Legislatíva

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave   Nariadenie Rady 1017/68/EHS o uplatňovaní pravidiel konkurencie v železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave Potreba prijať nariadenie vyplývala z odchylných všeobecných pravidiel súťaže pre dopravu. Základné ustanoveniaUstanovenia tohto nariadenia platia v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy...
 
Nariadenie Rady č. 1334/2000

Nariadenie Rady č. 1334/2000

Nariadenie Rady č.1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim spoločenstva pre kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím
 

Vyhláška 581/2005 Z.z. (ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) Platnosť od: 17.12.2005, Účinnosť od: 1.1.2006, Uverejnené v Zbierke zákonov č....
 

vyhláška č. 227/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004
 

Zákon č. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
 

zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

312/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 1997 bola v Bratislave uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnej administratívnej pomoci colných správ