Brexit stále nejasný

Po výmene na poste premiéra Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Veľká Británia“)  došlo k tvrdšiemu postoju k odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Nový premiér Boris Johnson jednoznačne presadzuje, aby Veľká Británia opustila Európsku úniu do 31. októbra 2019 bez ohľadu na to, či parlament schváli alebo neschváli dohodu o brexite. Väčšina Britov jeho plán podporuje. Vyplýva to z prieskumu, podľa ktorého by až 54 percentám opýtaným neprekážalo, keby Johnson vyradil parlament z rozhodovania o prípadnom brexite bez dohody.

 

Očakáva sa, že poslanci dolnej snemovne britského parlamentu, ktorí nesúhlasia s odchodom bez dohody, podniknú v prvej polovici septembra kroky, aby k tejto alternatíve brexitu nedošlo. K rozhodujúcemu zápasu v parlamente by malo dôjsť  9. septembra 2019.

V súčasnosti sa nedá predpokladať, ako sa situácia vyvinie. Stále sú v hre všetky možnosti.

Čo by pre medzinárodnú cestnú dopravu znamenal odchod bez dohody, tzv. „tvrdý brexit“, opýtali sme sa Mareka Hudeca z oddelenia cestnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

Z jeho odpovede vyberáme:

 

V súvislosti s vystúpením Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody bolo dňa 27. marca 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej a osobnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie. Ak Veľká Británia opustí Európsku úniu dňa 31. októbra 2019 bez dohody, od 1. novembra 2019 sa začne uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501. Toto nariadenie komplexne upravuje podmienky vykonávania nákladnej dopravy s Veľkou Britániou vrátane bilaterálnych prepráv, kabotáže a treťoštátnych prepráv, ktoré smerujú z a do Európskej únie. Nariadenie zároveň upravuje aj podmienky pravidelnej autobusovej dopravy.

 

Počas platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 vo vzťahu k Veľkej Británii zostáva zachovaný súčasný stav, čiže nie sú potrebné pre slovenských dopravcov  bilaterálne povolenia, tranzitné povolenia a ani treťoštátne povolenia na vývoz a dovoz tovaru z členských krajín Európskej únie. Pre vývoz a dovoz tovaru z Veľkej Británie do krajín mimo Európskej únie odporúčame využívať príslušné povolenia CEMT tak, ako to platí aj v súčasnosti.

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 má platnosť do konca roku 2019, avšak predpokladáme, že od septembra 2019 začnú rokovania o predĺžení platnosti tohto nariadenia. Ak platnosť nariadenia bude predĺžená naďalej, do skončenia platnosti nariadenia slovenskí dopravcovia nebudú potrebovať povolenia CEMT tak, ako je to vyššie uvedené na prepravy pre vývoz/dovoz tovaru z členských krajín Európskej únie do Veľkej Británie.

 

Ak budeme mať bližšie informácie o predĺžení platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501, budeme združenie ČESMAD Slovakia informovať.

Ministerstvo má v súčasnosti k dispozícii aj povolenia CEMT v počte 335, ktoré neboli pridelené, avšak na tento rok v súvislosti s brexitom nie sú zatiaľ potrebné, pretože ak Veľká Británia opustí Európsku úniu bez dohody,  začne sa uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 od nasledujúceho dňa po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejňuje informácie týkajúce sa brexitu na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/brexit

 

Spracovala Tatiana Prokopiusová

Prerušenie premávky na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod

Na slovensko-ukrajinskom colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod dôjde dňa 14.8.2019 k dočasnému prerušeniu premávky z dôvodu úplnej odstávky elektrickej energie. Dočasne pozastavená premávka bude v smere na Ukrajinu aj na Slovensko, v osobnej aj nákladnej doprave.

 

Colný úrad Michalovce upozorňuje cestujúcich, dopravcov a podnikateľskú verejnosť, že dňa 14.8.2019 dôjde na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod k prerušeniu premávky z dôvodu úplnej odstávky elektrickej energie pre práce na zariadení vysokého napätia, výmene a prepojení transformátorov. Z tohto dôvodu nebude na colnom hraničnom priechode k dispozícii ani náhradný generátor, v dôsledku čoho budú dočasne nefunkčné všetky elektronické systémy slúžiace k colným a hraničným kontrolám na vstupe aj výstupe. Podľa informácií dodávateľa sa práce budú realizovať v čase od 08:00 hod. do predpokladaného ukončenia prác do 12:00 hod. stredoeurópskeho letného času.

 

Cestujúci môžu v uvedenom čase použiť cestné hraničné priechody Ubľa – Malyj Bereznyj s nepretržitou prevádzkou alebo Veľké Slemence – Mali Selmenci určený pre peších cestujúcich a cyklistov, ako aj železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou – Čop podľa platného železničného grafikonu.

 

Zdroj: Tlačová správa, Finančná správa, Colný úrad Michalovce

Uzavretie mosta Hlohovec

Od 12. augusta 2019 sa uzatvára most v Hlohovci pre nákladnú dopravu nad 12 t.

