Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave

 

Nariadenie Rady 1017/68/EHS o uplatňovaní pravidiel konkurencie v železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave

Potreba prijať nariadenie vyplývala z odchylných všeobecných pravidiel súťaže pre dopravu.

Základné ustanovenia
Ustanovenia tohto nariadenia platia v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy na všetky dohody, rozhodnutia a dohodnuté postupy, ktorých cieľom alebo následkom je stanovenie dopravných sadzieb a podmienok, obmedzenie alebo kontrola dopravy, deľba dopravných trhov, aplikácia technických zdokonalení alebo technická spolupráca alebo spoločné financovanie, alebo získanie dopravného vybavenia, alebo materiálu, keď sa také činnosti vzťahujú priamo na dopravné služby a sú nevyhnutné pre spoločnú činnosť združených služieb (výnimky pre malých a stredných podnikateľov) pre podniky cestnej alebo vnútrozemskej vodnej dopravy, a platia aj na prípady zneužitia dominantného postavenia na dopravnom trhu. Tieto ustanovenia platia aj pre činnosti dodávateľov pomocných dopravných služieb, ktoré majú niektoré z vymenovaných cieľov alebo účinkov.

Zákaz obmedzujúcich postupov
Je zakázané ako nezlučiteľné so spoločným trhom každé predchádzajúce rozhodnutie, ktorého výsledkom boli všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a dohodnuté postupy, schopné ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, ktorých cieľom alebo výsledkom je zabrániť, obmedziť alebo skresliť dokončenie spoločného trhu. Ide najmä o tie rozhodnutia, ktoré:
(a) priamo alebo nepriamo stanovujú dopravné sadzby a podmienky alebo akékoľvek iné obchodné podmienky,
(b) obmedzujú alebo kontrolujú dodávky pre dopravu, na trhy, pre technický rozvoj alebo investície,
(c) si delia dopravné trhy,
(d) používajú rozličné podmienky na rovnocenné transakcie s inými obchodnými stranami, a tým ich dostávajú do konkurenčnej nevýhody,
(e) podmieňujú uzavretie zmluvy prijatím dodatočných záväzkov pre iných partnerov, ktoré svojou povahou alebo podľa komerčných zvyklostí nemajú súvislosť so zabezpečením dopravných služieb.

Výnimka na technické dohody
Zákaz uložený pod bodom Zákaz obmedzujúcich postupov neplatí na dohody, rozhodnutia alebo dohodnuté postupy, ktorých cieľom alebo následkom je uplatnenie technických zdokonalení, alebo dosiahnutie technickej spolupráce prostredníctvom:
(a) štandardizácie vybavenia, dopravného materiálu, vozidiel alebo pevných zariadení,
(b) výmeny alebo poolingu personálu, vybavenia vozidiel alebo pevných zariadení za účelom prevádzkovania dopravných služieb,
(c) organizácie a výkonu následných, doplnkových, náhradných alebo kombinovaných dopravných činností a stanovenia a použitia sadzieb a podmienok na také činnosti vrátane zvláštnych konkurenčných sadzieb,
(d) použitia trás, ktoré sú najracionálnejšie z prevádzkového hľadiska na jazdy jediného druhu dopravy,
(e) koordinácie cestovných poriadkov na spojené trasy,
(f) zoskupovania jednotlivých zásielok,
(g) vytvorenia jednotných pravidiel pokiaľ ide o štruktúru taríf a podmienok ich aplikácie za predpokladu, že také pravidlá nie sú stanovené dopravnými sadzbami a podmienkami.

