Dopady prijatých zákonov

V poslednom období bolo v Národnej rade Slovenskej republiky prijatých niekoľko zákonov, ktoré majú dopad na hospodárenie firiem, na Vás ako zamestnávateľa (napr. zvýšenie príplatkov, nárast minimálnej mzdy a pod.). Okrem toho sa od roku 2020 navrhuje ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy na sumu 600 EUR. Je preto nevyhnutné pre nás disponovať reálnymi a konkrétnymi údajmi Vašej firmy o negatívnych dopadoch týchto nezodpovedných krokov, aby mohlo združenie ČESMAD Slovakia konať ešte pred rozhodnutím vládnych orgánov.

S ohľadom na vyššie uvedené Vás prosíme o vyplnenie tabuľky v prílohe, konkrétne súbor s názvom „Dopady prijatých zákonov“, kde sú uvedené tri jednoduché tabuľky (odhadované dopady na rok 2020 a rok 2019 a reálne dopady v roku  2018) s uvedením jednotlivých príplatkov, resp. opatrení.

Dovoľujeme si Vás požiadať aj o zaslanie informácie, či a aký mali uvedené opatrenia vplyv na hospodársky výsledok Vašej spoločností a zároveň aj uviesť počet zamestnancov Vašej firmy.

S ohľadom na vyššie uvedené si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie požadovaných údajov v podobe vyplnenej tabuľky za Vašu firmu do 25. apríla 2019 na emailovú adresu kozubik@cesmad.sk.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Nižšie nájdete zákazy jázd počas veľkonočného obdobia v Rakúsku.

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Typ vozidla
Nákladné vozidlá a súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5
Zákazy jázd
- 19. apríl od 16.00 h. do 22.00 h.
- 20. apríl od 11.00 h. do 15.00 h.
- 25. apríl od 11.00 h. do 22.00 h.
Oblasť
A12 a A13 – ak je cieľovou krajinou Taliansko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Talianska

Typ vozidla
Nákladné vozidlá a súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5
Zákazy jázd
- 19. apríl od 0.00 h. do 22.00 h.
Oblasť
A12 a A13 – ak je cieľovou krajinou Nemecko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Nemecka

Bielorusko - slovenská zmiešaná komisia

Dňa 20. marca 2019 sa v hlavnom meste Bieloruska, v Minsku, konalo pravidelné zasadnutie bielorusko-slovenskej zmiešanej komisie pre otázky medzinárodnej cestnej dopravy, zriadenej v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave zo dňa 24. októbra 1996. Za bieloruskú stranu sa zasadnutia zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a komunikácií Bieloruskej republiky, Dopravného inšpektorátu Bieloruskej republiky, záručného združenia BAMAP a dopravných spoločností. Za slovenskú stranu sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Programom rokovania bola výmena informácií o obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi Bieloruskou a Slovenskou republikou, stanovenie kontingentu prepravných povolení pre medzinárodnú cestnú nákladnú a osobnú dopravu na rok 2019, predbežné stanovenie kontingentu prepravných povolení na rok 2020 a aktuálne témy týkajúce sa prejazdu bielorusko – ruskej hranice.

Odsúhlasené počty vymenených prepravných povolení pre cestnú nákladnú dopravu na rok 2019 a predbežný kontingent prepravných povolení na rok 2020:

Obe strany sa dohodli, že povolenia pre autobusovú dopravu na rok 2020 budú ponechané v rovnakom objeme, t. j. v počte 100 kusov.

Bieloruská strana informovala slovenskú stranu, že od 1. januára 2018 nadobudol platnosť Colný kódex Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU). V súlade s ustanovením bodu 7 článku 275 Colného kódexu EAEU môžu zahraniční dopravcovia používať vozidlá (vrátane prívesov, návesov a/alebo kontajnerov prepravovaných na nich) na vnútornú prepravu tovaru začínajúcu na území jedného členského štátu EAEU a končiacu v inom členskom štáte EAEU.

Bieloruská strana ďalej informovala, že zo strany Bieloruskej republiky nie sú prekážky v prejazde cez bielorusko – ruskú hranicu. V súčasnej dobe sa pripravuje dohoda medzi Bieloruskou republikou a Ruskou federáciou o vzájomnom uznávaní víz, ktorá následne vyrieši existujúce problémy.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli na možnosti použitia toho istého prepravného povolenia na medzinárodnú prepravu tovaru pri zmene prívesu/návesu bez výmeny ťahača, pričom je potrebné evidenčné číslo nového prívesu/návesu zaznamenať v tomto povolení.

Veľká Británia a migranti

Pri vstupe do UK sa zintenzívnia kontroly vozidiel a osôb v súvislosti s nelegálnou migráciou. Kontroly za účelom odhalenia nelegálnych migrantov v prístavoch z EÚ budú prebiehať aj naďalej a náhodne budú posilnené. Znovu upozorňujeme na zvýšené zabezpečenie vozidla a pravidelné vykonávanie kontrol.

Združenie ČESMAD Slovakia obdržalo od britskej pohraničnej kontroly informácie, ktoré sa týkajú hraničných kontrol pri jazde do Veľkej Británie a pokút za čiernych pasažierov. V priloženom PDF sa dozviete všetky potrebné informácie o vstupe do Veľkej Británie a zabezpečení vozidla.

Zabezpečenie colného dlhu pri prepravách medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou

Na zabezpečenie colného dlhu tovaru prepravovaného medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou bude možné od 30. marca 2019 použiť systém TIR (na základe ustanovení článkov 226 a 227 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie).

