Stále aktuálna téma Vyšné Nemecké

Stále aktuálna téma Vyšné Nemecké

Dňa 29. januára 2020 sa na pôde Finančného riaditeľstva SR konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili za FR SR: plk. Mgr. Tomáš Prochocký, generálny riaditeľ sekcie colnej a pplk. Ing. Róbert Nosian, riaditeľ odboru colného, za Združenie ČESMAD Slovakia: Tatiana Prokopiusová, vedúca colného oddelenia a Marcel Zeher, manažér projektu Mýto.

Predmetom pracovného stretnutia bola problematika hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Súčasne sa zástupcovia združenia zaujímali o realizáciu návrhov na zlepšenie priepustnosti tohto hraničného priechodu od posledného stretnutia konaného koncom apríla 2019:

a) Systém selektívneho skenovania, ktorý by umožnil skenovanie vybraných vozidiel, čím by sa zrýchlilo a zefektívnilo colné odbavovanie v nákladnej doprave

V súčasnosti sa v spolupráci s odborom riadenia rizík analyzujú a vyhodnocujú kritéria, na základe ktorých budú skenované iba vybrané vozidlá, nie všetky (aj prázdne), ako je tomu dnes.

Colná správa pripravuje do produkcie analytické nástroje, ktoré umožnia minimalizovať bezpečnostné riziká a zamerať kontrolu röntgenom iba na vytypované vozidlá.

Zavedenie selektívneho skenovania podľa nastaveného algoritmu je preto reálnou možnosťou blízkej budúcnosti

b) Zabezpečenie výkonného skenovacieho zariadenia

Nakoľko sa v súčasnosti na hraničnom priechode používa zastaraný skenovací prístroj s nižšou výkonnosťou a v prípade akútneho stavu vypomáha mobilný skener z Colného úradu Košice, zabezpečenie výkonného skenovacieho zariadenia patrí medzi prioritné úlohy colnej správy. Výmena skenovacieho zariadenia je finančne veľmi náročná a colná správa hľadá zdroje možného financovania. Do úvahy prichádza aj čerpanie z fondov EÚ

c) Rekonštrukcia a rozšírenie hraničného priechodu pre nákladnú dopravu

Hraničný priechod Vyšné Nemecké je jediným hraničným priechodom medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou pre vozidlá nad 7,5 t. Kapacitne je nevyhovujúci a z tohto dôvodu sa plánuje jeho rekonštrukcia a rozšírenie. V súčasnosti sa vypracováva prípadová štúdia, v ktorej sa počíta s rozšírením pruhov pre nákladnú dopravu a vybudovanie parkoviska so 100 parkovacími miestami na vstupe a výstupe, samozrejme s potrebnou sociálnou vybavenosťou. Nakoľko na tomto hraničnom priechode vykonáva kontrolné činnosti viacero zložiek, vrátane hraničnej polície, musia byť do prípadovej štúdie zahrnuté aj požiadavky súvisiace s výkonom ich služobných povinností. Pre potreby rozšírenia hraničného priechodu je nutné odkúpiť dotknuté pozemky od súkromných vlastníkov. Po kompletizácii prípadovej štúdie a vyčíslení všetkých nákladov bude colná správa kontaktovať príslušné rezorty a vládu SR na zabezpečenie financovania tohto projektu.

Dokončujú sa práce súvisiace s rozšírením kapacít pre osobnú dopravu a vybavenosť pre bezpečný peší prechod z dôvodu návrhu Ukrajiny na zmenu štatútu hraničného priechodu.

Bola zrealizovaná aj rekonštrukcia administratívnej budovy, čo tiež malo dopad na zvýšenie čakacích lehôt v mesiacoch október a november 2019. Z bezpečnostných dôvodov bol v tejto dobe dočasne presmerovaný autobusový pruh do kamiónového. Po skončení rekonštrukcie sa organizácia dopravy autobusov a kamiónov vrátila do pôvodných, samostatných pruhov.

Zástupcovia združenia sa informovali na dôvody zastavenia ľavého pruhu na výstupe z EÚ pre prázdne vozidlá a vozidlá ADR. Súčasne žiadali o jeho sprístupnenie, nakoľko tento stav je zneužívaný ukrajinskými dopravcami na prejazd do colnej zóny bez zaradenia sa do poradia čakajúcich vozidiel.

Zástupcovia colnej správy nemali vedomosť o tejto skutočnosti. Prisľúbili vec prešetriť a následne združenie informovať.  

Stanovisko colnej správy z 30. januára 2020:

„Blokácia“ tohto jazdného pruhu mohla byť vnímaná ako „blokácia“ počas rekonštrukcie hraničného priechodu Vyšné Nemecké v časti autobusová doprava, kedy boli všetky autobusy presmerované do časti nákladná doprava a tento jazdný pruh bol dočasne využívaný ako pruh pre autobusy. O tejto skutočnosti bola verejnosť informovaná ako o dočasnom obmedzení premávky z dôvodu rekonštrukcie. Nemáme vedomosť o tom, že by sa niečo zmenilo a potvrdzujeme, že ľavý pruh je v súčasnosti skutočne vyhradený prednostne pre prázdne vozidlá a vozidlá ADR a nie je nijakým spôsobom zablokovaný.

d) Zvýšenie priepustnosti a optimalizácia využitia súčasných kapacít a priestorov hraničného priechod

V treťom januárovom týždni navštívili hraničný priechod zástupcovia CELBET (Medzinárodný odborný tím pre východnú a juhovýchodnú hranicu EÚ). Úlohou bolo zhodnotiť a posúdiť hraničný priechod z hľadiska efektívnosti výkonu a priepustnosti. Na základe zistených skutočností budú navrhnuté riešenia na optimalizáciu využitia súčasných kapacít a priestorov s cieľom minimalizovať čakacie lehoty a zvýšiť výkonnosť hraničného priechodu. Vypracovanie stanoviska a návrhov sa očakáva do konca marca 2020.

e) Kontrola prepravných povolení

Na kontrolu prepravných povolení colná správa využíva systém TALON. Colníci kontrolujú každé prepravné povolenie, použité prepravné povolenia znehodnocujú. Nakoľko im Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje čísla  vymenených slovenských prepravných povolení a povolení CEMT, kontrolujú sa aj tieto identifikátory. Nie je možné  použiť jedno prepravné povolenie na viacero prepráv alebo predložiť falošné prepravné povolenie. V týchto prípadoch sa uplatňujú finančné sankcie, ktoré sú však rádovo nižšie ako v okolitých krajinách.

Zástupcovia združenia ďalej tlmočili požiadavku dopravcov na zavedenie lístkového systému na röntgenovú kontrolu vozidiel.

Nakoľko sa počíta so selektívnym výberom vozidiel na skenovanie, lístkový systém nebude potrebný.

Zástupcovia oboch strán sa dohodli na pravidelných pracovných stretnutiach v lehote raz za pol roka, kedy si vzájomne vymenia nové informácie a skúsenosti z hraničného priechodu Vyšné Nemecké.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020