Eurázijská ekonomická únia: Stanovenie lehôt pre určité colné úkony

Eurázijská ekonomická únia: Stanovenie lehôt pre určité colné úkony

V súvislosti s upozorneniami dopravcov na dlhé lehoty colných procedúr pri preprave tovarov pod colnou kontrolou na území Eurázijskej ekonomickej únie, poskytujeme nasledujúcu informáciu.

V súlade s ustanoveniami Colného kódexu Eurázijskej ekonomickej únie (CK EEÚ), vstupujúcimi do platnosti 1. januára 2018, boli upravené (skrátené) niektoré lehoty colných úkonov:

  • lehota registrácie tranzitného vyhlásenia colným orgánom odoslania z dvoch na jednu hodinu od momentu podania tranzitného vyhlásenia (bod 2 článku 111 CK EEÚ);
  • maximálna lehota spracovania colnej procedúry tranzitu z jedného pracovného dňa do štyroch hodín od momentu registrácie tranzitného vyhlásenia (bod 1 článku 119 CK EEÚ);
  • maximálna lehota vykonania colného dohľadu v mieste kontroly z desiatich do piatich pracovných dní od momentu registrácie tranzitného vyhlásenia (bod 6 článku 119 CK EEÚ);
  • lehota ukončenia colnej procedúry colného tranzitu v mieste dodania z dvadsiatich štyroch do štyroch hodín od momentu predloženia tranzitného vyhlásenia dopravcom colnému orgánu určenia (bod 7 článku 151 CK EEÚ);
  • lehota vydania Osvedčenia o schválení dopravného prostriedku na prepravy tovarov pod colným uzáverom z troch do jedného pracovného dňa od momentu podania príslušnej žiadosti a predloženia dopravného prostriedku colnému orgánu (bod 5 článku 364 CK EEÚ).

V prípade nedodržania uvedených lehôt sa môžu dopravcovia a ich vodiči písomne obrátiť na vedúceho colnice (vedúceho smeny) a žiadať vysvetlenie.

Takisto voči konaniu ruských colných orgánov možno podať odvolanie na nadriadený colný orgán alebo na príslušný súd (článok 37 Federálneho zákona č. 311 – FZ  „O colnej regulácii v Ruskej federácii zo dňa 27. 11. 2010).


Zdroj: ASMAP

Posledná aktualizácia: 05. 04. 2018