Európska komisia objasnila zákaz pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle

Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu Európskej komisie poskytlo Medzinárodnej únii cestnej dopravy (IRU) vysvetlenie týkajúce sa kontrolných opatrení prijatých kompetentnými národnými orgánmi príslušných štátov na zabezpečenie zákazu pravidelného týždenného odpočinku vodiča v kabíne vozidla.

Komisia vo svojom stanovisku potvrdila, že vnútroštátne kontrolné orgány nie sú oprávnené požadovať od vodičov predloženie dokumentov potvrdzujúcich, že ich pravidelný týždenný odpočinok pred kontrolou nebol vykonaný v dopravnom prostriedku. Toto stanovisko je v súlade s Článkom 36 Nariadenia (ES) č. 165/2014, ktorý obsahuje úplný zoznam dokumentov, ktoré musí mať vodič pri sebe a ktoré musia byť predložené na žiadosť osoby poverenej vykonaním kontroly.

Na základe vyššie uvedeného vodiči môžu byť pokutovaní iba za nedodržanie tohto zákazu, ak sú počas kontroly prichytení pri vykonávaní pravidelného týždenného odpočinku v kabíne vozidla.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020