Legislatíva

345/2001 OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 1960 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Dohovor o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného...
 

261/1993 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. októbra 1993 o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
 

200/1998 Z.z. ZÁKON z 19. mája 1998 o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
 

361/1991 Zb. VYHLÁŠKA Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 8. augusta 1991 o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe
 

182/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. októbra 1997 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colníctve
 

390/2000 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 1998 bola v Paríži podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania colných podvodov
 

144/1982 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí zo 16. marca 1982 o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR)
 

4/1998 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla