Režim práce, tachografy a vysielanie vodičov

Režim práce, tachografy a vysielanie vodičov
CIEĽ

Vysvetliť súčasné sociálne predpisy, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej a osobnej doprave, či už pri preprave na národnej alebo medzinárodnej úrovni nariadeniami a vysielaním vodičov. Zámerom školenia je podrobne oboznámiť účastníkov o povinnostiach dopravcu ako aj vodiča pri výkone povolania.

 
OBSAH ŠKOLENIA
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
 • Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 a mení nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene ďalších zákonov.
 • Vyskúšať si všetky funkcie tachografov vrátane príparvy výtlačkov dodatkov a pod.
 • Práca s tachografmi typu Siemens / VDO / Continental.
 • Vývoj a prehľad v oblasti digitálnych tachografov
 • Balíček mobility
 • Kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy a používania tachografov
 • Najčastejšie chyby pri obsluhe digitálnych tachografov
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15.júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č.1024/2012
 • Zákon č. 407/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Diskusia
 
 TYP ŠKOLENIA
 Školenie
 Minimálny počet účastníkov na otvorenie školenia je 3
 *pri menšom počte účastníkov si vyhradzujeme právo školenie zrušiť
 
LEKTOR
Interní lektori
odborníci  na danú tému
 
CENA (s DPH)
99 EUR,- Člen
129 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
 
TERMÍNY ŠKOLENÍ
Školenie realizujeme každý mesiac a to online formou, alebo v meste:
Bratislava
Školenie je možné realizovať ako firemné vzdelávanie pripravené na mieru podľa Vašich požiadaviek.
 
Termíny otvorených kurzov nájdete TU
 
KONTAKT
skolenia@cesmad.sk
+421 915 981 528
 

 


Posledná aktualizácia: 15. 11. 2023