Záujemcovia, ktorí chcú využiť systém TIR pri prepravách do a z Spojeného kráľovstva, sa môžu obrátiť na colné oddelenie Združenia ČESMAD Slovakia (tel. kontakt: +421 903 282739, alebo prostredníctvom e-mailu: prokopiusova@cesmad.sk).

Zvýšenie limitu záruky TIR na 100 000 EUR

K zvýšeniu záručného limitu TIR na 100 000 EUR pristúpili ďalšie 3 krajiny, a to Estónsko, Bulharsko a Kazachstan.

Zoznam krajín so zvýšeným ručením  bol aktualizovaný a nasledujúca tabuľka obsahuje všetky zmluvné krajiny Dohovoru TIR, ktoré poskytujú ručenie TIR do výšky 100 000 EUR.

Por. č.

Krajina

Dátum platnosti zvýšenej záruky

1

Arménsko

1.7.2016

2

Azerbajdžan

14.7.2016

3

Belgicko

1.12.2017

4

Bosna a Hercegovina

1.7.2016

5

Bulharsko

21.11.2018

6

Česká republika

14.6.2017

7

Čína

18.5.2018

8

Dánsko

1.2.2018

9

Estónsko

26.6.2018

10

Fínsko

26.9.2017

11

Francúzsko

14.6.2017

12

Holandsko

14.6.2017

13

Chorvátsko

1.2.2018

14

Irán

1.7.2016

15

Kazachstan

1.1.2019

16

Kirgizsko

1.7.2016

17

Litva

15.12.2017

18

Lotyšsko

13.9.2018

19

Luxembursko              

1.12.2017

20

Maďarsko

14.6.2017

21

Moldavsko

1.2.2018

22

Nemecko

14.6.2017

23

Poľsko

8.9.2017

24

Rakúsko

14.6.2017

25

Rumunsko

12.9.2017

26

Srbsko

1.7.2016

27

Slovensko

14.6.2017

28

Slovinsko

26.6.2017

29

Španielsko

14.6.2017

30

Švédsko

1.12.2017

31

Tadžikistan

6.6.2017

32

Taliansko

10.7.2017

33

Turecko

1.7.2017

34

Ukrajina

1.7.2016

35

Veľká Británia

14.6.2017

36

Uzbekistan

1.1.2018

 

Príprava na BREXIT

Aktualizované tipy a odporúčania týkajúce sa pripravenosti odvetvia cestnej nákladnej dopravy EÚ na brexit.
(predbežný a nezáväzný dokument)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odchod Veľkej Británie (VB) z Európskej únie (EÚ) je stanovený na 29. marca 2019. Pravdepodobnosť tvrdého brexitu „bez dohody“ sa zvyšuje, no stále to nie je absolútne istá vec. Pre spoločnosti cestnej nákladnej dopravy a logistiku vo VB, európskej 27 a EHP vzniknú vážne následky.
 
Pre pretrvávajúcu neistotu v súvislosti s povahou odchodu VB a možných post-brexitových vzťahov medzi EÚ a VB, je poskytovanie správnych informácií pre dopravcov výzvou. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o aspektoch, pri ktorých už existuje istota, a upozorniť na to, kde by mohlo byť potrebné podniknúť isté kroky. Pre neistú situáciu je opatrnosť naďalej dôležitá.
 
V súčasnosti majú EÚ a VB predbežnú dohodu o vystúpení a pripravili všeobecný náčrt dokumentu o budúcich vzťahoch EÚ a VB. Predbežná dohoda o vystúpení bola schválená vládou VB a hlavami štátov EÚ. Dňa 15. januára 2019 Dolná snemovňa britského parlamentu drvivou väčšinou túto dohodu odmietla.
 
Európska komisia už koncom roka 2018 čoraz viac predpokladala brexit bez dohody. Pre prípad, že by VB odišla z EÚ bez dohody bol 19. januára 2018 zostavený nový rezervný plán, vrátane množstva legislatívnych návrhov. Plán a legislatívne návrhy obsahujú jednostranné opatrenia EÚ na vstup na trh EÚ pre cestných dopravcov zriadených vo VB a pre colné odbavenie. Tieto návrhy musia byť preskúmané a prijaté Európskym parlamentom a Radou. Ich vstup do účinnosti bude závisieť od recipročných britských opatrení pre dopravcov zriadených v európskej 27. Európska komisia bude môcť zaradiť viac legislatívnych návrhov týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy.
 
 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 
Môžu sa dopravcovia cestnej nákladnej dopravy pripraviť aj keď sú mnohé skutočnosti stále nejasné?
 
Dňa 30. marca 2019 VB už nebude členským štátom EÚ a stane sa treťou krajinou. Či už dohoda bude alebo nebude, bude to znamenať, že dopravcovia zriadení v EÚ, EHP a VB budú musieť dodržiavať colné formality. Tovar bude musieť byť pri dovoze a vývoze deklarovaný. Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy a logistiky sa budú môcť rozhodnúť, či to urobia sami, ponechajú to na svojich zákazníkov alebo to budú riešiť externe. V prípade, že dopravcovia túto činnosť nevykonávajú, mali by zabezpečiť aspoň to, aby všetky dokumenty boli pred odoslaním správne vyplnené. Nenesú za to zodpovednosť, ale ak colné formality nebudú správne vybavované, vozidlá budú zadržané.
 
 
Znovu sa zavedie systém povolení?
 