Výnimka pre skupiny malých a stredných podnikov
Dohody, rozhodnutia a dohodnuté postupy uvedené pod bodom Zákaz obmedzujúcich postupov, sú vyňaté zo zákazu v tomto odseku, ak ich účelom je:
– vytvorenie a činnosť združení podnikov cestnej alebo vnútrozemskej vodnej dopravy vzhľadom na realizáciu dopravných činností,
– spoločné financovanie alebo získanie dopravného vybavenia a materiálu, keď sa tieto činnosti priamo týkajú poskytovania dopravných služieb a sú nevyhnutné pre spoločnú prevádzku uvedených skupín; vždy za predpokladu, že celková dopravná kapacita ktoréhokoľvek zoskupenia nepresiahne:
– 10 000 ton v prípade cestnej dopravy,
– 500 000 ton v prípade vnútrozemskej vodnej dopravy.

Individuálna kapacita každého podniku patriaceho k zoskupeniu nesmie presiahnuť 1 000 ton v prípade cestnej dopravy alebo 50 000 ton v prípade vnútrozemskej vodnej dopravy.

Ak implementácia akejkoľvek dohody, rozhodnutia alebo dohodnutého postupu podliehajúcich týmto ustanoveniam o malých a stredných podnikoch má v danom prípade účinky, ktoré sú nezlučiteľné s požiadavkami pod bodom Neaplikovateľnosť zákazu a ktoré predstavujú zneužitie výnimky z ustanovení Zákaz obmedzujúcich postupov, podniky alebo združenia podnikov môžu byť požiadané, aby prestali s takýmto konaním.

Neaplikovateľnosť zákazu
Zákaz pod bodom Zákaz obmedzujúcich postupov môže byť prehlásený za neaplikovateľný so spätným účinkom na:
– ktorúkoľvek dohodu alebo kategóriu dohody medzi podnikmi,
– ktorékoľvek rozhodnutie alebo kategóriu rozhodnutia združenia podnikov,
– ktorýkoľvek dohodnutý postup alebo kategóriu dohodnutého postupu, ktorá prispieva:
– k zlepšeniu kvality dopravných služieb
– k podpore väčšej plynulosti a stability v uspokojovaní dopravných potrieb na trhoch, kde dopyt a ponuka podlieha značnému časovému kolísaniu alebo
– k zvýšeniu produktivity podnikov
– k ďalšiemu technickému alebo ekonomickému pokroku;
a zároveň berie do úvahy záujmy používateľov dopravy a ani
(a) neukladá príslušným dopravným podnikom akékoľvek obmedzenie podstatné na dosiahnutie uvedených cieľov,
(b) neumožňuje takým podnikom obmedzovať súťaž s ohľadom na podstatnú časť príslušného dopravného trhu.

Neplatnosť dohôd a rozhodnutí
Ktorákoľvek dohoda alebo rozhodnutie zakázané podľa predchádzajúcich ustanovení, majú byť automaticky neplatné.

Zákaz zneužitia dominantného postavenia
Akékoľvek zneužitie dominantného postavenia na spoločnom trhu alebo v jeho podstatnej časti jedným alebo viacerými podnikmi má byť zakázané ako nezlučiteľné so spoločným trhom, ak tým môže byť ovplyvnený obchod medzi členskými štátmi.

Také zneužitie môže spočívať najmä:
(a) v priamom alebo nepriamom ukladaní nesprávnych dopravných sadzieb alebo podmienok,
(b) v obmedzovaní ponuky dopravy, trhov alebo technického rozvoja na úkor spotrebiteľov,
(c) v používaní rozličných podmienok pri rovnocenných transakciách s inými obchodnými stranami, ktoré sa tým dostávajú do konkurenčnej nevýhody,
(d) v podmienení uzavretia zmluvy prijatím ďalších dodatočných záväzkov, ktoré svojou podstatou alebo podľa komerčných zvyklostí nesúvisia so zabezpečením dopravných služieb.

Postup pri sťažnostiach alebo z vlastnej iniciatívy komisie
Európska komisia po prijatí sťažnosti alebo z vlastnej iniciatívy iniciuje postupy na ukončenie akéhokoľvek porušovania opatrení. Sťažnosť môžu predložiť buď členské štáty, alebo fyzické, alebo právnické osoby, ktoré majú legitímny záujem.

