Licencie CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko

Licencie CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko
Ministerstvo dopravy a výstavby SR nás informovalo o aktuálnom stave týkajúcej sa podávania žiadostí o licenciu CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko.

Vzhľadom na to, že existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiada dopravcov, ktorí by potrebovali licenciu CEMT iba na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, aby zatiaľ žiadosti o licenciu CEMT nepodávali.

Stále sa čaká na výsledky rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. V tejto súvislosti ministerstvo alokovalo časť licencií CEMT, ktoré budú určené na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a podľa výsledkov z rokovaní rozhodne o ich možnom uvoľnení. V prípade, že na prepravy tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska budú potrebné licencie CEMT, Ministerstvo dopravy a výstavby SR určí nový termín na podávanie žiadostí o licencie CEMT určené primárne na takéto prepravy. Nový termín na podávanie žiadosti o alokované množstvo licencii CEMT bude aj pre prípad, že na tieto prepravy nebudú potrebné licencie CEMT (t. j. uvoľnia sa dodatočne pre dopravcov na prepravy do iných štátov).

Termín na prijímanie žiadosti o licenciu CEMT 15. november 2020 platí pre dopravcov, ktorí plánujú využitie licencií CEMT v rámci zmluvných štátov CEMT s výnimkou prepráv do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Dňa 31. januára 2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vystúpilo z Európskej únie. Vystúpenie sa uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov. Od 1. februára 2020 začalo plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2020. Prechodné obdobie je určené na dohodu pravidiel medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v oblasti colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Jednou z priorít v rámci voľného pohybu tovaru je úprava vzťahov v nákladnej medzinárodnej doprave. Rokovania medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska naďalej pokračujú, z tohto dôvodu sa čaká na výsledky týchto rokovaní, ktoré sú mimoriadne dôležité pre oblasť nákladnej medzinárodnej dopravy.

Ak budú upravené vzťahy v oblasti dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, bude možné naďalej vykonávať prepravu tovaru iba prostredníctvom licencie Spoločenstva. Ak vzťahy upravené nebudú, bude možné vykonávať prepravu prostredníctvom licencií CEMT.

Na webovom sídle ministerstva bol zverejnený oznam o prijímaní žiadosti o licenciu CEMT na rok 2021, ktoré by mali byť podané v termíne do 15.novembra 2020. Žiadosť je možné zaslať poštou, alebo priniesť osobne do podateľne ministerstva (pri obidvoch možnostiach platí pečiatka podateľne, alebo pošty), najneskôr do 15.novembra 2020.Vzhľadom na to, že existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ministerstvo žiada dopravcov, ktorí by potrebovali licenciu CEMT iba na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, aby zatiaľ žiadosti o licenciu CEMT nepodávali.

Čaká sa na výsledky rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Podľa výsledkov rokovaní Ministerstvo dopravy a výstavby SR určí nový termín na podávanie žiadostí o licencie CEMT určené na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Túto informáciu budeme aktualizovať podľa výsledkov rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Zdroj: MDVRR

Posledná aktualizácia: 13. 11. 2020