Vymáhanie náhrady neoprávneného navýšenia mýta v Nemecku

Európsky súdny dvor (ESD) rozhodol 28. októbra 2020, že súčasná výška mýta v Nemecku porušuje európske zákony. Podľa smernice EÚ 1999/62 /ES môžu byť vo výške mýta zahrnuté iba náklady na údržbu a rozvoj infraštruktúry. Nemecko však zahrnulo do výšky mýta aj náklady na dopravnú políciu. Pretože dopravná polícia vykonáva policajné činnosti v rámci verejnej moci, náklady, ktoré vzniknú dopravnej polícii, nemôžu predstavovať náklady na správu infraštruktúry v zmysle článku 7 ods. 9 smernice podľa ESD. Výška nemeckého mýta je v rozpore s európskym právom minimálne v takom rozsahu, v akom vychádzalo z nákladov na dopravnú políciu.

Spoločnosti a jednotlivci, ktorí platili mýto za nákladné vozidlá v Nemecku majú v súčasnosti možnosť požadovať náhradu za neoprávnené navýšenie mýta od Spolkovej republiky Nemecko. Aj keď sa v súčasnosti určuje presná výška neoprávneného navýšenia mýta, podľa súčasných odhadov toto navýšenie predstavuje minimálne 4 % zaplateného mýta. Môže však existovať možnosť ďalších nárokov.

Po preskúmaní rôznych ponúk sa združenie ČESMAD Slovakia rozhodlo spolupracovať s renomovanou právnickou kanceláriou Hausfeld LLP a poskytovateľom IT služieb a zároveň donorom sporu spoločnosť eClaim. Spoločnosť eClaim ponúka dopravcom, ktorí sa prihlásia pod identifikátorom ČESMAD Slovakia možnosť presadiť ich nároky z neoprávneného navýšenia mýta v Nemecku rýchlo, ľahko a bez rizika nákladov.

Z dôvodu prísnych premlčacích lehôt v Nemecku platitelia mýta už pravdepodobne nebudú môcť vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli pred rokom 2017. V prípade mýta zaplateného v roku 2017 zaniknú nároky na konci roka 2020. Preto sa musia rýchlo vykonať opatrenia, ktoré premlčaniu nárokov zabránia.

Za týmto účelom záujemcovia s identifikáciou ako ČESMAD Slovakia uzatvoria dohodu o financovaní so spoločnosťou eClaim a priamo udelia poverenie právnickej firme Hausfeld. Na rozdiel od procesu vymáhania škody spôsobenej kartelovou dohodou výrobcov nákladných vozidiel si to nevyžaduje postúpenie pohľadávky, záujemcovia s identifikáciou ako ČESMAD Slovakia budú priamo zastúpení advokátskou kanceláriou Hausfeld.

Spoločnosť eClaim pokryje všetky súdne trovy, ako aj poplatky advokátskej kancelárie Hausfeld výmenou za províziu v prípade úspechu. Táto provízia závisí od toho, kedy sa konanie ukončí. Teda od toho, či dôjde k urovnaniu sporu pred podniknutím právnych krokov, či bude potrebné vzorové konanie alebo či bude pre každú spoločnosť potrebná individuálna žaloba. Pre záujemcov s identifikáciou ČESMAD Slovakia sme so spoločnosťou eClaim dohodli nasledujúce špeciálne podmienky:

Provízia Štandardné sadzby

Sadzby pre

ČESMAD Slovakia
V prípade predsúdneho zmieru bez vzorového konania 15 % 12,5 %
V prípade nutnosti viesť vzorové konanie 23 % 20 %
Ak sa nároky príslušného platiteľa mýta budú musieť vymáhať individuálne súdnou cestou 33 % 30 %

Spoločnosti, ktoré majú záujem o vrátenie neoprávneného navýšenia mýta podľa tohto modelu, sa teraz môžu zaregistrovať tu: www.tollreclaim.com

Web je k dispozícii aj v slovenčine. Pri registrácii sa volí jazyk komunikácie, ktorý je k dispozícii v angličtine, nemčine či češtine. Zmluvy budú záujemcovi tiež k dispozícii v týchto jazykoch. Záujemcovia sa zaregistrujú na webovej stránke. Potom, ako to urobia, dostanú následný uvítací e-mail a neskôr tiež e-mail so žiadosťou o nahranie potrebných dokumentov a zadanie informácií, kde budú vyzvaní, či žiadajú o vrátenie neoprávneného navýšenia mýta cez ČESMAD Slovakia na priznanie výhodnejších podmienok oproti štandardu (nižšia provízia pre spoločnosť eClaim podľa tabuľky).

Odporúčame konať rýchlo, aby ste ochránili premlčanie nárokov na úhradu vzniknutých v roku 2017 – registrovať sa je potrebné do 4. decembra 2020.

