Označovanie vozidiel pri preprave potravín

Označovanie vozidiel pri preprave potravín

Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, vzhľadom na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 pri tuzemskej a medzinárodnej preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny považuje za dôležité zabezpečiť zachovanie chodu hospodárstva a verejného života pre kľúčové odvetvia, medzi ktoré patrí aj preprava zvierat, všetky činnosti súvisiace s výrobou a predajom potravín.

Podľa ŠVPS zavádzaním opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 vznikajú problémy a výrazné až niekoľko hodinové zdržania vyššie uvedenej prepravy. Prednosť zvierat a potravín pred inou kamiónovou prepravou je v súčasnej situácii prakticky ťažko realizovateľná.

Vychádzajúc z návrhu opatrení zo zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 hlavne v súvislosti s bodmi 7 a 17 návrhu opatrení ŠVPS SR aj v súvislosti s uľahčením riadenia cestnej premávky Policajným zborom SR na cestách v SR a hraničných priechodoch s inými členskými štátmi Európskej únie ŠVPS SR dôrazne odporúča označovať na viditeľných miestach všetky vozidla prepravujúce živé zvieratá a vyššie uvedené tovary.

Nakoľko nie je legislatívne upravené označovanie takýchto vozidiel pre tuzemskú a medzinárodnú prepravu, ŠVPS SR odporúča označovanie prepravy symbolmi, ktoré sú uvedené nižšie.

V prípade ďalších akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR.

živé zvieratá.png

Potraviny.png


Posledná aktualizácia: 06. 04. 2020