Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku na Slovensku

Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku na Slovensku

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 21. decembra 2020) – Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR pred spustením druhého kola dotácií pre komerčnú autobusovú dopravu na odbornú diskusiu a prehodnotenie plánu postupovať ako pri prvej výzve na dotácie pre autobusy v minulom roku.

Výška zamýšľanej pomoci Ministerstva hospodárstva SR je opäť nedostatočná a neberie do úvahy rozdiely pri podnikaní s autobusmi. Tak ako štát neposkytuje dotáciu na nájomné v jednej výške pre prevádzky na celom Slovensku, ale primerane spravodlivo percentom k výške nájmu, ktorá je iná v Bratislave a iná v Trebišove, Ministerstvo hospodárstva SR by nemalo dotovať paušálne autobus bez ohľadu na to, aký má vek a emisnú triedu, koľko cestujúcich prepraví a koľko času sa na prepravu využíva. V prípade, že sa princíp dotácie pre komerčnú autobusovú dopravu nezmení, príde k likvidácii moderného, bezpečného a ekologického vozidlového parku autobusov na Slovensku.

Prijaté schémy podpory autobusovej dopravy v okolitých štátoch – v Česku, Rakúsku či Nemecku ukazujú, že podporiť komerčnú autobusovú dopravu je možné výrazne štedrejšou injekciou i spravodlivejšie. Do nevýhody sa tak nedostávajú moderné, bezpečné ani ekologické vozidlá. Združenie ČESMAD Slovakia a Zväz autobusovej dopravy (ZAD) SR obdobnú osvedčenú schému podpory vypracovali a je k dispozícii. Nikomu už poskytnuté financie neberie a je oveľa efektívnejšia.

Návrh ČESMAD Slovakia a ZAD SR je cielený na spoločnosti, ktorých pokles tržieb z činnosti v rozhodnom období bol o viac ako 40 %. Filozofia dotácie však nie je koncipovaná na autobus a mesiac, ale na sedadlo a deň, podľa emisnej triedy, ktoré vozidlo spĺňa. Výška podpory je pritom navrhnutá od 0,55 eura na sedadlo a deň pri vozidle s emisnou triedou Euro III až po 5,10 eura na sedadlo a deň pri vozidle s emisnou triedou Euro VI.

Pavol Piešťanský, I. viceprezident združenia

Návrh na podporu segmentu pravidelnej vnútroštátnej a medzinárodnej diaľkovej dopravy, osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy prevádzkovanej vozidlami (autobusmi) vyrobenými od roku 2000

 1. Cieľ

Cieľom podpory je poskytnúť dotáciu na kompenzáciu ekonomickej straty prevádzkovateľov pravidelnej diaľkovej medzinárodnej dopravy, osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej v dôsledku opatrení spojených s epidémiou COVID-19 a následných zmien v správaní ľudí, najmä prechod k individuálnej automobilovej doprave, zrušením firemných a školských zájazdov a uprednostňovaním dovolenky v tuzemsku.

 1. Forma dotácie

Pod pojmom dotácia je myslená účelová neinvestičná finančná podpora (ďalej len ,,dotácia“) na kompenzovanie výpadku tržieb v období mimoriadnej situácie od 13. marca 2020 do 31. októbra 2020 (ďalej ,, rozhodné obdobie“).
Účelom dotácie je rovnako prispôsobenie sa zásadným zmenám trhu v rokoch 2020 a 2021.

 1. Oprávnení žiadatelia

 Oprávneným žiadateľom o podporu v rámci návrhu je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá spĺňa všetky nasledovné podmienky:
 a) je prevádzkovateľom pravidelnej diaľkovej vnútroštátnej dopravy, pravidelnej diaľkovej medzinárodnej dopravy, osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy v zmysle § 9 ods.3, § 24 a § 25 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vozidlami s obsaditeľnosťou nad deväť osôb.
 b) má sídlo na území Slovenskej republiky

V prípade, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a zároveň vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v bode 3 písm. a) tohto návrhu, je oprávnený za túto činnosť uvedenú v bode 3 písm. a) žiadať  dotáciu podľa tohto návrhu, ak vie vierohodne preukázať pokles tržieb v tejto oblasti (činnosti). Na tento účel je napríklad možné preukázať  pokles tržieb za rozhodné obdobie v porovnaní s referenčným obdobím  podľa hlavnej knihy účtovníctva overenej audítorom, čestným prehlásením, prostredníctvom uisťovacej služby a pod.

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

 1. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
 2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácií a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
 3. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia;
 4. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;
 5. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov;
 6. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie;
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie;

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 2, 6 a 7  vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie uvedeným vo formulári žiadosti o dotáciu.

Podmienky uvedené v bodoch 1, 3, 4 a 5 ( t.j. podmienky uvedené v § 8a ods. 4 pism a),c),d) a e) zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu považujú za splnené.

 1. Podmienky poskytnutia podpory

Podmienky pre poskytnutie dotácie sú:

 • Predloženie riadne vyplnenej žiadosti v určenom termíne.
 • Splnenie podmienky oprávneného žiadateľa.
 • Prevádzkovanie autobusu1 vyrobeného od roku 2000 v rozhodnom období od 13. marca 2020 – 31. októbra 2020.
  V prípade, že prevádzkovanie autobusu v pravidelnej diaľkovej vnútroštátnej doprave, pravidelnej diaľkovej medzinárodnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave alebo príležitostnej doprave nebolo prevádzkované po celú túto dobu, bude poskytnutá podpora príslušným spôsobom skrátená. (Dočasné odhlásenie vozidla sa za ukončenie prevádzkovania nepovažuje. Vozidlo však muselo byť dočasne odhlásené po 13. marci 2020).
 • Pokles tržieb z činnosti v rozhodnom období v porovnaní s referenčným obdobím roku 2019 o viac ako 40 % za pravidelnú diaľkovú vnútroštátnu dopravu, pravidelnú diaľkovú medzinárodnú dopravu, osobitnú pravidelnú dopravu alebo príležitostnú dopravu.
 • V prípade, ak dopravca požiadal o dotáciu na základe vyhlásenej Výzvy Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy (ďalej len ,,Výzva MH SR) a rovnako tak žiada aj o podporu podľa tohto návrhu, odráta sa výška dotácie poskytnutej na základe Výzvy MH SR od podpory vypočítanej podľa tohto Návrhu za každý autobus, za ktorý sa žiada podpora (podľa tohto Návrhu).

1podľa ods. 11 písm.c) prílohy č. 1 k Vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla.

 1. Výška podpory

Výška podpory sa odvíja od emisnej normy prevádzkovaného autobusu (vyrobeného od roku 2000) a počtu miest na sedenie vynásobenú počtom dní v rozhodnom období od 13. marca 2020 do 31. októbra 2020 t.j. 233 dní.

Výška príspevku na sedadlo podľa emisnej normy EURO

Dotácia na sedadlo a deň

EURO III

0,55 eur

EURO IV

0,70 eur

EURO V

2,35 eur

EURO EEV

2,35 eur

EURO VI

5,10 eur

V prípade, ak dopravca požiadal o dotáciu na základe vyhlásenej Výzvy Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy (ďalej len ,,Výzva MH SR) a rovnako tak žiada aj o podporu podľa tohto návrhu, odráta sa výška dotácie poskytnutej na základe Výzvy MH SR od podpory vypočítanej podľa  tohto Návrhu za každý autobus, za ktorý sa žiada podpora (podľa tohto Návrhu).

 1. Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ:

 1. a) v listinnej forme na adresu ministerstva, ktorá musí byť podpísaná v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri preukazujúcom spôsob konania za žiadateľa. Uzavretú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami v listinnej forme je potrebné označiť „AD - neotvárať“.
  b) v elektronickej forme prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za žiadateľa.

Žiadosť o dotáciu obsahuje:

 - identifikačné údaje žiadateľa;
 - výšku žiadanej dotácie (poníženú o výšku dotácie poskytnutej na základe Výzvy MH SR za autobusy, na ktoré žiada dopravca podporu podľa tohto návrhu) vrátane spôsobu jej výpočtu spolu s relevantnými dokladmi preukazujúcimi pokles tržieb v rozhodnom období v porovnaní s referenčným obdobím.
- prehľad poskytnutej dotácie na základe Výzvy MH SR na autobusy, na ktoré žiada dopravca podporu podľa tohto návrhu.

V prípade, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a zároveň vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v bode 3 písm. a) tohto návrhu, je oprávnený za túto činnosť uvedenú v bode 3 písm. a) žiadať  dotáciu podľa tohto návrhu, ak vie vierohodne preukázať pokles tržieb v tejto oblasti (činnosti). Na tento účel je napríklad možné preukázať  pokles tržieb za rozhodné obdobie v porovnaní s referenčným obdobím  podľa hlavnej knihy účtovníctva overenej audítorom, čestným prehlásením alebo prostredníctvom uisťovacej služby. 

Prílohy žiadosti tvoria:

  - doklad o oprávnení prevádzkovať autobus vyrobený od roku 2000 v rozhodnom období od 13. marca 2020 do 31. októbra 2020 (prípadne kratšej dobe) – kópia osvedčenia o registrácií vozidla/ technického preukazu, kde je uvedený prevádzkovateľ vozidla, v prípade prenájmu autobusu nájomnú zmluvu;
- kópia dokladu preukazujúceho, že autobus spĺňa emisné normy EURO III, IV, V, EEV alebo VI.

- vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

 - vyhlásenie žiadateľa, že mu nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa § 17 a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (len právnická osoba);

 - vyhlásenie žiadateľa, že sa voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
 - vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky údaje uvedené v žiadosti vrátane výpočtu poklesov tržieb, požadovanej dotácie a súvisiacich údajov sú pravdivé.
-  prehľad poskytnutej dotácie na základe Výzvy MH SR na autobusy, na ktoré žiada dopravca podporu podľa tohto návrhu.

Odhadovaný vplyv na štátny rozpočet

Odhadovaný počet autobusov spĺňajúcich podmienky podľa tohto návrhu je 2000 a predpokladaný vplyv na štátny rozpočet za obdobie od 13. marca 2020 do 31. októbra 2020 je 34 mil. eur.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 22. 01. 2021