Záver
V slovenskom právnom poriadku neexistujú predpisy, ktoré by danú problematiku upravovali výlučne pre oblasť dopravy. V Slovenskej republike platia zákony, ktoré všeobecne upravujú zákaz nekalej súťaže, napríklad zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.


Nariadenie Rady 1191/69/EHS o opatreniach členských štátov týkajúcich sa záväzkov vo verejných službách, vyplývajúcich zo zákona, poskytovaných železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou

Nariadenie bolo prijatie najmä z dôvodu zabezpečenia poskytovania adekvátnych dopravných služieb.

Platnosť
Nariadenie sa vzťahuje na dopravné podniky, ktoré vykonávajú služby v železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave. Členské štáty sú oprávnené vylúčiť z rámca pôsobnosti tohto nariadenia akékoľvek podniky, ktorých činnosť je obmedzená výlučne na prevádzku mestských, predmestských alebo regionálnych služieb.

Všeobecné ustanovenia
Na zabezpečenie adekvátnych dopravných služieb, ktoré zohľadňujú sociálne a ekologické faktory a plánovanie mesta a krajiny alebo pri možnosti ponuky určitého cestovného pre určité kategórie cestujúcich, môžu príslušné úrady členských štátov uzavrieť s dopravnými podnikmi zmluvy o verejnej službe.
V prípade, ak podnik nevykonáva len služby podliehajúce ustanoveniam o záväzkoch verejnej služby, ale sa zaoberá aj inými činnosťami, musia byť verejné služby vykonávané samostatne a musia spĺňať aspoň nasledujúce podmienky:
a) prevádzkové účty zodpovedajúce každej z týchto činnosti budú oddelené a pomer aktív patriacich ku každej činnosti sa bude používať v súlade s platnými pravidlami účtovníctva,
b) výdavky sa budú vyrovnávať z prevádzkových príjmov a platieb od verejných úradov, bez akejkoľvek možnosti prevodu z alebo do druhej oblasti činnosti podniku.

Záväzky verejnej služby znamenajú záväzky, ktoré by dotyčný podnik vo svojom komerčnom záujme neprijal, alebo by za rovnakých podmienok neprijal v rovnakom rozsahu. Záväzky verejných služieb pozostávajú zo záväzkov prevádzky, prepravy a taríf.

Ak sa príslušné orgány členského štátu rozhodnú uskutočňovať úplne alebo čiastočne záväzok verejnej služby a tento záväzok možno uskutočniť viac ako jedným spôsobom, pri zabezpečení obdobných podmienok vyberú príslušné orgány spôsob pre európske spoločenstvo najmenej nákladný.
Primeranosť dopravných služieb sa ohodnocuje so zreteľom na:
(a) verejný záujem,
(b) možnosť uchýliť sa k iným formám dopravy a možnosti týchto foriem uspokojiť uvažované prepravné potreby,
(c) tarifné sadzby a podmienky, ktoré možno stanoviť používateľom.

Kompenzácie
Suma kompenzácie poskytnutá na prevádzku alebo prepravu sa bude rovnať rozdielu medzi znížením finančného bremena a znížením príjmu podniku, ak celý záväzok alebo jeho relevantná časť sú obmedzené posudzovaným časovým úsekom. Ale ak sa kalkulácia ekonomickej nevýhody vykoná jej rozložením na jednotlivé dopravné činnosti, bude suma kompenzácie rovná rozdielu medzi rozloženými nákladmi na jednotlivé dotknuté záväzky verejnej služby a príslušnými príjmami.

Zmluva o verejnej službe
Zmluva o verejnej službe je zmluva uzatvorená medzi príslušnými úradmi členských štátov a dopravným podnikom za účelom poskytnutia adekvátnych dopravných služieb verejnosti.

