Výnimky z časov jázd a prestávok v Českej republike

Výnimky z časov jázd a prestávok v Českej republike

V reakcii na mimoriadnu situáciu, spôsobenú novým kmeňom koronavírusy SARS CoV 2, a nových variantov v Českej republike a v súvislosti s následným významným obmedzením tranzitu do Nemecka od 14. februára 2021, 00:00 hodín, Česká republika súhlasila s dočasným uvoľnením pravidiel času jazdy a odpočinku pre vodičov vozidiel, zapojených do medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy.

Toto uvoľnenie sa udeľuje podľa čl. 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 s platnosťou od 14. februára 2021, 00:00 hodín do 15. marca 2021, 23:59 hodín. Vzťahuje sa na všetkých vodičov, zapojených do medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, v smere z Českej republiky do Nemecka, s podmienkou, že nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodičov a cestnej premávky.

Vodiči nesmú viesť vozidlo unavení, zamestnávatelia zostávajú zodpovední za zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov a ostatných účastníkov cestnej premávky. U vyššie uvedenej kategórie vodičov budú dočasne uvoľnené nasledujúce ustanovenia:

  • čl. 6 (1): nahradenie maximálneho denného limitu jazdy z 9 hodín na 11 hodín;
  • čl. 6 (2): nahradenie maximálneho týždenného limitu jazdy z 56 hodín na 60 hodín;
  • čl. 8 (1): zníženie požiadaviek na denný odpočinok z 11 na 9 hodín;
  • čl. 8 (6): odloženie doby týždenného odpočinku po období siedmich (namiesto šiestich) 24-hodinových období od ukončenia predchádzajúcej doby týždenného odpočinku.

Dočasné uvoľnenie vyššie popísaných pravidiel je reakciou na náročný priechod cez hranice medzi Českou republikou a Nemeckom, ktorý je na jednej strane spôsobený prísnymi pravidlami na testovanie vodičov, a na druhej strane enormným neustálym tlakom na testovacie miesta, ktoré musela Česká republika zriadiť na hraničných priechodoch.

Vodiči idúci v smere do Nemecka a prechádzajúce príslušnými hraničnými priechodmi medzi Českou republikou a Nemeckom sa môžu odchýliť od vyššie uvedených pravidiel. V prípade využitia výnimky musí vodič okamžite vykonať ručný zápis na zadnú stranu výtlačku / záznamového listu s uvedením miesta a dôvodu odchýlky. Tieto záznamy musia byť predložené pri kontrole spolu so sprievodnými dokladmi pre danú prepravu, aby bolo možné overiť oprávnenosť výnimky.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 01. 03. 2021