Seminár: „Novinky v colnom práve“

Dňa 4. júna 2019 sa v priestoroch agentúry SARIO na Trnavskej ceste v Bratislave konal seminár „Novinky v colnom práve“. Prednášateľmi boli advokáti z advokátskej kancelárie Prosman§Pavlovič, ktorá sa špecializuje na colné a daňové právo (vrátane práva spotrebných daní a práva registračných pokladníc) a transportného práva.

Za združenie ČESMAD Slovakia sa seminára zúčastnila vedúca colného oddelenia Tatiana Prokopiusová.

S účinnosťou od 1. apríla a 1. júla 2019 (pre niektoré ustanovenia) vstupuje do platnosti Zákon č. 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila v decembri 2018. Tento zákon nahrádza kompetenčné zákony:

  • Zákon č. 652/2004 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
  • Zákon č. 333/2011 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva.

Predmetný zákon upravuje

  1. právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
  2. postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy,
  3. postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy pri plnení úloh finančnej správy,
  4. štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru.

Základnou úlohou finančnej správy je chrániť fiškálne a obchodno-politické záujmy Slovenskej republiky a Európskej únie a plniť úlohy pri ochrane vnútorného trhu Európskej únie. Úvod predmetného zákona je venovaný základným princípom, medzi ktoré patrí princíp politickej neutrality, princíp zákonnosti, princíp efektívneho riadenia, princíp nestrannosti, princíp profesionality a princíp stability.

Druhá časť zákona upravuje postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva, pod ktorými sa rozumie ministerstvo financií, finančné riaditeľstvo, daňové úrady a colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. V rámci tejto časti sú vymedzené aj informačno-technické prostriedky, operatívno-pátracia činnosť, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie.

Postavenie a povinnosti príslušníkov finančnej správy, pod ktorými rozumieme fyzickú osobu, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona, sú upravené v tretej časti zákona. Príslušník finančnej správy plní úlohy podľa tohto zákona, osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv na finančnom riaditeľstve, daňovom úrade, colnom úrade a Kriminálnom úrade finančnej správy alebo v zahraničí.

Štvrtá časť je venovaná vzniku , zmene a skončeniu služobného pomeru príslušníkov finančnej správy, ktorý je považovaný za výkon štátnej služby. Medzi druhy štátnej služby podľa tohto zákona patrí prípravná štátna služba, stála štátna služba a dočasná štátna služba. Práve v tejto časti sú upravené napríklad podmienky prijatia a prijímacie konanie, hodnosti, dovolenky či platy príslušníkov.

Ako bolo spomenuté v úvode, tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 až § 317 ods. 1, § 318 až 324, § 325 ods. 2 až 19 a § 327 až 333 a čl. II až XIX tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.

V zmysle tohto zákona bude zriadený Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, ktorý bude daňovým úradom s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Sídlo Úradu pre vybrané hospodárske subjekty bude v Bratislave.

V pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty budú vybrané hospodárske subjekty, aj žiadatelia o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. Úrad bude rozhodovať v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a bude zabezpečovať výmenu informácií s príslušnými colnými orgánmi ostatných členských štátov a Európskou komisiou v tomto konaní.

Na seminári boli účastníci oboznámení aj o povinnom zavedení elektronických systémov  (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341,  ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446)

Zmeny Colného kódexu Únie od 1. januára 2020 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/474 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie):

Článok 4 odsek 1 - Colné a daňové územia Európskej únie

Talianska obec Campione d'Italia, ktorá je talianskou exklávou na území Švajčiarska, ako aj talianske vody jazera Lugano, by sa mali začleniť do colného územia Únie, pretože historické dôvody, pre ktoré boli tieto územia vyňaté, ako sú napríklad ich izolovanosť a hospodárske znevýhodnenie, už pominuli. Z rovnakých dôvodov by sa tieto územia mali začleniť do všeobecného systému spotrebných daní, pričom by aj naďalej mali zostať vyňaté zo spoločného systému dane z pridanej hodnoty. S cieľom zabezpečiť, aby sa tieto zmeny uplatňovali konzistentne od rovnakého momentu, začlenenie uvedených území do colného územia Únie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2020.

Článok 34 odsek 9 - Používanie ZINZ po jej zrušení

Kódex by sa mal zmeniť s cieľom objasniť, že držiteľ rozhodnutia o záväznej informácii o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) môže používať uvedené rozhodnutie ešte šesť mesiacov po tom, ako bolo rozhodnutie ZINZ zrušené, ak zrušenie vyplýva zo skutočnosti, že uvedené rozhodnutie nie je v súlade s colnými predpismi alebo že podmienky stanovené pre vydanie rozhodnutia ZINZ neboli splnené alebo sa prestali plniť.

Článok 124 odsek 1 písm. h) - Dočasné uskladnenie zrovnoprávnené s colnými režimami vo veci zániku colného dlhu a porušenia colných predpisov

Dočasné uskladnenie bude v zozname colných formalít, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie kódexu stanovujúce zánik colného dlhu, ktorý vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky, ak porušenia nemali výrazný vplyv na správne fungovanie príslušného režimu, nepredstavovali pokus o podvodné konanie a situácia sa následne napravila. Na účely zániku colného dlhu v uvedených prípadoch by sa k dočasnému uskladneniu nemalo pristupovať inak než k colnému režimu. Delegovanie právomoci na Komisiu s cieľom doplniť uvedené ustanovenie kódexu by sa malo takisto zmeniť tak, aby zahŕňalo dočasné uskladnenie.

Článok 126 - Zrušenie platnosti predbežného colného vyhlásenia 

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe vzhľadom na skutočnosť, že tovar, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje, nevstúpil na colné územie Únie, platnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe by sa mala zrušiť bezodkladne 200 dní odo dňa podania vyhlásenia, a nie v lehote 200 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého tovar musí vstúpiť na colné územie Únie.

Článok 126 -  Zrušenie predbežného colného vyhlásenia na dočasné uskladnenie po 30 dňoch

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť vyhlásenia na dočasné uskladnenie vzhľadom na skutočnosť, že tovar, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje, sa nepredložil colným orgánom, platnosť uvedeného vyhlásenia by sa mala zrušiť bezodkladne po uplynutí 30 dní odo dňa podania vyhlásenia, a nie v lehote 30 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého sa tovar musí predložiť colným orgánom.

Nový článok 260a - Oslobodenie od cla pro PZS okrem náhradného tovaru v rámci jednoduchej výmeny

Oslobodenie od cla sa neuplatní na dovoz opravených alebo pozmenených výrobkov získaných z náhradného tovaru alebo náhradných výrobkov v systéme jednoduchej výmeny. Oslobodenie od dovozného cla by sa preto nemalo uplatňovať na uvedený tovar a uvedené výrobky.

Nový článok 260a -  Zrušenie platnosti predbežného colného vyhlásenia o výstupe a o spätnom vývoze

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť predbežného colného vyhlásenia o výstupe alebo oznámenia o spätnom vývoze vzhľadom na skutočnosť, že príslušný tovar nebol prepravený z colného územia Únie, platnosť vyhlásenia alebo oznámenia by sa mala zrušiť bezodkladne po uplynutí 150 dní odo dňa jeho podania, a nie v lehote 150 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého sa tovar musí prepraviť z colného územia Únie.

Uvedené nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bratislave, 4. júna 2019
T. Prokopiusová


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020