Dňa 30. marca 2019 vývozné povolenie už možno nebude dostačujúce pre dopravcov zriadených v EÚ a EHP na prepravu tovarov do a z VB. Vývozné povolenia a ich úradne overené kópie vydané kompetentnými orgánmi VB pre spoločnosti cestnej nákladnej dopravy a logistiky zriadené vo VB, stratia platnosť a budú musieť byť nahradené britským ekvivalentom. Ak budú odsúhlasené bilaterálne dohody o voľnom obchode medzi EÚ a VB a budú obsahovať ustanovenia o vstupe cestnej nákladnej dopravy na trh, zavedenie povolení pre dopravcov sídliacich vo VB a EÚ na vykonávanie vzájomných ciest, predaja a nákupu súčasne alebo dokonca tranzitu, by nemalo byť vylúčené. Je pravdepodobné, že kabotáž už nebude povolená. Takáto dohoda je čoraz viac nepravdepodobná. Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy by mali súrne vyhodnotiť dopad na ich súčasné činnosti a pokúsiť sa odhadnúť počet povolení, ktoré môžu potrebovať na rôzne druhy operácií.
 
Od 30. marca 2019 sa mnohostranné povolenia Európskej konferencie ministrov dopravy (ECMT) stanú dostupnými pre britských dopravcov na používanie pri cestách zahŕňajúcich členské štáty EÚ a EHP a pre dopravcov EÚ a EHP na používanie pri cestách zahŕňajúcich VB. Tieto povolenia sú obmedzené počtom a nie sú ešte nevyhnutne dostupné pre dopravu do a z VB. Povolenia ECMT sú dôležité. Od 30. marca 2019 by malo byť používanie povolení ECMT jediným spôsobom na vykonávanie určitých operácií cez Lamanšský prieliv.
 
Budú osvedčenia a atestácie stále platné?
 
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy vydané kompetentnými orgánmi VB dňa 30. marca 2019 stratia v EÚ platnosť. Orgány VB naznačili, že takéto osvedčenia vydané členskými štátmi EÚ alebo EHP by mohli byť vo VB akceptované.
 
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vodičov vydané kompetentnými orgánmi VB taktiež stratia platnosť. Štátni príslušníci VB pracujúci pre spoločnosť zriadenú v európskej 27 alebo príslušníci európskej 27 s pobytom vo VB (krajina obvyklého pobytu), ale zamestnaní v spoločnosti založenej v európskej 27, budú musieť absolvovať odborné školenie v členskom štáte európskej 27, kde je založená spoločnosť, ktorá ich zamestnáva. VB naznačila, že bude uznávať tieto osvedčenia vydané členskými štátmi európskej 27.
 
Štátni príslušníci VB, ktorí nie sú osobami s dlhodobým pobytom v EÚ a ktorí sú zamestnaní spoločnosťou založenou v európskej 27, budú musieť získať osvedčenie vodiča tretej krajiny od kompetentného orgánu členského štátu, v ktorom je spoločnosť založená.
 
Členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Viedenského dohovoru o cestnej doprave z roku 1968 alebo Ženevského dohovoru o cestnej doprave z roku 1949 (tie, ktoré neratifikovali predchádzajúcich dohovor), budú mať systém vzájomného uznávania vodičských preukazov a technickej dokumentácie vozidla(1). VB vydala odporúčania, aké vodičské preukazy treba použiť pri cestovaní do EÚ a tretích krajín.
 
Víza nebudú potrebné na vstup do VB alebo pre príslušníkov VB na vstup do EÚ. Odporúča sa však, aby profesionálni vodiči používali radšej pas ako občiansky preukaz na cesty do a z VB.
 
Budú hraničné kontroly?
 
Pri ceste do a z VB musia byť ťažké nákladné vozidlá už zastavené na hranici pre kontrolu osobných dokladov a pri vstupe do VB na kontrolu osôb zameranú proti čiernym pasažierom. Kontroly čiernych pasažierov sú zriedkavé, ale na hraniciach už spôsobili mimoriadne zdržania.
 
Po vystúpení môžu byť kontroly osobných dokladov a osôb častejšie. Môžu sa pridať aj colné kontroly rovnako ako kontroly povolení vstupu na trh. VB už naznačila, že na svojich hraniciach nezavedie systematické colné kontroly, ale možno bude chcieť určiť smerovanie tovarov citlivých na clo v určitých bodoch (uvedené boli Heathrow a Holyhead) vo VB na účel kontrol. EÚ nedala takýto prísľub.
 
Výzvy týkajúce sa medzinárodnej migračnej krízy budú pretrvávať. Osobné kontroly vozidiel s cieľom vyhľadávania čiernych pasažierov na priechodoch EÚ budú pokračovať a mohli by byť náhodne posilnené.
 
Existuje vážne riziko tvrdých trestov. Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy a logistiky a ich vodiči by mali postupovať podľa Zbierky zásad Pohraničnej stráže VB, aby preukázali, že vykonali všetko potrebné na zamedzenie čiernych pasažierov. Môžu tiež získať akreditáciu od Pohraničnej stráže VB. Nedávno vydané dobrovoľné bezpečnostné smernice EÚ by tiež mohli byť nápomocným nástrojom na zvýšenie všeobecného bezpečnostného povedomia.
 
