Žiadosť o energodotácie

Žiadosť o energodotácie

Ministerstvo hospodárstva SR predĺžilo oprávnené obdobie, za ktoré je možné žiadať o kompenzáciu vysokých cien energií do 30. júna 2024. Žiadosti podľa MH SR bude možné podávať do 31. augusta 2024.  Žiadosť sa predkladá spravidla za mesiac oprávneného obdobia spätne, pokiaľ poskytovateľ nerozhodne inak. O konkrétnom termíne, od ktorého bude možné predkladať žiadosti za konkrétny mesiac bude poskytovateľ informovať na energodotacie.mhsr.sk.

Žiadosť o kompenzovanie vysokých cien môžu aktuálne podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (okrem úverových a finančných inštitúcií) a mali zriadené odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu za mesiace január až december 2023.

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov a kompenzovať sa bude suma nad 99 Eur/MWh v prípade plynu a 199 Eur/MWh v prípade elektriny. Maximálna výška dotácie predstavuje sumu 200 000 EUR na podnik za mesiac.

Žiadosť je potrebné predložiť v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na https://energodotacie.mhsr.sk/Pziadost.html), resp. Ústrednom portáli štátnej správy.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 26. 02. 2024