Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Nezaregistrované firmy musia od 1. 7. 2009 vyplniť registračný formulár!

Nezaregistrované firmy musia od 1. 7. 2009 vyplniť registračný formulár!

Cieľom systému EORI je zaviesť jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov, ktoré podnikajú na území ES, ako je ustanovené v NARIADENÍ KOMISIE (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS)...
Zdroj: User Admin
Skalité, Čierne: Čiastočná uzávierka

Skalité, Čierne: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu vykonávania stavebných prác spojených s umiestnením hlavného kanalizačného zberača bude čiastočná uzávierka cety I/12 od km 7,720 po km 14,420 v katastrálnom území Skalité a na I/12 od km 4,780 po km 6,510 v katastrálnom území Čierne v dňoch 03.07.2009 - 31.07.2009Premávka bude riadená pomocou prenosného dopravného značenia.
Zdroj: User Admin
Zohor: úplná uzávierka cesty

Zohor: úplná uzávierka cesty

Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia na trati Zohor - Záhorská Ves bude úplná uzávierka cesty III/000240od 13.07.2009 od 8,00h do 18.07.2009 do 12,00h nepretržiteNavrhovaná obchádzka: Zohor - cesta III/00237, I/2,  III/00235 -Plavecký Štvrtok - cesta III/00235 -Lab
Zdroj: User Admin
Skalica: Uzávierka cesty II/426

Skalica: Uzávierka cesty II/426

Z dôvodu  poriadania divadelných predstavení na Námestí Slobody v Skalici bude úplná uzávierka od križovatky ul.Štefánikova a Námestie Slobody po križovatku Námestie Slobody a ul.Kraľovská v dňoch:                                      5.7.2009   od 14.00 – 16.30 h 11.7.2009    do 20.00 – 23.00 h 12.7.2009    od 14.00 – 16.30 h 19.2.2009    od 14.00 –...
Zdroj: User Admin
Levoča: Dočasná uzávierka

Levoča: Dočasná uzávierka

Z dôvodu konania Mariánskej púte v Levoči budú  pre cestnú premávku uzavreté ulice: Košická, Námestie Majstra Pavla, ul. Športovcov, Sadová a Mariánska hora  v termíne: 04.07.2009 od 6,00h do 05.07.2009 do 16,00h.Prejazd po týchto uliciach bude umožnený motorovým vozidlám len na zvláštne povolenia vydané MsÚ a RKFÚ v Levoči.(Po ostatných...
Zdroj: User Admin
Nemšová: Čiastočná uzávierka

Nemšová: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu realizácie plynovej prípojky bude čiastočná uzávierka U1 Sadová v Nemšovej. Premávka bude riadená prenosným dopravným značením v druhom jazdnom pruhu o min. šírke 2,75 m. Uzávierka bude trvať od 16.06.2009 od 7,00h do 16.07.2009 do 17,00h
Zdroj: User Admin
Benzín do leta ešte zdražie. Možno až o sedem centov

Benzín do leta ešte zdražie. Možno až o sedem centov

Vývoj cien ropy nepraje dovolenkárom. Čierne zlato posledné dni výrazne zdražuje a ohrozuje optimistickú vidinu lacného benzínu či nafty pri cestách za letnými dovolenkami. Liter Naturalu 95 vyjde teraz na 1,130 eura (34 korún) a nafty na1,100 eura (33,10 koruny).Tieto sumy však vychádzajú z cien ropy okolo 60 dolárov za...
Zdroj: User Admin
Zmeny colných predpisov od 1. júla  2009

Zmeny colných predpisov od 1. júla 2009

Colné riaditeľstvo SR nás informovalo, že Európske spoločenstvo pripravuje zmeny v pracovných postupoch colných úradov pri vstupe a výstupe tovaru na/z colné(ho) územie(a) Spoločenstva, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien publikovaných v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým...
Zdroj: User Admin
Elektronické podávanie colných vyhlásení pri colnom režime vývoz od 1. júla 2009