Určité tovary, akými sú čerstvé ovocie a zelenina, mäso, ryby a kvety sa tiež stanú predmetom fytosanitárnych kontrol na hraniciach a mohli by vyžadovať prípravu špecifickej dokumentácie. Iné druhy tovarov, akými sú živé zvieratá alebo odpad, sa tiež môžu stať predmetom špecifických dodatočných požiadaviek. Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy a logistiky by vždy mali so svojimi zákazníkmi preveriť kontroly, ktoré by sa mohli vyžadovať, a či je k dispozícii nevyhnutná dokumentácia. Vozidlá môžu byť zastavené, ak dokumentácia nie je v poriadku. VB naznačila, že nezavedie systematické kontroly pre takéto tovary.
 
Na oboch stranách prielivu sa podnikajú rôzne iniciatívy na zmiernenie dlhých kolón cestných nákladných vozidiel na hraničných bodoch zavedením ďalších parkovacích oblastí pre nákladné vozidlá a testovaním filtračných opatrení pre postupný príjazd ku kontrolným miestam.
 
Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy by mali prediskutovať tieto problémy so svojimi zákazníkmi, mali byť zvážiť prijatie mimoriadnych opatrení a zohľadniť príplatky, omeškania a čakacie doby v zmluvných vzťahoch so svojimi zákazníkmi.
 
PRECHODNÉ OBDOBIE
 
Od 29. marca 2019 sa VB statne treťou krajinou a zavedú sa colné formality. Aké to bude mať následky závisí od pripravenosti VB, ako novoprijatej zmluvnej strany dohovoru o spoločnom tranzite, pokračovať v používaní elektronického tranzitného systému. V prípade brexitu „bez dohody“ nebude zavedené prechodné obdobie na zosúladenie postupov colného odbavenia.
 
Tiež môže byť zavedené prechodné obdobie pre vstup na trh diaľkovej dopravy v prípade, že VB vystúpi z EÚ bez dohody. Európska komisia predložila návrh na poskytnutie vstupu na vnútorný trh EÚ pre dopravcov VB v prípade brexitu bez dohody na obdobie deviatich mesiacov. Vstup bude obmedzený na dvojstrannú prepravu s odjazdom a určením v rámci EÚ alebo VB. Vzťahuje sa to na EÚ a tretiu krajinu tranzitu do členského štátu EÚ. Kabotáž, predaj a kúpa súčasne medzi dvoma členskými štátmi EÚ a EÚ tranzitom do a z tretej krajiny nie je zahrnutý. Dva posledné druhy operácií budú musieť byť vykonané s mnohostrannými povoleniami ECMT. Účinnosť navrhnutého nariadenia bude predmetom vzájomných opatrení VB a nepredvída možnosť rozšírenia deväťmesačného obdobia.
 
COLNÉ POSTUPY
 
Bez dohody o vystúpení a prechodného obdobia sa VB stane treťou stranou dňa 30. marca 2019 a zavedú sa colné formality, pretože VB už nebude členom Colnej únie EÚ. Európska komisia vo svojom poslednom rezervnom pláne opäť zdôraznila, že v prípade brexitu bez dohody sa uplatnia všetky relevantné právne predpisy EÚ o importovanom a exportovanom tovare ku dňu vystúpenia. Členské štáty by mali byť pripravené na používanie Kódexu Colnej únie (UCC) a relevantných nepriamych daňových pravidiel na všetky dovozy a vývozy z a do VB. Mali by využívať existujúce možnosti na vydanie autorizácií pre prijatie opatrení poskytnutých Kódexom Colnej únie. V decembri 2018 EÚ akceptovala VB ako zmluvnú stranu spoločného tranzitného dohovoru (CTC). Umožní to používanie elektronického tranzitného systému odo dňa vystúpenia. VB ešte neratifikovala spoločný tranzitný dohovor (čo sa očakáva koncom januára 2019). Medzinárodná cestná doprava (TIR) sa tiež stane užitočným nástrojom colného odbavenia súbežne s elektronickým tranzitným systémom. V závislosti od pripravenosti VB, dvojstranné dovozné a vývozné deklarácie na hraniciach alebo TIR by mohli byť jedinými dostupnými nástrojmi na colné odbavenie počas bezprostredného obdobia po brexite.
 
Colný kódex VB bude zrkadliť Colný kódex únie vo veľmi veľkom rozsahu, no budú tam aj nejaké odlišnosti. Bude to záväzok vykonať dodatočné bezpečnostné a ochranné predbežné deklarácie pre každú jednotlivú vstupnú zásielku tovaru. Údaje sa budú požadovať pre 21 oblastí. Predbežné deklarácie môžu byť vykonané prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy a logistiky, zákazníkom (zákazníkmi) alebo by mohli byť vykonané externe treťou stranou.
 
Budú sa dopravcovia musieť starať o colné formality?
 
Toto je voľbou prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy a logistiky, ktorí môžu túto činnosť ponechať na zákazníka alebo ju zabezpečiť externe, v takom prípade prevádzkovateľ bude musieť skontrolovať, či celá dokumentácia je dostupná a riadne vyplnená a všetky súvisiace formality dodržané. Inak môže byť vozidlo zastavené.
 
V prípade, že sa prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy a logistiky rozhodnú zabezpečiť colné formality osobne, budú musieť požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov (RIČHS) u svojich príslušných colných orgánoch. Toto identifikačné číslo sa vyžaduje, ak spoločnosť chce vybavovať preclenie. RIČHS sa vyžaduje dokonca aj vtedy, keď to spoločnosti zabezpečujú externe a deklarácie sú vykonané v ich vlastnom mene. V prípade brexitu „bez dohody“, spoločnosti, ktoré sa rozhodli zabezpečovať colné formality samostatne, budú možno povinné požiadať o viac než jedno RIČHS číslo. RIČHS čísla získané v členskom štáte európskej 27 budú umožňovať len vývoz z a dovoz do EÚ. Britské RIČHS číslo bude potrebné na vývoz do a dovoz z VB. O zabezpečenie dovozu a vývozu sa môžu postarať partneri. Niektoré členské štáty už zabezpečili podrobnejšie informácie o colných postupoch.
 
