenosu štatistických dát týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy

Cieľom nariadenia je podrobnejšie špecifikovať formát, v akom treba prenášať dáta Eurostatu, aby sa zaistilo ich rýchle a čo najefektívnejšie spracovani.

Technický formát na prenos dát
Európskej komisii (Eurostatu) je definovaný v prílohe k tomuto nariadeniu. Členské štáty budú používať tento formát na prenos dát týkajúcich sa referenčného roku 2002 a nasledujúcich rokov.

Členské štáty budú prenášať dáta a metadáta, ktoré vyžaduje toto nariadenie, Európskej komisii (Eurostatu) v elektronickej forme v súlade s normou o výmene, ktorú navrhla Európska komisia (Eurostat).

Technický formát na prenos dát
Usporiadanie dát
Jednotlivé záznamy dát za každý štvrťrok, ktoré sa majú posielať Eurostatu, budú pozostávať z troch spojených súborov dát, ktoré budú obsahovať:
A1 premenné týkajúce sa vozidiel
A2 premenné týkajúce sa jázd
A3 premenné týkajúce sa tovaru (v rámci jednotlivej dopravnej operácie).

Záver
Podobný zákon v slovenských právnych predpisoch neexistuje.

Spracovala JUDr. KATARÍNA HOLLOŠOVÁ


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020