Elektronické podávanie colných vyhlásení pri colnom režime vývoz od 1. júla 2009

Colná správa Slovenskej republiky nás informovala, že dňa 1. júla 2009 nadobudne účinnosť ustanovenie čl. 787 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, v obsahu ktorého sa ukladá pre všetky subjekty povinnosť podávať colné vyhlásenia navrhujúce prepustenie...
Zdroj: User Admin
Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov so sídlom v Slovenskej republike od 1. júla 2009

Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov so sídlom v Slovenskej republike od 1. júla 2009

Opatreniami na posilnenie bezpečnosti, zavedenými nariadením (EHS) č. 2913/92 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (3), sa ustanovuje vykonanie analýzy rizík a vzájomnej elektronickej výmeny informácií týkajúcich sa rizík medzi colnými orgánmi, ako aj medzi colnými orgánmi a Komisiou, a to na základe spoločného rámca nariadenie...
Zdroj: User Admin
Súčasná situácia v oblasti kabotážnych prepráv v zahraničí

Súčasná situácia v oblasti kabotážnych prepráv v zahraničí

Od 1. mája 2009 je kabotáž so všetkými členskými štátmi EÚokrem Bulharska a Rumunska uvoľnená. Treba mať však na zreteli, že v rámci 25 členských krajín EÚ je povolené ibadočasné prevádzkovanie vnútroštátnej cestnej prepravy tovaru pre cudziu potrebua z tohto dôvodu nie je možné v týchto štátoch vykonávať takéto prepravy napravidelnej,...
Zdroj: User Admin
Na psychotesty majú šoféri rok

Na psychotesty majú šoféri rok

Bratislava - Šofériautobusov a nákladných áut, ako aj vodiči áuts právom prednostnej jazdy, získali rok navyše na to,aby prvýkrát zašli na psychologické vyšetrenie.Prezident včera podpísal novelu zákona o ochrane predpožiarmi, v rámci ktorej parlament nepriamo zasiahol aj donového cestného zákona. Poslanci schválili,aby sa pravidelnému psychologickému vyšetreniunemuseli podrobiť do konca mája...
Zdroj: User Admin
Zmeny vo vykonávaní kabotáže v nákladnej cestnej doprave po 1. 5. 2009

Zmeny vo vykonávaní kabotáže v nákladnej cestnej doprave po 1. 5. 2009

Dňom 01. mája 2009 uplynie posledné v poradí už tretieprechodné obdobie pre zákaz vykonávania kabotáže slovenskými dopravcami uvedenév Zmluve o prístupe Slovenskej republiky k EÚ. Slovenskídopravcovia držitelia povolení Spoločenstva budú môcť vykonávať dočasne kabotážbez osobitných povolení aj na území ostatných členských štátov EÚ s výnimkouBulharska a Rumunska.Podrobnú informáciu si môžete stiahnuť tu.
Zdroj: User Admin
Dojazd kamiónov na Veľký piatok

Dojazd kamiónov na Veľký piatok

Nazáklade žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udeliloPrezídium Policajného zboru SR v súvislostis nadchádzajúcou sériou štátnychsviatkov 10. a 13. apríla 2009 výnimku zo zákazovjázd pre nákladné vozidlá (§ 39zákona NR SR 8/20009) na 10. apríla 2009, ktoráplatí pre dojazd všetkých nákladnýchvozidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá,cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnúpremávku, prichádzajúcich...
Zdroj: User Admin
I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

Upozorňujeme,že na ceste I/15 medzi obcami MaláDomaša – Holčíkovce bude vykonaná realizácia stavby „I/15 Domašarekonštrukcia vozovky“ - čiastočná uzávierka cesty I/15 so súčasným odklonom kamiónoveja nákladnej dopravy v čase od 1.4.2009od 10.00 hod – 31.10.2010 18.00 hod.Obchádzka v mieste stavby nie jeurčená, práce budú vykonávané v dvoch etapách po poloviciach vozovky.Cestná premávka bude vedená...
Zdroj: User Admin