OTVORENÝ LIST – VÝZVA ZADÁVATEĽOM PREPRÁV NA SLOVENSKU

OTVORENÝ LIST – VÝZVA ZADÁVATEĽOM PREPRÁV NA SLOVENSKU

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 4. decembra 2023) – Združenie ČESMAD Slovakia odoslalo šesťdesiatim najväčším firmám v SR list s výzvou, aby pomohli zamedziť nelegálnemu podnikaniu v doprave, ktoré sa na Slovensku rozmáha. Združenie bude pritom intenzívne a verejne poukazovať na prípady, kde takéto neštandardné zmluvné vzťahy a správanie odhalí. S touto výzvou sa vo forme tlačovej správy obraciame tiež na všetkých poctivých podnikateľov na Slovensku:

Vážené podnikateľky, podnikatelia, konateľky a konatelia, členky a členovia manažmentov firiem,

v združení ČESMAD Slovakia sa okrem iných tém snažíme aj o budovanie povedomia o dopravnom sektore, kultiváciu dopravného trhu a dohľad nad dodržiavaním pravidiel a férovej konkurencie. Práve v tejto veci si Vás dovoľujeme osloviť s podnetom, ktorý vyplynul z poznania trendov, ktoré sa na slovenskom trhu v poslednej dobe objavujú. Ide o podnikanie rôznych subjektov, ktoré nespĺňajú zákonné náležitosti a zneužívajú toleranciu alebo nízku kapacitu kontrolných orgánov, ktoré by mali takéto správanie identifikovať a obmedziť. Veríme, že je aj vo Vašom záujme eliminácia nelegálneho podnikania, na ktoré doplácame všetci spoločne.

To, čo často vidíme, je najmä:

1)       Niektorí špeditéri a sprostredkovatelia uzatvárajú na rok 2024 zmluvy, ktoré nezohľadňujú vývoj cien na trhu. Legálne podnikajúci dopravcovia vyplácajú mzdy, odvádzajú dane, poplatky, mýto. Zmena týchto položiek sa prirodzene musí premietnuť do ceny ich služby. Aktuálne v celej Európe prebieha implementácia smernice Eurovignette, ktorá spôsobí značné zvýšenie mýtnych sadzieb v celej EÚ a to už počas roku 2024. Upozorňujeme, že staré ceny nemajú ekonomickú racionalitu a s najväčšou pravdepodobnosťou ich dopravcovia nebudú vedieť dodržať. Navyše, máme podozrenie že sa voči menším dopravcom zneužíva výrazne silnejšie ekonomické postavenie veľkých firiem, ktoré ich potom tlačia do podnikania so stratou.

2)       Veľký objem prepráv začali preberať dopravcovia z iných krajín, aj mimo EÚ. Dovoľujeme si upozorniť, že platia zákonné pravidlá o rozsahu a možnosti výkonu takýchto prepráv a najširšie možnosti majú vždy domáce, t. j. v našom prípade slovenské firmy. Zároveň upozorňujeme, že nedodržanie legislatívy pri preprave spravidla spôsobuje aj výluky z poistenia, čiže v konečnom dôsledku je ohrozená aj Vaša schopnosť domôcť sa kompenzácie v prípade problémov. Zvážte prosím, akým spôsobom je nižšia ponúknutá cena dosiahnutá a či naozaj stojí za zvýšené riziko.

3)       Pre všetkých dopravcov platia rovnaké pravidlá týkajúce sa časov jázd, povinných odpočinkov a pod. Overte si, prosím, či je preprava naplánovaná zohľadniac všetky povinné prestávky vodičov. Nie preto, že to žiada legislatíva, ale preto, že neoddýchnutý a nepozorný vodič nákladného vozidla predstavuje veľmi nebezpečný prvok v cestnej premávke. Čiže tam, kde sa pohybuje každý z nás.

Združenie ČESMAD Slovakia bude intenzívne a verejne poukazovať na prípady, kde takéto neštandardné zmluvné vzťahy a správanie odhalíme.

Za združenie,

Pavol Piešťanský

prezident združenia


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 04. 12. 2023