Každý podnik, ktorý zamýšľa prerušiť alebo urobiť podstatné úpravy dopravnej služby, ktorú poskytuje verejnosti na plynulom a pravidelnom základe, a ktorá nie je pokrytá zmluvným systémom alebo záväzkom verejnej služby, oznámi to príslušným úradom členských štátov aspoň tri mesiace vopred. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú vyžadovať takéto oznámenie. V prípade podania informácie môžu príslušné úrady trvať na zachovaní príslušnej služby až do jedného roka od dátumu oznámenia.

Záver
Časť tohto nariadenia sa preniesla do zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v zmysle neskorších predpisov.


Nariadenie Rady 2988/74/EHS týkajúce sa stanovenia lehôt pri postupoch a presadzovaní sankcií podľa pravidiel Európskeho hospodárskeho spoločenstva, týkajúcich sa dopravy a súťaže

Podľa pravidiel EHS týkajúcich sa dopravy a súťaže má Európska komisia právomoc uložiť pokuty, postihy a periodické platby podnikom alebo združeniam podnikov, ktoré porušili zákon týkajúci sa informovania alebo vyšetrovania, alebo zákazu diskriminácie, reštriktívnych činností a zneužívania dominantného postavenia. Uvedené predpisy neobsahujú žiadne ustanovenia týkajúce sa stanovenia lehôt, preto ich bolo nevyhnutné upraviť.

Postup stanovenia lehôt
Právomoc Európskej komisie ukladať pokuty alebo postihy za porušenie pravidiel EHS týkajúcich sa dopravy alebo súťaže sa riadi nasledujúcimi stanovenými lehotami:
(a) tri roky v prípade porušenia ustanovení týkajúcich sa žiadostí alebo oznámení podnikov alebo združení podnikov, požiadaviek na informácie, alebo vykonanie vyšetrovania,
(b) päť rokov v prípade všetkých ostatných porušení.
Lehota začne plynúť dňom, v ktorom došlo k porušeniu. V prípade pokračujúceho alebo opakovaného porušenia začne lehota plynúť dňom, v ktorom sa porušenie skončilo.

Prerušenie stanovenej lehoty pri postupe
Akákoľvek akcia podniknutá Európskou komisiou alebo akýmkoľvek členským štátom, konajúcim na žiadosť Európskej komisie za účelom predbežného vyšetrenia alebo postupu týkajúceho sa porušenia, preruší plynutie stanovenej lehoty.

Každým prerušením začne plynúť lehota odznova. Stanovená lehota však uplynie najneskôr dňom, keď sa lehota rovná dvojnásobku stanovenej lehoty, ktorá uplynula bez toho, aby Európska komisia uložila pokutu alebo postih; táto lehota bude predĺžená o čas, po ktorý je stanovená lehota prerušená.

Zastavenie stanovenej lehoty pri postupe
Plynutie stanovenej lehoty pri postupe sa zastaví až do času, kým nie je rozhodnutie Európskej komisie predmetom rozhodovania Súdneho dvora európskych spoločenstiev.

Stanovená lehota na presadzovanie sankcií
Právomoc Európskej komisie na presadzovanie rozhodnutí ukladajúcich pokuty, postihy alebo periodické platby za porušenie pravidiel EHS týkajúcich sa dopravy alebo súťaže, sa bude vykonávať v lehote piatich rokov. Čas sa počíta odo dňa, keď sa rozhodnutie stane konečné.

Zastavenie stanovenej lehoty na presadzovanie sankcií
Stanovená lehota na presadzovanie sankcií sa odkladá:
(a) ak čas na zaplatenie je stanovený,
(b) ak presadzovanie platby je zastavené v zhode s rozhodnutím Súdneho dvora európskych spoločenstiev.

Záver
Za porušenie povinnosti v oblasti nekalej súťaže možno v súčasnosti podať návrh na naše súdy. Stanovenie lehôt v súvislosti s rozhodovaním o sankciách pred Európskou komisiou nie je upravené, platia lehoty podľa príslušných slovenských právnych predpisov.

Spracovala JUDr. KATARÍNA HOLLOŠOVÁ


Na stiahnutie

1017_68.pdf

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020