BREXIT bez dohody vs. dopravcovia

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody, dopravcovia budú potrebovať nové dokumenty na prepravu tovaru cez hraničné priechody. Vláda Spojeného kráľovstva preto vypracovala vreckového sprievodcu s radami, aké dokumenty budú vodiči potrebovať. Podrobnejšie informácie sú v češtine k dispozícii aj na nasledujúcich odkazoch TU, prípadne TU.

Aby sa minimalizovali dopady akýchkoľvek prerušení na trasách do Doveru, Folkestonu a Eurotunnelu, zavedú sa aj nové postupy riadenia dopravy v Kente. Takže okrem vyššie uvedeného vláda uverejnila aj pokyny pre vodičov a mapu ukazujúcu nový dopravný systém, ktoré sú k dispozícii na stránke v dokumente Operation Brock.

Operation Brock sa spustí v pondelok 28. októbra 2019 o 6 hodine ráno. Avšak tento dátum sa môže zmeniť v závislosti od vývoja situácie s Brexitom.

Obmedzenia jazdy v zimnom období v Tirolsku

Rakúsko pokračuje v obmedzovaní jazdy vozidiel cez územie Tirolska.

Obmedzenie premávky bolo prvýkrát zavedené v minulom roku. Podľa dopravného prieskumu došlo týmto obmedzením k zníženiu premávky ťažkých nákladných vozidiel v oblasti v priemere o 65 %.

Počas jedenástich po sebe  nasledujúcich sobôt v období od 4. januára do 14. marca 2020 bude platiť zákaz pre nákladné vozidlá na diaľniciach A12 (Inntal) a A13 (Brenner) v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Zákaz sa bude týkať vozidiel smerujúcich do alebo z Talianska a Nemecka, resp. vozidiel, ktorých cieľom je iná krajina s tranzitom cez Taliansko alebo Nemecko.

 

Rozpis dní so zákazom jazdy:

 • 4. január 2020
 • 11. január 2020
 • 18. január 2020
 • 25. január 2020
 • 1. február 2020
 • 8. február 2020
 • 15. február 2020
 • 22. február 2020
 • 29. február 2020
 • 7. marec 2020
 • 14. marec 2020

Pozn.: aktuálne ide o návrh, ktorý ešte musí prejsť schválením ministerstva.

Pokuty za preťaženie a za porušenie rýchlosti na Ukrajine

27. septembra 2019 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá zvyšuje pokuty za niektoré priestupky. Pokuty za preťaženie vozidla sa pohybovali od 20 do 25 eur. Podľa nových úprav bude pokuta závisieť od miery prekročenia maximálnej hmotnosti:

 • Povolená hmotnosť prekročená o 5 – 10 % - 8 500 UAH (320 eur)
 • Povolená hmotnosť prekročená o 11 – 20 % - 17 000 UAH (640 eur)
 • Povolená hmotnosť prekročená o 20 – 30 % - 34 000 UAH (1300 eur)

Zodpovednosť za prekročenie hmotnosti v prípade zahraničného evidenčného čísla nesie osoba, ktorá riadi motorové vozidlo. Nezaplatenie pokuty môže viesť až k zákazu vstupu do krajiny.

Na trase Kyjev – Czop boli Štátnou cestnou agentúrou nainštalované dve automatické vážiace systémy WIM. Aktuálne prebieha ich testovanie v reálnej premávke a ak sa osvedčia, mali by byť v nasledujúcom roku nainštalované na ďalších sto miestach.

Okrem toho došlo k zvýšeniu pokút za prekročenie rýchlosti, a to až na 3 400 UAH (130 eur) z pôvodných 20 eur.

Potvrdenie o splnení technických parametrov v Londýne

Od 26. októbra 2020 budú musieť všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t mať potvrdenie o bezpečnosti, tzv. Safety Permit, pre vjazd do širšej časti Londýna. Potvrdenie bude už od 28. októbra tohto roka bezplatne vydávané organizáciou TfL. Organizácia bude posudzovať výhľad z kabíny vodiča v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky hlavne voči chodcom a cyklistom. Toto bude hodnotené počtom hviezdičiek v škále od 0 (najhorší) – 5 (najlepší).

