Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

V sobotu 1. decembra 2018 sa konalo 28. Plenárne zhromaždenie v Hoteli Chopok v Demänovskej Doline. Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 60 členov združenia s váhou hlasov 11 002. Z dôvodu nízkej účasti nebolo plenárne zhromaždenie uznášaniaschopné. V zmysle platných stanov združenia je potrebná najmenej jedno-štvrtinová účasť riadnych členov na to, aby bolo plenárne zhromaždenia uznášaniaschopné. V zmysle stanov bolo zvolané náhradné plenárne zhromaždenie.

 

Plenárne zhromaždenie slávnostne otvoril Prezident združenia Pavol Jančovič a následne ho moderoval II. viceprezident združenia Peter Sádovský.

Program pokračoval svojou formálnou časťou – schválením programu a voľbou komisií. Do programu bol vložený neformálny bod – mediálne výstupy združenia za rok 2018.

Správu o činnosti združenia za rok 2017 a priebežne za rok 2018 predniesol prezident združenia Pavol Jančovič a správu o hospodárení združenia predniesol generálny tajomník združenia Ivan Rusko. Správu revíznej komisie za rok 2017 predniesol jej predseda Ľubomír Kozák.

Plenárne zhromaždenie riadnym hlasovaním schválilo riadnu ročnú závierku za rok 2017.

Hlasovaním plenárneho zhromaždenia boli prijaté nové stanovy združenia, rokovací poriadok, volebný a etický kódex. Tieto dokumenty nadobúdajú účinnosť od 2. decembra 2018 a sú zverejnene na internetovej stránke združenia.

Prezídium združenia uložilo povinnosť ďalej riešiť aktuálne otázky v oblasti cestnej dopravy s príslušnými štátnymi inštitúciami.  

Pred obednou prestávkou vystúpili zástupcovia značky Ford, ktorí boli hlavným sponzorom celého plenárneho zhromaždenia. Dopravcom prezentovali stratégiu značky Ford Trucks na slovenskom trhu, ako aj nový ťahač Ford F-Max.

Po obednej prestávke sme sa presunuli do druhej časti plenárneho zhromaždenia, ktorú otvorili prezentácie našich hostí. Stretnutia s ministerstvami prinášajú výsledky aj v podobe vysokej účasti ich predstaviteľov na našich podujatiach. Vysoká účasť zástupcov ministerstva dopravy ukázala ich záujem o riešenie problémov dopravcov.

Ako prvý predniesol svoju prezentáciu Peter Varga, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR, v ktorej zhrnul aktuálnu činnosť v rámci legislatívnych zmien zákonov v cestnej doprave.

Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného Zboru SR Ľuboš Rumanovský sa zo zdravotných dôvodov nemohol plenárneho zhromaždenia zúčastniť.

Ďalej vystúpil Ján Nemec, zástupca ČESMAD Bohemia a ČESMAD Slovakia pre európske záležitosti v Bruseli so svojou prezentáciou, v ktorej informoval o aktuálnom stave a zmenách v balíčku mobility. Vo svojej prezentácii sa zameral na možné alternatívy a perspektívy fungovania dopravného trhu v Európe. Zdôraznil, že aj vďaka nášmu lobbingu  európske inštitúcie upustili od úplnej aplikácie pravidiel vysielania na všetky druhy dopráv, počítania hodín alebo dní pri vysielaní zamestnancov.

Ďalšími hosťami boli Juraj Hudec a Renáta Cződörová z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorí členom vysvetlili vykonávanie štátneho odborného dozoru, postupy pri kontrole a výsledky kontrol dopravných spoločností. Dopravcov okrem iného upozornili na dodržiavanie finančnej spoľahlivosti a zverejňovania prepravného poriadku na webovom sídle spoločnosti.

Pozvanie na plenárne zhromaždenie prijal aj Martin Miškovský z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý sa zameral na informácie v súvislosti s vývojom vodičov v SR. Martin Miškovský potvrdil alarmujúci stav s nedostatkom vodičov. Zdôraznil dôležitosť zníženia veku získania vodičského oprávnenia na vedenie nákladných vozidiel a autobusov. Z prezentácie vyplynulo kontinuálne starnutie vodičov v cestnej doprave.

V ďalšej prezentácii Hana Jurkovičová z Ministerstva dopravy a výstavby SR upriamila pozornosť na pripravovanú legislatívu v cestnej doprave. Zamerala sa predovšetkým na novelu zákona o cestnej doprave č. 56/2012 a na zmeny zákona č. 462/2007 organizácii pracovného času v doprave. V zákone organizácii pracovného času v doprave sa bude spresňovať pracovný pomer vodičov - nezákonné vykonávanie činnosti vodiča na voľnú živnosť, ktorá zahŕňa vedenie cudzieho motorového vozidla.

Práve nedostatok vodičov v cestnej doprave núti slovenských dopravcov zamestnávať vodičov z tretích krajín, akými sú napríklad Ukrajina alebo Srbsko. O podmienkach zamestnávania občanov z tretích krajín rozprával prvý viceprezident združenia ČESMAD Slovakia Pavol Hudák.