Mali by dopravné spoločnosti získať postavenie schváleného hospodárskeho subjektu (SHS)?
 
Dnes má veľmi málo prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy postavenie SHS, pretože nie je potrebné a jeho získanie vyžaduje značnú investíciu a úsilie. Získanie postavenia SHS poskytne výhody len ak sa spoločnosť rozhodne zabezpečovať colné formality samostatne. Aby boli prospešné v EÚ a VB, budú sa vyžadovať dohody o vzájomnom uznávaní medzi dvoma zmluvnými stranami. To znamená, že v prípade brexitu „bez dohody“ bude potrebné požiadať o postavenie SHS v európskej 27 a VB na účel získania výhod z tohto postavenia na oboch stranách prielivu.
 
Aké pravidlá sa uplatnia na palivá a mazivá používané vozidlami a špeciálnymi kontajnermi?
 
Dňa 30. marca 2019 sa VB stane treťou krajinou. Ustanovenia Smernice 2003/96/ES o zdaňovaní energetických výrobkov a elektriny sa už nebudú vzťahovať na vozidlá registrované vo VB, ktoré vstupujú do EÚ. Namiesto toho sa na takéto vozidlá uplatnia ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 o systéme Spoločenstva pre oslobodenie od cla. Toto nariadenie ustanovuje, že palivo a mazivá v bežných nádržiach vozidiel sú oslobodené od cla pri vstupe do EÚ. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť obmedziť výnimku na 200 litrov. Osobitné pravidlá sa tiež môžu uplatniť na hraničné oblasti v rámci 25 kilometrov od hranice.
 
Nie je zatiaľ známe, čo sa uplatní na vozidlá európskej 27 a špeciálne kontajnery vstupujúce do VB.
 
VSTUP NA TRH
 
Návrh Európskej komisie na zabezpečenie základnej cestnej nákladnej prepojenosti v prípade brexitu bez dohody naznačuje, že bez dohody o vystúpení a o prechodnom období členské štáty EÚ nesmú vyjednávať dvojstranné dohody o cestnej nákladnej doprave s VB. Návrh predpokladá dvojstranný prístupový režim do EÚ pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy a logistiky zriadených vo VB na prechodné obdobie deviatich mesiacov. Kabotáž, predaj a nákup súčasne medzi dvoma členskými štátmi EÚ a tranzit z EÚ do tretej krajiny nie sú zahrnuté v návrhu. Rozsah nie je obmedzený na vozidlá nad 3,5 tony. Práva vstupu na trh VB pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy a logistiky zriadených v EÚ alebo EHP bude závisieť od nových pravidiel zavedených VB.
 
Povolenia ECMT by sa mali stať významnejšími zárukami cestnej nákladnej dopravy medzi VB a európskou 27 v prípade brexitu bez dohody. Od roku 2020 sa mnohostranné povolenia ECMT môžu stať jediným prostriedkom vstupu na trh. Povolenia ECMT umožnia tranzit, dvojstrannú dopravu a predaj a kúpu súčasne. Kabotáž nebude možná(2). Prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy a logistiky sa odporúča kontaktovať ich národné príslušné orgány pre ďalšie informácie o použití a podaní žiadosti pre mnohostranné povolenia ECMT. Niektoré členské štáty európskej 27, ako napríklad Belgicko, už otvorili možnosť podania žiadosti o povolenia ECMT pre VB. VB začala svoju prijímaciu procedúru už v septembri 2018.
 
Stanú sa zásielky bez sprievodu atraktívnejšími?
 
Ak sa vstup na trh cestnej nákladnej dopravy stane obmedzeným, jeho alternatívou sa môže stať posielanie nesprevádzaných návesov alebo ťahačov do a z VB. V súčasnosti však neexistuje záruka, že ich vstup na trh nebude obmedzený. Okrem toho bude nutné zaoberať sa colnými formalitami. Dostupná kapacita ostatných režimov dopravy by mohla byť limitovaná. Môžu sa vyskytnúť dodatočné čakacie doby a zdržania, ktoré by mohli mať vplyv na zmluvné záväzky. Mohlo by sa zriadiť združenie na zabezpečenie snímania nesprevádzaných jednotiek vozidla. Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy by mali o tom rokovať so svojimi zákazníkmi a informovať iných režimových poskytovateľov o dostupnosti a colných formalitách, ktoré musia byť dodržané v riadnom čase. Čo sa týka britských návesov, ktoré sú ťahané ťahačmi registrovanými v EÚ, britské vozidlá by mohli potrebovať svoje vlastné registračné číslo.
 
Zmenia sa pravidlá vstupu na trh dopravy na vlastný účet?
 
Práve cestná nákladná doprava na vlastný účet môže byť vykonávaná bez prístupu k profesnému a vývoznému povoleniu. Nie je ešte jasné, v akom rozsahu bude cestná nákladná doprava na vlastný účet potrebovať osobitnú licenciu alebo povolenia.
 