Dôvodom dopravných obmedzení je havarijný stav mosta a jeho odľahčenie do času, kým neprebehne jeho komplexná rekonštrukcia, ktorá je naplánovaná na rok 2020.

Výnimku na prejazd budú mať iba autobusy, vozidlá pre údržbu komunikácií a komunálne služby.

Bližšie informácie o pripravovanej rekonštrukcii môžete získať denne od 9:00 do 15:00 hod. na telefónnom čísle: 033/55 31 287, 288 kl. 111 alebo na www.trnava-vuc.sk. 

TIR-EPD v Bielorusku obnovené

Elektronická výmena dát s bieloruskými colnými orgánmi sa obnovila. Predbežné informácie o tovare sa bieloruským colným orgánom zasielajú po uhradení stanoveného poplatku, ktorý sa netýka iba systému TIR, treba ho uhradiť pri všetkých colných vyhláseniach.

V súlade s novou vnútroštátnou legislatívou sa predkladanie EPI bieloruským colným orgánom vykonáva iba na platenej platforme.

Podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy (ďalej len „IRU“) bola aplikácia TIR-EPD prispôsobená novým požiadavkám Rady Eurázijskej hospodárskej komisie na štruktúru a formát predbežných elektronických informácií o tovare (EPI) a obnovená na výmenu správ s colnými orgánmi Bieloruskej republiky.

S cieľom vyhovieť novej požiadavke bieloruských colných orgánov vyvinulo IRU možnosť získať elektronické tokeny (digitálne platobné jednotky) pre 5, 10 a 20 transakcií na predloženie predbežného colného vyhlásenia o tovare prostredníctvom aplikácie TIR-EPD.

Cena balíka 5 transakcií je 60 CHF, 10 transakcií 120 CHF a 20 transakcií 240 CHF.

Funkcia kupovania tokenov v aplikácii TIR-EPD je zatiaľ k dispozícii v angličtine a ruštine, čoskoro budú pridané ďalšie jazyky.

Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Štátny colný výbor Bieloruskej republiky na svojej webovej stránke zverejnil aktualizovaný zoznam tovarov, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu (rýchlo sa kaziace tovary), v súlade s článkom 81 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie.

Tieto tovary sú colnou správou prednostne vybavované.

Aktualizovaný zoznam nájdete na:

http://www.customs.gov.by/ru/pervoocherednoy_poradok-ru/

Obmedzenie prevádzky na lotyšskom hraničnom priechode Terekhovo

Colná správa Štátnej daňovej služby Lotyšskej republiky informovala, že 20. mája 2019 sa začala rekonštrukcia hraničného priechodu Terekhovo (z ruskej strany Burachki). Stavebné a rekonštrukčné práce potrvajú 16 mesiacov.

Z tohto dôvodu boli zavedené dočasné obmedzenia toku vozidiel, konkrétne budú mimo prevádzky niektoré jazdné pruhy na určité časové obdobia:

  • 3 jazdné pruhy v smere „vstup do Lotyšska“ a 3 jazdné pruhy v smere „výstup z Lotyšska“ na 6 mesiacov, a to od 20. mája 2019 do novembra 2019;
  • 2 jazdné pruhy v smere „vstup do Lotyšska“ a 2 jazdné pruhy v smere „výstup z Lotyšska“ na 5 mesiacov, a to od decembra 2019 do apríla 2020;
  • 3 jazdné pruhy vrátane pruhu pre veľké vozidlá v smere „vstup do Lotyšska“ a 2 jazdné pruhy v smere „výstup z Lotyšska“ na 5 mesiacov, a to od mája 2020 do septembra 2020.

Ukončenie stavebných prác je naplánované na 30. septembra 2020.

Azerbajdžan: Schválený odosielateľ a príjemca v systéme TIR

Koncept „schváleného odosielateľa a príjemcu“ (ďalej len ACC) v systéme TIR je už niekoľko rokov aktívne propagovaný zo strany IRU. V súčasnosti sa čaká na oficiálne prijatie príslušných zmien do Dohovoru TIR (Vysvetlivka 0.49).

Medzitým už niekoľko krajín začalo používať systém schváleného odosielateľa a príjemcu. V Európskej únii sa aplikuje v súlade s Dohovorom TIR a existujúcej legislatívy EÚ: Colného kódexu EÚ (Nariadenie č. 952/2013 z 9. októbra 2013), delegovaného nariadenia Komisie č. 2015/2446 zo dňa  28. júla 2015 a vykonávacieho nariadenia Komisie č. 2015/2447 zo dňa 24. novembra 2015, doplnené Manuálom tranzitnej dopravy - (TAXUD/A2/TRA/003/2016). Turecko, Moldavsko a Bielorusko taktiež zaviedli systém schváleného odosielateľa a príjemcu:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2018/ECE-TRANS-WP30-2018-05e.pdf

Sekretariát IRU bol informovaný o tom, že dňa 1. februára 2019 Azerbajdžan zaviedol „Systém zeleného koridoru“, ktorý predstavuje množstvo zjednodušení pre procesy dovozu a vývozu.  

