Podpora pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej dopravy

Podpora pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej dopravy

Aktualizácia 15. marca 2021

Usmernenie k výzve pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy
Z dôvodu nejasností vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy – II. kolo, ktoré viedli k viacerým otázkam zo strany žiadateľov, sa rozhodlo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vypracovať Usmernenia č. 1 k výzve (ďalej len „usmernenie“), ktoré je platné od 15. marca 2021.

Usmernenie upravuje a bližšie špecifikuje niektoré podmienky výzvy z dôvodu potreby spresnenia vybraných častí výzvy.
 
Definovanie oprávnených tržieb – pod tržbami v zmysle usmernenia sa rozumejú tržby z predaja tovaru a poskytovania služieb plynúce výhradne z prevádzkovania osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou nad deväť osôb (teda nie tržby pre celý podnik).  
Určenie triedy emisnej normy – v prípade, že v technickom preukaze nie je uvedená emisná norma EURO, žiadateľ vyberie emisnú normu podľa roku výroby vozidla prislúchajúci euro norme, ktorá bola v danom roku v platnosti.
Oprávnenosť vozidiel, na ktoré sa požaduje dotácia – oprávnené sú len vozidlá, ktoré žiadateľ nadobudol pred 13. 3. 2020. Uvedené sa nevzťahuje na vozidlá emisnej normy EURO 6, ktorých dodanie mal žiadateľ preukázateľne objednané alebo zazmluvnené najneskôr do 13.03.2020, ale ktoré nadobudol do vlastníctva až po tomto termíne.

Upozornenie:  Žiadatelia, ktorí predložili žiadosť do 15. 3. 2021, teda podľa podmienok platných pred nadobudnutím platnosti tohto usmernenia, sú povinní svoje žiadosti predložiť opätovne. Uvedené platí aj v prípade, že pôvodne predložená žiadosť nie je v rozpore s uvedeným usmernením. Akceptované budú len žiadosti predložené od 15. 3. 2021, ktoré budú obsahovať potrebné dokumenty v znení usmernenia.

Žiadateľ predkladá:

  • 1x Žiadosť (s vlastnoručným podpisom).
  • 1x Vyplnenú kalkulačku (s vlastnoručným podpisom).
  • 4x Zmluvu s uvedením výšky dotácie (s vlastnoručným podpisom).
    • Zároveň je potrebné  zaslať aj Zmluvy vo Worde e-mailom na adresu autobusy@mhsr.sk

V prípade, že bol žiadateľ príjemcom dotácie aj v I. kole výzvy, je povinný uviesť výšku tejto pomoci v Tabuľke 1 (Prehľad o pomoci de minimis prijatej počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov).
Bližšie informácie k predmetnej výzve sú dostupné na webových stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Kompletné znenie výzvy v znení usmernenia vrátane potrebných dokumentov a formulárov nájdete na https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/rozpocet-na-dotacie-na-roky-2021-2023. Prípadné otázky k výzve je potrebné zasielať na mailovú adresu autobusy@mhsr.sk.
Žiadosť o dotáciu je možné zaslať v tlačenej forme na adresu Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a,  827 15 Bratislava alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy.

 

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo II. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy. Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na kompenzáciu ekonomickej straty vyvolanej šírením ochorenia COVID-19 počas obdobia od 1. augusta 2020 do 31. decembra 2020 (oprávnené obdobie).

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy spolu s kalkulačkou na výpočet výšky dotácie a zmluvou o poskytnutí dotácie nájdete TU.
 
Oprávneným žiadateľom je právnická osoba – podnikateľ podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
- je mikro, malým alebo stredným podnikom,
- je prevádzkovateľom autobusovej dopravy, v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 56/2021 Z.z. o cestnej doprave,
- nevykonáva činnosť na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme,
- v príslušnom registri (obchodný register/živnostenský register) má uvedené v predmete činnosti aktivity v oblasti poskytovania osobitnej pravidelnej a/alebo príležitostnej dopravy
- zaznamenal celkový pokles tržieb v prepočte na autobus vo výške minimálne 30 % počas oprávneného obdobia v porovnaním s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019.
 
Výška dotácie predstavuje 80 % z poklesu tržieb v prepočte na autobus a mesiac, maximálne však pre:
EURO 1 – 1 000 eur,
EURO 2 – 1 200 eur,
EURO 3 – 1 400 eur,
EURO 4 – 1 700 eur,
EURO 5 – 2 000 eur,
EURO 6 – 2 400 eur.

Žiadosti o dotáciu je možné predkladať od 23. februára 2021 do 30. apríla 2021.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 15. 03. 2021