HYGIENICKÉ A FYTOSANITÁRNE POŽIADAVKY
 
Bez dohody o vystúpení a bez prechodného obdobia, vstup mnohých tovarov(3) a zvierat, ktoré sú predmetom hygienických a fytosanitárnych pravidiel, bude do EÚ zakázaný, ak VB nebude uznaná ako tretia krajina „zaradená na zoznam“. VB bude musieť splniť všetky príslušné podmienky stanovené veterinárnou legislatívou EÚ, aby bol vstup živých zvierat a živočíšnych produktov umožnený. VB už začala autorizačný proces, aby sa stala krajinou „zaradenou na zoznam“. Keď sa VB strane krajinou „zaradenou na zoznam“ začnú platiť prísne zdravotné dovozné podmienky uplatňované na tretie krajiny a tieto dovozy budú musieť podstúpiť hygienické a fytosanitárne kontroly úradov členských štátov na hraničných kontrolných stanovištiach. Nové hraničné kontrolné stanovištia(4) a existujúce stanovištia, ktoré sú rozšírené, budú musieť byť schválené Európskou komisiou(5).
 
VB vydala správu, ktorá naznačuje, že v prípade brexitu bez dohody by súčasné dovozné procedúry nemali byť ihneď zmenené za predpokladu, že tovary a zvieratá prichádzajú priamo z európskej 27.(1) Podľa Európskej komisie by to mohlo byť problémom v nasledovných členských štátoch: Nemecko, Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva.
(2) Treba si uvedomiť, že kvóty pre rok 2019 sú už nemenné. Možnosť dodatočných rezervných kvót použiteľných v roku 2019 v prípade brexitu bez dohody bude prerokovaná Medzinárodným fórom o doprave vo februári a marci 2019. Kvóty pre rok 2020 budú musieť byť pevne stanovené samitom Medzinárodnej federácie pracovníkov v doprave (ITF) v Lipsku v máji 2019 a môžu sa uskutočniť náročné rokovania o zvýšení existujúcich kvót v prípade brexitu bez dohody. Rokovania o kvótach v rámci ITF musia byť prijaté jednohlasne.
(3) Európska komisia vydala osobitné oznámenie o potravinárskom zákone EÚ v prípade brexitu bez dohody.
(4) Viac informácií o týchto kontrolách, vrátane zoznamu schválených kontrolných stanovíšť, môžete nájsť tu.
(5 )Kontrolné stanovištia vo Francúzsku sú: Le Havre, St. Malo, Dunkirk a Calais.

Rusko: Zákaz dovozu tovarov z Ukrajiny

Rozhodnutie Vlády Ruskej federácie č. 1716 -83 zo dňa 29. decembra 2018 „O opatreniach na realizáciu Vyhlášky prezidenta Ruskej federácie č. 592“ zo dňa 22. októbra 2018

Podľa odseku b) bodu 2 Vyhlášky prezidenta Ruskej federácie č. 592 zo dňa 22. októbra 2018 „O prijatí špeciálnych ekonomických opatrení v súvislosti s nepriateľskými aktivitami Ukrajiny vo vzťahu k občanom a právnickým osobám Ruskej federácie, Vláda Ruskej federácie  u s t a n o v i l a :

 1. Zaviesť zákaz dovozu tovarov do Ruskej federácie podľa priloženého zoznamu, ktorých krajinou pôvodu alebo krajinou odoslania je Ukrajina, alebo ktoré sa prepravujú územím Ukrajiny.
 1. Federálnej colnej službe, Federálnej službe pre veterinárny a fytosanitárny dohľad, Federálnej službe pre dohľad v oblasti ochrany práv spotrebiteľov a blahobytu ľudí, Federálnej službe pre dohľad nad dopravou, Federálnej agentúre pre technickú reguláciu a metrológiu a Ministerstvu dopravy Ruskej federácie zabezpečiť kontroly v rámci svojich kompetencii pre splnenie bodu 1 tohto rozhodnutia.
 1. Ministerstvu vnútra Ruskej federácie a Federálnej službe vojsk národnej gardy Ruskej federácie poskytovať v rámci svojich kompetencii súčinnosť federálnym výkonným orgánom štátu, uvedeným v bode 2 tohto rozhodnutia pri vykonávaní zodpovedajúcich kontrolných opatrení.
 1. Povoliť pohyb tovarov uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia cez územie Ruskej federácie do tretích krajín v súlade s colným režimom tranzit za podmienky sledovanosti týchto prepráv,  zabezpečením nákladných priestorov (oddelení) dopravných prostriedkov a železničných koľajových vozidiel, zariadení, cisterien a iných miest, kde sa nachádza alebo by sa mohol nachádzať tovar, identifikačnými prostriedkami (pečate, plomby), ktoré fungujú na základe technológie globálneho navigačného satelitného systému „GLONASS“.
 1. Toto rozhodnutie vstupuje do platnosti dňom jeho oficiálneho zverejnenia.

Predseda Vlády Ruskej federácie                                                                         D. Medvedev

            

Príloha k Rozhodnutiu Vlády Ruskej federácie č. 1716-83 zo dňa 29. decembra 2018

Z O Z N A M

zakázaných tovarov, ktorých krajinou pôvodu alebo krajinou odoslania je Ukrajina, alebo ktoré sa prepravujú (tranzitujú) územím Ukrajiny

HS kód tovaru

názov

   

1001

Pšenica a súraž

   

1512

Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež

 

rafinované ale chemicky nemodifikované

   

1603 00

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných

 

vodných bezstavovcov

   

1604

Pripravené alebo konzervované ryby, kaviár a náhradky kaviáru z rybacích

 

ikier

   

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

   

1806

Čokoláda a ostatné potravinové výrobky obsahujúce kakao

   

