Zmena legislatívy v Turecku týkajúca sa predkladania dokladov o pôvode tovaru k sprievodnému osvedčeniu A.TR

Turecké colné orgány, na základe legislatívnych zmien z konca mája 2019, v súčasnosti požadujú k zásielkam (pri tovaroch podliehajúcich v Turecku obchodno-politickým opatreniam) odosielaných z EÚ do Turecka s osvedčením A.TR, predloženie ako dokladu o pôvode  iba doklad o nepreferenčnom pôvode „CERTIFIKATE OF ORIGIN“. Táto zmena je zdôvodnená tým, že turecká colná správa kontroluje, či nie je dovážaný výrobok takzvanou rizikovou komoditou, ktorá v Turecku podlieha obchodno-politickému opatreniu, ako je antidumpingové clo, dodatočné clo a pod.

Ak však vyvážaný tovar pochádza (má preferenčný pôvod) z krajiny (vrátane EÚ), ktorá je v systéme diagonálnej kumulácie zahŕňajúcej Turecko a EÚ, postačuje predloženie vyhlásenia dodávateľa alebo dlhodobé vyhlásenie dodávateľa podľa rozhodnutia Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko č. 1/2006. Aktuálny zoznam krajín zapojených do diagonálnej kumulácie je možné nájsť v Oznámení Komisie o použití Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách upravujúcich diagonálnu kumuláciu medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru.

Vyhlásenie vývozcu, ktoré sa doteraz používalo, už nebude akceptované.

Dotazník pre cestných dopravcov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zisťuje potenciál Slovenskej republiky v oblasti rozvoja intermodálnej prepravy v EÚ s cieľom vytvoriť predpoklady pre posilnenie environmentálnych a nákladovo efektívnejších spôsobov prepravy. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť s žiadosťou o vyplnenie krátkeho dotazníku, ktoré Vám nezaberie viac ako 5 minút. Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mailovú adresu: sekretariat@cesmad.sk najneskôr do piatka 19. júla 2019. Dotazník nájdete v prílohe.

Práve Váš názor je dôležitý pre identifikáciu možností rozvoja viacdruhovej prepravy tovarov v SR.

Ďakujeme za Váš čas.

Nominácia vodičov na IRU Diploma of Honour

Nezabudnite nominovať svojich vodičov, o ktorých si myslíte, že si zaslúžia ocenenie z IRU.

Každý rok majú členské spoločnosti ČESMAD Slovakia možnosť nominovať svojich vodičov na udelenie čestného ocenenia IRU Diploma of Honour. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje vodičom autobusovej a nákladnej dopravy, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

Ako každý rok, tak aj v roku 2019 bude IRU Diploma of Honour udeľovaný vodičom národnej alebo medzinárodnej cestnej dopravy ako vyjadrenie uznania ich vynikajúcej práce profesionálneho vodiča v cestnej doprave. Vodič môže byť zamestnancom alebo vlastníkom – prevádzkovateľom, ktorý splnil všetky podmienky uvedené v „nariadení pre vodičov národnej alebo medzinárodnej prepravy osôb alebo tovaru po ceste”.

Ocenenie tých najlepších 

Ocenenie je udeľované najlepším vodičom, ktorých kvalitná práca slúži ako vzor pre mladších vodičov, pričom súčasne zvyšuje bezpečnosť na cestách a zlepšuje obraz tejto profesie. Podľa ustanovení nariadenia IRU, ktoré prijalo prezídium IRU v roku 2007, je ocenenie udeľované vodičom vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy tovaru alebo osôb, ktorí robili česť svojej profesii tým, že jazdili bezpečne, boli lojálni voči svojmu zamestnávateľovi a prejavili morálne kvality.

Iba pre členov ČESMAD

Nominácie môže posielať iba dopravná spoločnosť, ktorá je členom združenia ČESMAD Slovakia, a to najneskôr do 31. augusta 2019 prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorú môžete nájsť na https://www.iru.org/apps/iforms-app?form_id=2859&lng=cz&src=idocs.

Podmienky pre udelenie ocenenia
1. Dopravná spoločnosť musí byť členom združenia ČESMAD Slovakia.
2. Vodič (môže ísť aj o majiteľa) musí spĺňať niekoľko podmienok.