Doklady, ktoré budú potrebné pre presadenie nárokov z rokov 2017 až 2020:
- všetky údaje k platbám mýta a doklady o zaplatení mýta v Nemecku z týchto rokov.
- všetky odovzdané dokumenty musia byť vystavené na vaše meno alebo meno vašej firmy.

Každý podnik platiaci mýto sa musí registrovať jednotlivo. Skupinové registrácie nie sú možné. Dávajte, prosím, pozor na to, aby odovzdané doklady boli vystavené na vaše meno alebo meno firmy. (Prípadné premenovania alebo právni nástupcovia sa musia dokladovať zodpovedajúcimi výpismi z obchodného registra.)

Vrátenie preplatku zo zaplateného mýta v Nemecku

Vážení dopravcovia,
radi by sme vás informovali o rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD) z 28. októbra 2020, z ktorého vyplýva, že Nemecko nesprávne účtovalo časť mýtnych poplatkov pre nákladné vozidlá, kde zahrnulo aj náklady na dopravnú políciu. Súdny dvor neobmedzil účinky svojho rozhodnutia iba do budúcnosti, ale aj spätne. To znamená, že súdy sú povinné konštatovať porušenie práva a priznať náhradu škody každej spoločnosti, ktorá pred vydaním rozhodnutia ESD platila v Nemecku mýto a nárok si uplatní.

Rovnako, ako pri kauze Kartel nákladných vozidiel aj v tomto prípade pre vás pripravujeme spoluprácu pri zastupovaní vašich nárokov, o ktorej budeme informovať v úvode budúceho týždňa.

Každá spoločnosť, ktorá v Nemecku platila do dnešného dňa mýto od roku 2005, by mala mať nárok na vrátenie preplatku vo výške najmenej 4 % zo zaplateného mýta. Kvôli premlčacej lehote je však podľa právnikov reálne dosiahnuť na platby od roku 2017.

Licencie CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko

Ministerstvo dopravy a výstavby SR nás informovalo o aktuálnom stave týkajúcej sa podávania žiadostí o licenciu CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko.

Vzhľadom na to, že existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiada dopravcov, ktorí by potrebovali licenciu CEMT iba na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, aby zatiaľ žiadosti o licenciu CEMT nepodávali.

Stále sa čaká na výsledky rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. V tejto súvislosti ministerstvo alokovalo časť licencií CEMT, ktoré budú určené na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a podľa výsledkov z rokovaní rozhodne o ich možnom uvoľnení. V prípade, že na prepravy tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska budú potrebné licencie CEMT, Ministerstvo dopravy a výstavby SR určí nový termín na podávanie žiadostí o licencie CEMT určené primárne na takéto prepravy. Nový termín na podávanie žiadosti o alokované množstvo licencii CEMT bude aj pre prípad, že na tieto prepravy nebudú potrebné licencie CEMT (t. j. uvoľnia sa dodatočne pre dopravcov na prepravy do iných štátov).

Termín na prijímanie žiadosti o licenciu CEMT 15. november 2020 platí pre dopravcov, ktorí plánujú využitie licencií CEMT v rámci zmluvných štátov CEMT s výnimkou prepráv do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Dňa 31. januára 2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vystúpilo z Európskej únie. Vystúpenie sa uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov. Od 1. februára 2020 začalo plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2020. Prechodné obdobie je určené na dohodu pravidiel medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v oblasti colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Jednou z priorít v rámci voľného pohybu tovaru je úprava vzťahov v nákladnej medzinárodnej doprave. Rokovania medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska naďalej pokračujú, z tohto dôvodu sa čaká na výsledky týchto rokovaní, ktoré sú mimoriadne dôležité pre oblasť nákladnej medzinárodnej dopravy.

Ak budú upravené vzťahy v oblasti dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, bude možné naďalej vykonávať prepravu tovaru iba prostredníctvom licencie Spoločenstva. Ak vzťahy upravené nebudú, bude možné vykonávať prepravu prostredníctvom licencií CEMT.

Na webovom sídle ministerstva bol zverejnený oznam o prijímaní žiadosti o licenciu CEMT na rok 2021, ktoré by mali byť podané v termíne do 15.novembra 2020. Žiadosť je možné zaslať poštou, alebo priniesť osobne do podateľne ministerstva (pri obidvoch možnostiach platí pečiatka podateľne, alebo pošty), najneskôr do 15.novembra 2020.Vzhľadom na to, že existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ministerstvo žiada dopravcov, ktorí by potrebovali licenciu CEMT iba na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, aby zatiaľ žiadosti o licenciu CEMT nepodávali.

Čaká sa na výsledky rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Podľa výsledkov rokovaní Ministerstvo dopravy a výstavby SR určí nový termín na podávanie žiadostí o licencie CEMT určené na prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Túto informáciu budeme aktualizovať podľa výsledkov rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.