1905

Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež

 

obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické

 

účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

   

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo

 

konzervované v octe alebo kyseline octovej

   

2002

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline

 

octovej

   

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo

 

kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006

   

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo

 

kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

   

2006 00

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín,

 

konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

   

2007

Džemy, ovocné rôsoly, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo

 

orechové pasty, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo

 

ostatné sladidlá

 

   

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a

 

neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné

 

sladidlá

   

2203 00

Pivo vyrobené zo sladu

   

2204

Víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový

 

mušt iný ako položky 2009

   

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menej

 

ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

   

2517 10 100 0

Okruhliaky, štrk, kremenné okruhliaky a pazúrik

   

2517 10 200 0,

Vápenec, dolomit a ostatné vápenaté kamene, lámané alebo drvené

2517 10 800 0,

Ostatné

2517 49 000 0

Granuly, drvina a prach, z kameňov položky 2515 ( s výnimkou z mramoru)

 

alebo 2516, tiež tepelne upravené alebo neupravené

   

3402

Organické povrchovo aktívne látky (iné ako mydlo); povrchovo aktívne

 

prípravky, pracie prípravky (vrátane pomocných pracích prípravkov)

 

a čistiace prípravky, tiež obsahujúce mydlo, iné ako položky 3401

   

4014 90 000 0

Ohrievače a ohrievače kombinované

   

4410

Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky

 

(napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov,

 

tiež aglomerované živicami alebo ostatnými organickými spojivami

   

4805

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej

 

nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3

 

k tejto kapitole

   

4814

Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný transparentný

 

papier

   

5905 00

Textilné tapety

   

8402 (s vylúčením

Kotly na výrobu vodnej alebo ostatnej pary (okrem vodorúrových kotlov 

8402 11 000 1,

centrálneho vykurovania s produkciou pary nízkeho tlaku);  kotly na prehriatu

8402 12 000 1,

vodu (s výnimkou kotlov na paru a kotlov na prehriatu vodu pre vybavenie lodí

8402 19 100 1,

a ich častí)

8402 19 900 1,

 

8402 20 000 1,

 

8402 90 000 1)

 
   

8406 (s výnimkou

Turbíny na vodnú a ostatnú paru (s vylúčením častí turbín)

8406 90)

 

 

8411 81 000 9

Ostatné plynové turbíny s výkonom nepresahujúcim 5 000 kW (s výnimkou

 

turbín na použitie v civilných lietadlách)

   

8411 82

Ostatné plynové turbíny s výkonom presahujúcim 5 000 kW (s výnimkou

(s výnimkou

turbín na použitie v civilných lietadlách)

8411 82 800 1)

 
   

8413 91 000 8

Časti čerpadiel na kvapaliny

   

8418 50

Ostatný chladiaci alebo mraziaci nábytok (skrine, vitríny, pulty, výklady a

 

podobný chladiaci alebo mraziaci nábytok) na skladovanie a vystavovanie,

 

so vstavaným chladiacim alebo mraziacim príslušenstvom

   

8428 90 790 0

Nakladače špeciálne určené na použitie v poľnohospodárstve: ostatné

   

8432 31

Stroje na siatie a sadenie a stroje na jednotenie

8432 39

 
   

8432 90 000 0

Časti

   

8434

Dojacie stroje a mliekarenské stroje a zariadenia

   

8436 10 000 0

Stroje a zariadenia na prípravu krmív pre zvieratá

   

8437

Stroje na čistenie, triedenie alebo preosievanie semien, zŕn alebo sušených

 

strukovín; stroje používané v mlynárstve alebo pri spracovaní obilia alebo

 

suchých strukovín, iné ako stroje a zariadenia poľnohospodárskeho typu

   

8438 10 100 0

Pekárske stroje a zariadenia

   

8438 30 000 0

Stroje a zariadenia pre cukrovary

   

8474 32 000 0

Miešačky nerastných látok s bitúmenom

   

8483 10 950 0

Prevodové hriadele: ostatné

   

8483 40 510 9

Prevodovky, prevodové skrine: ostatné

   

8483 40 590 0

Prevodovky rýchlosti: ostatné

   

8501

Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov)

   

8502

Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

   

8504 21 000 0

Transformátory s kvapalinovým dielektrikom s výkonom nepresahujúcim

 

650 kVA

   
   

8504 22

Transformátory s kvapalinovým dielektrikom s výkonom presahujúcim

 

650 kVA, ale nepresahujúcim 10 000 kVA

   

8504 23 000

Transformátory s kvapalinovým dielektrikom s výkonom presahujúcim

 

10 000 kVA

   

8544 11

Drôty na navíjanie medené

   

8544 19 000

Drôty na navíjanie ostatné

   

8544 20 000 0

Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče

   

8544 49

Ostatné elektrické vodiče, na napätie nepresahujúce 1 000 V (s výnimkou:

(s výnimkou

používaných v telekomunikáciách, na napätie nepresahujúce 80 V; na výrobu

8544 49 200 0

civilných lietadiel; na priemyselnú montáž motorových vozidiel tovarových

8544 49 910 2

položiek 8701 - 8705, ich uzlov a agregátov; na výrobu motorov do lietadiel)

8544 49 930 1

 

8544 49 930 2)

 
   

8544 60

Ostatné elektrické vodiče, na napätie presahujúce 1 000 V (s výnimkou

(s výnimkou

elektrických vodičov na napätie presahujúce 1 000 V na priemyselnú montáž

8544 60 900 1)

motorových vozidiel tovarových položiek 8701 - 8705, ich uzlov a agregátov)

   

8701

Traktory (okrem  traktorov tovarovej položky 8709)

   

8716 20 000 0

Samonakladacie alebo samovykladacie prívesy a návesy na poľnohospodárske

 

účely

   

9619 00

Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné

 

výrobky, z akéhokoľvek materiálu

Nové sadzby minimálnej mzdy v Rakúsku

Vyššie sadzby minimálnej mzdy pre vodičov, ktorí prepravujú tovar v Rakúsku, nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019.