Ocenenie „IRU Diploma of Honour“ pozostáva z diplomu a odznaku IRU a odovzdá sa každému vodičovi, ktorý:

- aktívne a pravidelne vykonáva svoju profesiu po dobu najmenej 20 rokov, a to k úplnej spokojnosti zamestnávateľa;

- pracuje pre rovnakú dopravnú spoločnosť najmenej 5 rokov;

- najazdil ako profesionálny vodič vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej doprave minimálne 1 000 000 km;

- v priebehu posledných 20 rokov nespôsobil vlastnou vinou závažnú dopravnú nehodu (s ublížením na zdraví);

- v priebehu posledných 5 rokov nespáchal vážny dopravný, colný alebo administratívny priestupok.

Rozširuje sa zoznam tovarov ruského pôvodu zakázaných dovážať na colné územie Ukrajiny

Kabinet Ministrov Ukrajiny uznesením č. 535 z 15. mája 2019 upravil a rozšíril zoznam tovarov pochádzajúcich z Ruskej federácie, ktoré sa nesmú dovážať na colné územie Ukrajiny.

Predovšetkým je zakázané dovážať krmivá pre zvieratá, cement, výrobky veterinárnej medicíny, minerálne hnojivá, výrobky z preglejky, tapety, výrobky ľahkého priemyslu, a to najmä niektoré druhy pletenín a obuvi, kovové drôty, rúry a rúrky, kovové pletivo, spojovacie materiály, zariadenia na výrobu pekárenských výrobkov, zápalky, železničné a električkové vozne, ojazdené vozidlá.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019 okrem tovarov HS kódov 8606 30 00 00, 8606 91 80 00, 8606 92 00 00, ktorých dovoz je zakázaný od 1. marca 2020.

Príloha v ruskom jazyku:

Úplný zoznam tovarov ruského pôvodu, ktorý sa nesmie dovážať na colné územie Ukrajiny 

Неофициальный перевод с украинского

Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 15 мая 2019 № 535

Изменения,

вносимые в перечень товаров, запрещенных к ввозу

на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской       Федерации

  1. Позицию

"2523 10 00 00 Клинкеры цементные"

заменить следующей позицией:

"2523 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров".

  1. Позиции

"3102 21 00 00 Сульфат аммония

 3102 40 Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями

 3104 20 50 00

Хлористый калий с содержанием калия, выраженного как K2O, который по массе превышает 40%, но не превышает 62% в пересчете на сухой безводный продукт "

заменить следующими позициями:

"3102 Удобрения минеральные или химические, азотные

 3104 Удобрения минеральные или химические, калийные".

  1. Дополнить перечень следующими позициями:

"0511 99 10 90 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для употребления, сухожилия и жили, обрезы и аналогичные отходы необработанных шкур, другие

 2309 90 96 10 Продукты, используемые для кормления животных; предварительные смеси (премиксы)

 2936 Провитамины и витамины, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих веществ, в том числе растворенные или не растворенные в любом растворителе , витамины и их производные в чистом виде *

 2937 Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, в том числе с цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном как гормоны, полипептидные гормоны, белковые гормоны и гликопротеиновых гормоны, их производные и структурные аналоги *

 2941 Антибиотики, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве *

 3002 30 00 00 Вакцины ветеринарные

 3003 10 00 00 Лекарственные средства (лекарства) (за исключением товаров, включенных в товарные позиции 3002, 3005 или 3006 согласно УКТВЭД), используемых в ветеринарной медицине и животноводстве и состоят из смеси двух или более продуктов для терапевтических или профилактических целей, но не у дозированном виде и не расфасованные для розничной торговли; содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или стрептомицины или их производные *

 3003 20 00 00 Лекарственные средства (лекарства) (за исключением товаров, включенных в товарные позиции 3002, 3005 или 3006 согласно УКТВЭД), используемых в ветеринарной медицине и животноводстве и состоят из смеси двух или более продуктов для терапевтических или профилактических целей, но не у дозированном виде и не расфасованные для розничной торговли; содержащие другие антибиотики *

 3004 10 00 00 Лекарственные средства (лекарства) (за исключением товаров, включенных в товарные позиции 3002, 3005 или 3006 согласно УКТВЭД), используемых в ветеринарной медицине и животноводстве и состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для терапевтических или профилактических целей, в дозированном виде (включая лекарственные средства в виде трансдермальных систем) или в упаковки для розничной торговли; содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицин или их производных *

