Organizačná štruktúra združenia

ČESMAD Slovakia z právneho hľadiska

Združenie medzinárodných automobilových dopravcov ČESMAD Slovakia vzniklo 7. júna 1992. Ako vyplýva zo stanov združenia, ČESMAD Slovakia je neziskovou právnickou osobou pôsobiacou v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy. Združuje zamestnávateľov z oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy a tvorí živnostenské spoločenstvo medzinárodných automobilových dopravcov v Slovenskej republike.

Plenárne zhromaždenie Najvyšším orgánom združenia je plenárne zhromaždenie. Tvoria ho poverení zástupcovia členov združenia. Spravidla sa zvoláva raz za rok. Do kompetencie plenárneho zhromaždenia patrí schvaľovanie stanov, rokovacieho poriadku a schvaľovanie výročných správ. Volí a odvoláva členov prezídia a revíznej komisie. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach združenia.

Prezídium Medzi zasadnutiami plenárneho zhromaždenia činnosť združenia riadi prezídium, v ktorom členstvo je čestnou funkciou. Prezídium rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ tieto nespadajú výhradne do kompetencie plenárneho zhromaždenia. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá plenárnemu zhromaždeniu.

Prezident Prezidenta volí prezídium a ten zastupuje združenie navonok. Spoločne s viceprezidentmi je za svoju činnosť zodpovedný prezídiu.

Sekretariát Sídli v Bratislave a poskytuje svojim členom všetky ponúkané služby. Koordinuje činnosť regionálnych pracovísk vo Zvolene a Košiciach.

Regionálne pracoviská Regionálne pracoviská vznikajú podľa potreby na miestach s vyššou koncentráciou členov združenia. Ich cieľom je pomáhať členom pri riešení problémov a poskytovať časť služieb sekretariátu naregionálnej úrovni.

Revízna komisia Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Vykonáva účtovnú kontrolu, dohliada na dodržiavanie stanov a rozhodnutí plenárneho zhromaždenia. Jej členovia majú prístup ku kompletnej agende a dokumentácii združenia.

Odborné skupiny Odborné skupiny tvoria odbornú a poradenskú základňu združenia. O ich zriadení a činnosti rozhoduje prezídium.

Generálny tajomník Generálny tajomník je výkonným orgánom združenia a riadi jeho bežnú činnosť. Má právo zastupovať združenie navonok. Zodpovedá za výkon služieb vo vzťahu k členskej základni a riadi regionálne pracoviská.

 

Posledná aktualizácia: 31. 01. 2024