Legislatíva

Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania

Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov sa pravidelná doprava na autobusovej linke uskutočňuje podľa cestovného poriadku. Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, a to vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa...
Zdroj: Advokátska kancelária kindl & parnters
 
Zavedenie autobusovej linky

Zavedenie autobusovej linky

§10 zákona 56/2012Dopravná licencia                 (1) Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej dopravy oprávnenie prevádzkovať na nej pravidelnú vnútroštátnu dopravu. Na zriadenie medzinárodnej autobusovej linky a na vznik oprávnenia prevádzkovať na nej pravidelnú medzinárodnú dopravu je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu 32) alebo podľa...
Zdroj: 56/2012
 
Vyhláška o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov

Vyhláška o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov

Vyhláška 62/1986 z 8.septembra 1986 o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnero.
 
Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška 9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republikyz 20. decembra 2008, korou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Vyhláška 11/1975 z 27. novembra 1974 ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
 
Nariadenie vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidiel

Nariadenie vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidiel

Nariadenie vlády SR 349/2009 z 8. júla 2009 o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technickýchpožiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
 
Vyhláška o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Vyhláška o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Vyhláška 64/1987 z 26. mája 1987 o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).