 3004 20 00 00 Лекарственные средства (лекарства) (за исключением товаров, включенных в товарные позиции 3002, 3005 или 3006 согласно УКТВЭД), используемых в ветеринарной медицине и животноводстве и состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для терапевтических или профилактических целей, в дозированном виде (включая лекарственные средства в виде трансдермальных систем) или в упаковки для розничной торговли; содержащие другие антибиотики *

 3004 50 00 00 Лекарственные средства, используемые в ветеринарной медицине и животноводстве и содержащие витамины или другие соединения товарной позиции 2936 *

 3103 Удобрения минеральные или химические, фосфорные

 3105 Удобрения минеральные или химические с содержанием два или три питательных элементов: азота, фосфора и калия; другие удобрения; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто не более 10 кг

 3605 00 00 00 Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604

 4412 Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины

 4814 Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон

 6104 Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек

 6109 Футболки, майки и другая нательное белье, трикотажные

 6110 Свитера, пуловеры, джемперы, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные

 6115 Колготки, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия (например, чулки для больных с варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные

 6204 Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или девушек

 6212 Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, пояса с подвязками, круглые подвязки и аналогичные изделия и их части, трикотажные или нетрикотажные

 6402 Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы

 6403 Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи

 6406 Части обуви (включая верх обуви с прикрепленной или неприкрепленной внутренней стелькой); вкладные стельки, стельки под пятку и подобные съемные детали; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их части

7217 10 10 00 Провода из углеродистой стали

7217 10 31 00

7217 10 39 00

7217 10 50 00

7217 10 90 00

7217 10 20 00

7217 20 30 00

7217 20 50 00

7217 20 90 00

7217 30 41 00

7217 30 49 00

7217 30 50 00

7217 30 90 00

7217 90 20 00

7217 90 50 00

7217 90 90 00

7304 23 00 00 Трубы, трубки

7304 29

7304 39

7304 59

7305 31 00

7306 30

7306 61

7312 10 20 00 Проволока витая, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

7312 10 41 00

7312 10 49 00

7312 10 61 00

7312 10 65 00

7312 10 69 00

7312 10 81 00

7312 10 83 00

7312 10 85 00

7312 10 89 00

7312 10 98 00

7312 90 00 00

7314 14 00 00

7314 19 00 00

7314 41 00 00 Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов

7318 Винты, болты, гайки, глухари, крючки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные шайбы) и аналогичные изделия, из черных металлов

 7323 93 00 00 Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, нержавеющей стали

 7323 94 00 00 Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные

 8438 10 10 00 Оборудование для производства хлебобулочных изделий

 8606 30 00 00 Вагоны железнодорожные или трамвайные грузов несамоходные вагоны саморазгружающиеся (кроме вагонов субпозиции 8606 10), бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта *

 8606 91 80 00 Вагоны железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов несамоходные, крытые и такие, что накрываются, другие, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта *

 8606 92 00 00 Вагоны железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов открытые, со стационарными бортами высотой более 60 см, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта *

 8701 Тракторы

 8702 Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя

 8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили

 8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов

 8705 Моторные транспортные средства специального назначения

 8709 Транспортные средства грузовые, самоходные без подъемных или погрузочных устройств; тягачи, используемые на железнодорожных платформах, их части

 8711 Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски ".

Prerušenie funkčnosti aplikácie TIR-EPD pre Bielorusko

Prerušenie potrvá 2 až 3 týždne

Z dôvodu vstupu nových predpisov Eurázijskej hospodárskej únie do platnosti a z toho vyplývajúcich zmien v podávaní elektronických vyhlásení, nie je aplikácia TIR-EPD pre Bielorusko v súčasnosti funkčná.

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU úzko spolupracuje so Štátnym colným výborom Bieloruskej republiky na prispôsobení aplikácie TIR-EPD novým požiadavkám na štruktúru a formát dát.

Predpokladaná dĺžka prerušenia funkčnosti TIR-EPD pre Bielorusko sa odhaduje na 2 až 3 týždne.

O opätovnom spustení aplikácie vás budeme informovať.

Overovanie Smart Tachografov: Zoznam autorizovaných dielní

V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR vám v prílohe (súbor s názvom MDV SR_GEN2_2019_Sumár) prinášame zoznam autorizovaných dielní, ktoré vykonávajú overovania Smart Tachografov na území SR.

Tento zoznam priebežne aktualizujeme.

Upozornenie na zákazy jázd v Českej republike

Ministerstvo dopravy Českej republiky dnes zverejnilo tlačovú správu v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami a zákazmi jázd. Počas najbližších dní budú platiť zákazy jázd podľa informácií nižšie:

  • piatok 5. júla 2019 v čase od 13.00 hod. do 22.00 hod. (štátny sviatok)
  • sobota 6. júla 2019 v čase od 13.00 hod. do 22.00 hod. (štátny sviatok)
  • nedeľa 7. júla 2019 v čase od 13.00 hod. do 22.00 hod.

Tlačovú správu Ministerstva dopravy je možné nájsť TU.

Preprava zakázaného tovaru územím Ruskej federácie

Aktualizácia informácií o preprave tovarov, ktoré sa podľa Prezidentského dekrétu č. 560 zo dňa 6. augusta 2014 nesmú dovážať na územie Ruskej federácie, ani prepravovať územím Ruskej federácie

V roku 2014 Ruská federácia zakázala dovoz určitých tovarov pochádzajúcich z USA, EÚ, Nórska, Kanady a Austrálie. Následne sa zákaz dovozu rozšíril aj na zákaz tranzitu zakázaného tovaru územím Ruskej federácie i napriek tomu, že tento tovar bol určený pre inú krajinu.

Dňa 24. júna 2019 prezident Ruskej federácie podpísal Dekrét č. 290, ktorý upravuje najmä Dekrét č. 560 zo dňa 6. augusta 2014, ale aj Dekrét č. 592 zo dňa  22. októbra 2018 o tovare pochádzajúcom z Ukrajiny alebo prepravovaným územím Ukrajiny.

Podľa nového Dekrétu č. 290, s účinnosťou od 1. júla 2019 môžu ruskí a zahraniční cestní dopravcovia prepravovať cez územie Ruskej federácie do iných krajín tovar, ktorý podlieha sankciám, s podmienkou použitia navigačných plomb GLONASS. Uvedené navigačné plomby zabezpečia sledovateľnosť prepravy a ich vodiči získajú príslušné registračné kupóny. Nové podmienky sú aplikovateľné na cestné a tiež železničné prepravné operácie.

Podľa informácií zverejnených na oficiálnej internetovej stránke Ministerstva dopravy Ruskej federácie nebudú v nasledujúcich šiestich mesiacoch vyberané žiadne poplatky za umiestnenie, odstránenie, či skontrolovanie e-plomb. Tento čas je daný cestným dopravcom, aby sa mohli oboznámiť s novou procedúrou. Taktiež, počas vyššie uvedeného prechodného obdobia, nebudú v tejto súvislosti dopravné firmy nijako pokutované.

Pre použitie navigačných plomb GLONASS sa musí dopravca zaregistrovať na internetovej stránke: https://crcp.ru/en/principles.html

Všetky informácie sú dostupné v ruskom a anglickom jazyku. Žiadosť o používanie e-plomby musí dopravca zaslať cez svoj osobný účet.

Vláda Ruskej federácie v krátkom čase vydá zodpovedajúce zákony upravujúce tranzit zakázaného tovaru, ktoré určia príslušné hraničné priechody a stanovia výšku bezpečnostného depozitu (vkladu) a poplatkov za prenájom e-plomby.

V počiatočnej etape bude nový monitorovací systém používaný na sledovanosť zakázaného tovaru v tranzite, ale v budúcnosti sa plánuje jeho rozšírenie na pokrytie sledovanosti všetkých tovarov prepravujúcich sa tranzitom územím Ruskej federácie, a tiež Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU).

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na piatok 5. júla 2019.

Udelená výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Bezvízový vstup do Bieloruska počas II. Európskych hier 2019

Počas konania II. Európskych hier 2019 (ďalej len Hier) v Bielorusku platí Dohoda medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia (ďalej len Dohoda). V zmysle Dohody sa bude uplatňovať nasledujúci režim:

V období od 10 júna 2019 do 10. júla 2019,  t. j. 10 dní pred začiatkom Hier do 10 dní po ich ukončení, môžu občania 74 štátov (vrátane občanov Slovenskej republiky) vstupovať, vystupovať, dočasne sa zdržiavať a cestovať tranzitom cez územie Bieloruskej republiky bez víza na základe:

  •    zakúpenej vstupenky na športové podujatie v rámci Hier; 
  •    platného cestovného pasu;
  •    cestovného poistenia, platného počas celého pobytu v Bielorusku;
  •    finančného zabezpečenia (na každý deň pobytu 50 BYN (cca 23-25 EUR).

Bezvízový vstup do Bieloruska pre fanúšikov v rámci Hier je povolený po cestách medzinárodnej cestnej a železničnej prepravy;  vstup do Bieloruska z Ruskej federácie je povolený výhradne po cestách medzinárodnej cestnej a železničnej prepravy vymenovaných v prílohách 1 a 2 k Dohode, (pozri prílohy).

Doba platnosti cestovného pasu, na základe ktorého sa vstupuje bezvízovo, potreba registrácie na príslušných úradoch, vrátane orgánov vnútra, cestovné poistenie a ďalšie aspekty tranzitu a dočasného zdržiavania sa fanúšikov v Bielorusku, ktoré nie sú upravené Dohodou, sú riešené prostredníctvom noriem právnych predpisov Bieloruskej republiky.

V ostatných prípadoch je možné použiť 30-dňový bezvízový vstup do Bieloruska cez hraničný priechod Národné letisko Minsk.

Viac informácií o II. Európskych hrách 2019 ako aj o vstupe do Bieloruska počas konania Hier nájdete tu: 

https://minsk2019.by/en

https://minsk2019.by/en/news/755

https://gpk.gov.by/minsk2019

https://gpk.gov.by/minsk2019/index-en.html

http://www.customs.gov.by/en/news1-en/view/in-the-run-up-to-the-ii-european-games-2019-belarusian-customs-has-created-a-video-about-the-rules-for-10891-2019/

https://mvd.gov.by/ru/page/ii-evropejskie-igry

Vstupenky na športové udalosti je možné zakúpiť na stránke www.ticketpro.by

Zakúpiť vstupenky na súťaže, turistické balíky, zarezervovať si exkurzie, ubytovanie alebo transfer je možné aj cez internetový servis VETLIVA spoločnosti CENTRKURORT, ktorá je oficiálnym poskytovateľom služieb cestovného ruchu pre II. Európske hry 2019 v Minsku.

Vstupenky na športové podujatia, turistické balíky a ďalšie turistické služby si môžete zakúpiť aj cez mobilnú aplikáciu Minsk2019.

Príloha 1

K Dohode medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia

z o z n a m

trás medzinárodnej cestnej prepravy, ktorými môžu cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti vstupovať na územie každého zo štátov zmluvných strán, resp. toto územie opustiť:

Bieloruská republika

Úsek cesty

Ruská federácia

Vitebská oblasť

Reďki – Krasnaja Gorka (М-1 Minsk – Moskva)

Smolenská oblasť

Jezerišče – Neveľ (М-8/Е 95 (hranica Ruskej federácie (Jezerišče) – Vitebsk – Gomeľ – hranica Ukrajiny (Novaja Huta) / Р-23 Kijev – Petrohrad)

Pskovská oblasť

Gomeľská oblasť

Selišče – Novozybkov (М-10 (hranica Ruskej federácie (Selišče) – Gomeľ – Kobrin) / А-240 Gomeľ – Briansk)

Brianska oblasť

 Príloha 2

k Dohode medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia

z o z n a m

trás medzinárodnej železničnej prepravy, ktorými môžu cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti vstupovať na územie každého zo štátov zmluvných strán, resp. toto územie opustiť:

Bieloruská republika

Úsek železnice

Ruská federácia

Vitebská oblasť

Jezerišče – Neveľ (Vitebsk – Pskov)

Smolenská oblasť

Osinovka – Krasnoje (Minsk – Smolensk)

Pskovská oblasť

Gomeľská oblasť

Zakopytie – Zlynka (Gomeľ – Briansk)

Brianska oblasť