Opatrenie švédskej colnej správy

Švédska colná správa listom zo dňa 19. júna 2006 informovala Colné riaditeľstvo SR o tom, že od 1. septembra 2006 začne prísnejšie uplatňovať ustanovenie článku 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.

 

Text upozornenia švédskej colnej správy:

 

"S účinnosťou od 1. septembra 2006 švédske colné úrady nebudú prijímať vývozné colné vyhlásenia, pri ktorých mali byť vývozné formality vybavené vo vyvážajúcom členskom štáte.

 

V súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva vývozné colné vyhlásenie musí byť podané na colnom úrade, ktorý vykonáva colný dohľad nad miestom, kde má vývozca sídlo, alebo kde je tovar balený alebo naložený k vývoznej preprave.

 

Ak nebudú vývozné formality splnené správne, švédske colné úrady nebudú prijímať vývozné colné vyhlásenia z iných členských štátov EÚ predkladané na švédskych colných úradoch.

 

Vo zvláštnych prípadoch je možné podať vývozné colné vyhlásenie z iného členského štátu na švédskom colnom úrade. Toto bude umožnené, ak vo vývoznom colnom vyhlásení je deklarovaný tovar, ktorý nie je predmetom zákazov a obmedzení a jeho hodnota nepresahuje hodnotu 3 000 EUR pre každú zásielku a pre každého deklaranta, tak ako je ustanovené v článku 794 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva."

 


Zdroj: Colná správa SR

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020