Rakúsky zákon o minimálnej mzde (Lohn und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz: LSD-BG) zahŕňa, okrem prepravy aj všetky dopravné operácie, ktoré sa v danej krajine realizujú. Zahraniční dopravcovia sú povinní nahlásiť vyslanie vodičov na územie Rakúska a zaplatiť im zákonnú minimálnu mzdu za vykonanú prácu v danej krajine.

Na začiatku tohto roka sa výška minimálnej mzdy zvýšila. Vodič ľahkého úžitkového vozidla do 3,5 tony a s maximálnou dĺžkou praxe päť rokov napríklad zarobí za hodinu 8,98 EUR namiesto 8,72 EUR. Jeho mesačný zárobok sa zvýšil z približne 1 508 EUR na približne 1 553,5 EUR. Ďalej sa zvýšila hodinová mzda vodiča nákladného vozidla (nad 3 nápravy) s viac ako 20-ročnou praxou, z pôvodných 10,00 EUR na 10,30 EUR, čo predstavuje zvýšenie mesačného zárobku o viac ako 50 EUR (až na 1 781,90 EUR).

V súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného zákona, vyslanie zamestnanca dopravného priemyslu musí byť deklarované pred jeho vstupom na územie Rakúska prostredníctvom elektronického formulára ZKO3-T, ktorý vydalo rakúske Spolkové ministerstvo financií (Bundesministerium für Finanzen).

Aktuálne sadzby minimálnej mzdy v Rakúsku platné od 1. januára 2019.

Pracovné skúsenosti v danej spoločnosti

1. Manuálni pracovníci a vodiči vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla do 3,5 tony

2. Vodiči vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla viac ako 3,5 tony Vozidlo má najviac 3 nápravy

3. Vodiči vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla 3,5 tony Vozidlo má viac ako 3 nápravy

4. Vodiči návesových a prívesových vozidiel a žeriavov s vlastným pohonom

5a. Vodiči, ktorí majú licenciu prepravovať nebezpečný náklad, a vodiči vysokozdvižných vozíkov s nosnosťou 10 ton

5b. Osoby s osobitnými právami na základe kolektívnej zmluvy

Menej ako 5 rokov

8,98

9,19

9,32

9,42

9,65

9,65

Od 5 do 10 rokov

9,19

9,42

9,53

9,65

9,94

9,94

Od 10 do 15 rokov

9,42

9,65

9,80

9,94

10,17

10,17

Od 15 do 20 rokov

9,65

9,94

10,07

10,17

10,40

10,40

Viac ako 20 rokov

9,89

10,17

10,30

10,40

10,63

10,63

 

Pracovné skúsenosti v danej spoločnosti

6.a Profesionálni vodiči s praxou, ktorí úspešne absolvovali odbornú skúšku. Vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, s najviac 3 nápravami

6.b Profesionálni vodiči s praxou, ktorí úspešne absolvovali profesionálnu skúšku. Vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, s najviac 3 nápravami

6.c Profesionálni vodiči s praxou, ktorí úspešne absolvovali profesionálnu skúšku. Vodiči návesových a prívesových vozidiel

7 Vodiči vozidiel, ktorí dodávajú palivo a plyn na čerpaciu stanicu

Menej ako 5 rokov

9,42

9,70

9,94

10,17

Od 5 do 10 rokov

9,65

9,89

10,17

10,40

Od 10 do 15 rokov

9,94

10,17

10,40

10,65

Od 15 do 20 rokov

10,17

10,42

10,65

10,89

Viac ako 20 rokov

10,40

10,63

10,89

11,10

 

Dodatočný zákaz jazdy v Rakúsku

Rakúsko pokračuje v obmedzovaní jazdy vozidiel cez územie Tirolska.

Počas jedenástich po sebe  nasledujúcich sobôt v období od 5. januára do 16. marca 2019 bude platiť zákaz tranzitu pre nákladné vozidlá na diaľniciach A12 (Inntal) a A13 (Brenner) v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Zákaz sa bude týkať iba vozidiel smerujúcich do alebo z Talianska.

Rovnako zostáva v platnosti aj všeobecný celoročný zákaz jazdy každý víkend od soboty 15.00 hod. do nedele 22.00 hod. a nočný zákaz jazdy od 22.00 hod. do 5.00 hod. V Rakúsku sú okrem týchto zákazov v platnosti aj rôzne zákazy jázd platné na konkrétnych cestách alebo regiónoch

Okrem vyššie uvedených zákazov čakajú dopravcov aj ďalšie obmedzenia premávka. Počas vymedzených dní bude na diaľnici A12 v smere na Innsbruck možný prejazd iba 300 nákladným vozidlám za hodinu. Doprava bude regulovaná v čase od 5.00 hod..

Dni kedy bude regulovaná doprava:

 1. apríl
 2. apríl
 3. apríl
 4. máj
 5. máj
 6. máj
 7. máj
 8. máj
 9. jún
 10. jún
 11. jún
 12. jún
 13. jún
 14. jún
 15. jún
 16. jún