Legislatíva

4/1998 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
 

269/1997 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Kyjeve podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
 

202/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 20. septembra 1995 Devízový zákon
 

261/1993 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. októbra 1993 o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
 

361/1991 Zb. VYHLÁŠKA Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 8. augusta 1991 o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe
 

144/1982 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí zo 16. marca 1982 o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR)