Azerbajdžan: Schválený odosielateľ a príjemca v systéme TIR

Azerbajdžan: Schválený odosielateľ a príjemca v systéme TIR

Koncept „schváleného odosielateľa a príjemcu“ (ďalej len ACC) v systéme TIR je už niekoľko rokov aktívne propagovaný zo strany IRU. V súčasnosti sa čaká na oficiálne prijatie príslušných zmien do Dohovoru TIR (Vysvetlivka 0.49).

Medzitým už niekoľko krajín začalo používať systém schváleného odosielateľa a príjemcu. V Európskej únii sa aplikuje v súlade s Dohovorom TIR a existujúcej legislatívy EÚ: Colného kódexu EÚ (Nariadenie č. 952/2013 z 9. októbra 2013), delegovaného nariadenia Komisie č. 2015/2446 zo dňa  28. júla 2015 a vykonávacieho nariadenia Komisie č. 2015/2447 zo dňa 24. novembra 2015, doplnené Manuálom tranzitnej dopravy - (TAXUD/A2/TRA/003/2016). Turecko, Moldavsko a Bielorusko taktiež zaviedli systém schváleného odosielateľa a príjemcu:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2018/ECE-TRANS-WP30-2018-05e.pdf

Sekretariát IRU bol informovaný o tom, že dňa 1. februára 2019 Azerbajdžan zaviedol „Systém zeleného koridoru“, ktorý predstavuje množstvo zjednodušení pre procesy dovozu a vývozu.  

Praktické aspekty nového konceptu platného pre procedúry TIR:

  1. Zjednodušená procedúra pri dovoze na podklade karnetu TIR

Pri vstupe do Azerbajdžanu je karnet TIR (útržkový list a kmeňový list č. 1) spracovaný hraničným colným úradom štandardným postupom za predpokladu, že predbežné informácie o tovare (TIR-EPD) boli colnici zaslané minimálne 1 hodinu pred príchodom na colný úrad vstupu.

Držiteľ karnetu TIR dovezie tovar priamo do priestorov schváleného príjemcu. Schválený príjemca elektronicky komunikuje s colnými orgánmi, vrátane zaslania elektronického vyhlásenia a vyclenia a prijme elektronické oprávnenie na odňatie plomby. Následne sa môže začať vykladať tovar. Po vyložení tovaru v sklade schváleného príjemcu, môže držiteľ karnetu TIR požiadať akýkoľvek colný úrad v Azerbajdžane (vnútroštátny alebo hraničný) o oficiálne ukončenie tranzitnej operácie TIR (opečiatkovanie kmeňového listu karnetu TIR), nakoľko všetky tieto colné úrady sú oprávnené vykonať formality vzťahujúce sa k systému TIR. Odporúča sa, aby dopravcovia predkladali karnet TIR na jeho ukončenie na výstupnom colnom úrade, pri výstupe z Azerbajdžanu.

  1. Zjednodušená procedúra pri vývoze na podklade karnetu TIR

Držiteľ karnetu TIR prevezme tovar priamo v priestoroch schváleného odosielateľa, ktorý priloží plomby vopred získané od colných orgánov a ukončí formality vzťahujúce sa na vývoz tovaru. Po vykonaní všetkých formalít pre vývoz, získa odosielateľ prostredníctvom elektronického systému a  SMS povolenie na začatie prepravy TIR. Následne je vozidlo presmerované na hraničný colný úrad výstupu z colného územia Azerbajdžanu. Odporúčame, aby držitelia karnetu TIR včas poslali TIR-EPD pre vývoznú operáciu, pretože tento krok taktiež uľahčí cezhraničnú procedúru a ušetrí dopravcovi čas.

Pri výstupe z Azerbajdžanu je karnet TIR spracovaný (útržkový a kmeňový list č. 2) hraničným colným úradom štandardným postupom.

Zoznam schválených odosielateľov a príjemcov „oprávnených trvalo používať zelený koridor“ je dostupný na internetovej stránke colnej správy Azerbajdžanu: https://customs.gov.az/en/sahibkarlar-ucun/green-corridor-users/.


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020