Vysoké odvodové a daňové zaťaženie slovenských dopravcov má vplyv na ich konkurencieschopnosť voči kolegom zo zahraničia. Z tohto dôvodu dalo združenie vypracovať analýzu cieľových krajín pre možnosť relokácie dopravných spoločností do zahraničia. Analýzu vypracovala partnerská advokátska kancelária SODOMA VULGAN a zároveň ju na plenárnom zhromaždení pre členov prezentoval advokát Tomáš Sodoma. Analýzu je možné nájsť na webovej stránke združenia.

Po každej prezentácii bolo možné spíkrom položiť otázku priamo z publika alebo prostredníctvom aplikácie SLIDO. Po prezentáciách mala nasledovať panelová diskusia. Prechádzajúci blok ponúkol rozsiahle odpovede na množstvo otázok aj počas prezentácii, a tak sa samostatná diskusia neuskutočnila.  Na mnohé otázky však dopravcovia odpovede dostali.

Po prezentáciách hostí mali členovia možnosť vyjadriť svoje námietky a podnety. V rámci toho vystúpil  predseda západoslovenského regionálneho výboru Ján Adamčík s návrhom zrušenia rozhodnutia prezídia o odpredaji vozidiel asistenčnej služby ČESMAD Assistance. Plenárne zhromaždenie hlasovalo proti tomuto návrhu. Prezident združenia, I. Viceprezident a Generálny tajomník odprezentovali celkové finančné výsledky Asistenčnej služby za roky 2009 – 2018. Všetci traja štatutári potvrdil, že je záujem združenia zachovať službu ČESMAD Assistance pre svojich členov, avšak v novom právnom, finančnom a klientskom modeli, ktorý bude akceptovateľný a výhodný pre všetky strany – členov združenia, ČESMAD ako taký a zároveň aj pre prevádzkovateľov.

Na záver prezident združenia Pavol Jančovič poďakoval všetkým zúčastneným - rečníkom a členom plenárneho zhromaždenia, ktorí do Demänovskej Doliny prišli.

Nezodpovedané otázky

V rámci plenárneho zhromaždenia mali dopravcovia možnosť klásť otázky aj pomocou aplikácie SLIDO. Prinášame prehľad nezodpovedaných otázok, na ktoré odpovedalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Môže byť slovenskému dopravcovi nevydaná modrá licencia Spoločenstva, ak k žiadosti predloží náves registrovaný v inej krajine Spoločenstva?

Na vydanie licencie Spoločenstva nemá vplyv štát evidencie prípojných vozidiel (návesov a prívesov). V zmysle článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1072/2009 členský štát, v ktorom je dopravca usadený, vydá držiteľovi originál licencie Spoločenstva, ktorý bude u dopravcu, a overené kópie, ktorých počet je zhodný s počtom vozidiel (v tomto prípade ide o motorové vozidlá – ťažné vozidlá), ktoré držiteľ licencie Spoločenstva používa, bez ohľadu na to, či uvedené vozidlá vlastní, alebo ich má napríklad z dôvodu prenájmu s právom kúpy, prenájmu alebo lízingovej zmluvy.

Keď bude vodič v hoteli, kto bude strážiť náklad na parkovisku?

O uvedenej problematike uvádzame, že každý dopravca je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare, pri medzinárodnej doprave ide o poistenie podľa dohovoru CMR.

Vieme, že nie všetky poisťovne majú rovnaké podmienky, dávame však do pozornosti napríklad poisťovňu Allianz, ktorá už v minulosti práve z tohto dôvodu upravovala poistné podmienky. V súčasnosti má Allianz vo všeobecných poistných podmienkach upravenú možnosť parkovať na odstavných plochách na to určených:

„Poistený je povinný cestné vozidlá (vrátane návesov alebo prívesov) prepravujúce zásielku vždy uzamknúť a aktivovať zabezpečovacie zariadenia proti krádeži počas prestávok a odstaviť na stráženom parkovisku alebo parkoviskách publikovaných medzinárodnou úniou cestnej dopravy IRU, alebo na osvetlených, odstavných plochách na to výhradne určených.“

Zo záverov Rady ministrov v Bruseli zatiaľ vyplýva, že vodiči budú tráviť pravidelný týždenný odpočinok mimo kabíny vozidla. Toto rozhodnutie vychádza aj z rozsudku Súdneho dvora Európskej únie.

Pre informáciu ešte uvádzame, že o balíku mobility bude ešte hlasovať Európsky parlament na svojom plenárnom zasadnutí. Po tomto hlasovaní budú nasledovať rokovania medzi Radou a Európskym parlamentom, ktorých výsledkom bude finálne znenie dohody o Balíku mobility I.

Môže byť vodič v rámci 28 dní pokutovaný za porušenie nariadenia o časoch jazdy a odpočinku 561 vo Francúzsku, pričom porušenie 561 urobil v Rakúsku (vychádzame z reálnej skúsenosti)?

Áno, v každom členskom štáte môžu kontrolné orgány kontrolovať obdobie pokrývajúce predchádzajúcich 28  dní bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa stalo porušenie. Kontrolný orgán však vydá potvrdenie o uložení pokuty a vodič nesmie byť dvakrát pokutovaný za ten istý skutok.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020