Praktické aspekty nového konceptu platného pre procedúry TIR:

  1. Zjednodušená procedúra pri dovoze na podklade karnetu TIR

Pri vstupe do Azerbajdžanu je karnet TIR (útržkový list a kmeňový list č. 1) spracovaný hraničným colným úradom štandardným postupom za predpokladu, že predbežné informácie o tovare (TIR-EPD) boli colnici zaslané minimálne 1 hodinu pred príchodom na colný úrad vstupu.

Držiteľ karnetu TIR dovezie tovar priamo do priestorov schváleného príjemcu. Schválený príjemca elektronicky komunikuje s colnými orgánmi, vrátane zaslania elektronického vyhlásenia a vyclenia a prijme elektronické oprávnenie na odňatie plomby. Následne sa môže začať vykladať tovar. Po vyložení tovaru v sklade schváleného príjemcu, môže držiteľ karnetu TIR požiadať akýkoľvek colný úrad v Azerbajdžane (vnútroštátny alebo hraničný) o oficiálne ukončenie tranzitnej operácie TIR (opečiatkovanie kmeňového listu karnetu TIR), nakoľko všetky tieto colné úrady sú oprávnené vykonať formality vzťahujúce sa k systému TIR. Odporúča sa, aby dopravcovia predkladali karnet TIR na jeho ukončenie na výstupnom colnom úrade, pri výstupe z Azerbajdžanu.

  1. Zjednodušená procedúra pri vývoze na podklade karnetu TIR

Držiteľ karnetu TIR prevezme tovar priamo v priestoroch schváleného odosielateľa, ktorý priloží plomby vopred získané od colných orgánov a ukončí formality vzťahujúce sa na vývoz tovaru. Po vykonaní všetkých formalít pre vývoz, získa odosielateľ prostredníctvom elektronického systému a  SMS povolenie na začatie prepravy TIR. Následne je vozidlo presmerované na hraničný colný úrad výstupu z colného územia Azerbajdžanu. Odporúčame, aby držitelia karnetu TIR včas poslali TIR-EPD pre vývoznú operáciu, pretože tento krok taktiež uľahčí cezhraničnú procedúru a ušetrí dopravcovi čas.

Pri výstupe z Azerbajdžanu je karnet TIR spracovaný (útržkový a kmeňový list č. 2) hraničným colným úradom štandardným postupom.

Zoznam schválených odosielateľov a príjemcov „oprávnených trvalo používať zelený koridor“ je dostupný na internetovej stránke colnej správy Azerbajdžanu: https://customs.gov.az/en/sahibkarlar-ucun/green-corridor-users/.

Združenie ČESMAD Bohemia spustilo nový projekt „transit.tir“

Združenie ČESMAD Bohemia upozorňuje na zložitú situáciu na cestách a diaľniciach Českej republiky z dôvodu zvýšeného počtu nehôd a oznamuje spustenie novej webovej stránky, na ktorej si zahraniční dopravcovia nájdu dôležité informácie o bezpečnom pohybe po českých komunikáciách.

Cieľom českého združenia za podpory Českej kancelárie poisťovateľov je znížiť nehodovosť zahraničných vodičov nákladných vozidiel na cestách Českej republiky.

Aktuálne informácie sú k dispozícii vo viacerých jazykoch na webovej stránke:  www.transit.tir.cz

Týždeň intenzívnych kontrol na cestách Európy

Medzinárodná organizácia TISPOL, združujúca služby dopravnej polície európskych štátov, organizuje v dňoch od 22. do 28. júla 2019 spoločnú dopravno-bezpečnostnú akciu Truck & Bus, počas ktorej sa budú vykonávať rozsiahle kontroly nákladných vozidiel a autobusov v celej Európe.

Polícia bude kontrolovať dodržiavanie režimu práce a odpočinku vodičov , technický stav vozidiel a dodržiavanie predpisov týkajúcich sa umiestnenia a zabezpečenia nákladu. Okrem toho sa polícia zameria na prekročenie povolenej rýchlosti, telefonovanie počas šoférovania a na jazdy bez použitia bezpečnostných pásov, nadmernú hmotnosť, prepravu nebezpečného nákladu, nezrovnalosti v dokumentoch, atď. 

Týždenná kampaň bude prebiehať v členských krajinách organizácie TISPOL, a to v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, v Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Fínsku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Litve, Luxembursku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve, Estónsku a Taliansku.

Na poľskom hraničnom priechode „Kuznica“ budú od 23. júla 2019 prebiehať rekonštrukčné práce

Od 23. júla 2019 sa budú na poľskom hraničnom priechode „Kuznica“ (z bieloruskej strany „Bruzgi“) vykonávať rekonštrukčné práce.

V tejto súvislosti sa môžu vyskytnúť dočasné ťažkosti s plynulým prejazdom hraničného priechodu.

Uvedené treba zohľadniť pri plánovaní zahraničnej prepravy a zvážiť prechod cez túto poľsko – bieloruskú hranicu.