 • Od 26. októbra 2020 budú môcť do zóny vstúpiť iba vozidlá, ktoré dosiahli minimálne jednu hviezdičku
 • Od októbra 2024 budú požiadavky sprísnené na získanie minimálne troch hviezdičiek.

Vozidlá bez potvrdenia „Safe Permit“ nebudú mať od budúceho roka povolený vjazd do oblasti. Platnosť zóny bude nepretržitá 24/7.

Aby vozidlo získalo Safe Permit bude potrebné prostredníctvom elektronickej aplikácie zaslať na TfL kópiu technického preukazu vozidla (aplikácia zatiaľ nie je dostupná). Technický protokol by mal po zadaní VIN čísla vydať jeho výrobca.

U vozidiel, ktoré nebudú spĺňať minimálne požiadavky, je povolené slepé uhly eliminovať dodatočnou výbavou. Medzi odporúčané úpravy patria napríklad bezpečnostné kamery na bokoch vozidla, dodatočné spätné zrkadlá alebo senzory upozorňujúce vodičov na prítomnosť osoby v okolí vozidla. Lehota na vydanie potvrdenia pre vozidlá s dodatočnou výbavou, kde bude potrebné doložiť fotodokumentáciu, bude v prechodnom období 28 dní (od októbra 2020 to bude menej).

Mapa oblasti:

Dánsko sprísňuje výklad pravidiel EÚ ku kabotáži autobusov

Od prvého novembrového dňa budú mať zahraničné autobusy povolené na území Dánska vykonávať kabotážne prepravy maximálne po dobu 7 po sebe idúcich dní počas jedného kalendárneho mesiaca.

Obmedzenie sa nebude vzťahovať na miestne prepravy usporadúvané v rámci medzinárodnej príležitostnej dopravy. Teda tie jazdy, keď vozidlo registrované v zahraničí vstúpi na územie Dánska so skupinou cestujúcich, s ktorými v Dánsku neobmedzene dlho cestuje.

Za kabotáž, ktorá bude trvať dlhšie ako sedem po sebe idúcich dní v kalendárnom mesiaci môže byť uložená pokuta vo výške 35 000 DKK (približne 4 700 EUR).

Cieľom tohto sprísnenia je obmedziť nepretržité kabotáže zahraničnými vozidlami, ktoré na územie Dánska vstúpili prázdne a krajinu neopúšťali.

Hraničný priechod Vyšné Nemecké bude uzavretý

Z dôvodu odstávky elektrickej energie bude hraničný priechod Vyšné Nemecké -Užhorod uzavretý v pondelok 14. októbra a stredu 16. októbra 2019. Uzavretie sa bude týkať osobnej aj nákladnej dopravy v oboch smeroch.

Zabezpečenie colného dlhu v prípade odchodu Veľkej Británie bez dohody

https://cesmad.sk/karnety-tir

V prípade brexitu bez dohody, bude možné na zabezpečenie colného dlhu pri prepravách do a z Veľkej Británie už od 1. novembra 2019 použiť systém TIR a tieto prepravy vykonávať na podklade karnetov TIR.

Pre bližšie informácie kontaktujte colné oddelenie združenia, tel.: 0903 282739.

Požiadajte colnú správu o pridelenie čísla EORI

EORI (Economic Operators´Registration and Identification system) je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ, ako je stanovené v Nariadení (ES) č. 2447/2015.

Tento jedinečný identifikátor slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity. Každý subjekt, ktorý vstupuje do kontaktu s colnou správou EÚ, musí mať pridelené číslo EORI. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na dopravné spoločnosti.

V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI finančná správa. Registračným útvarom je oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku. Bližšie informácie nájdete na stránke finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI

Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI.

Vyzývame dopravcov, aby si pridelenie čísla EORI vybavili v dostatočnom časovom predstihu pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorého termín je nateraz stanovený na 31. októbra 2019.

Rusko: O umiestnení tovaru na dočasné uskladnenie v mieste dodania

V súlade s ustanovením článku 152 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie, musí deklarant (dovozca) do 8 hodín pracovného času od okamihu, keď colný orgán určenia zaregistruje tranzitné vyhlásenie alebo karnet TIR podané dopravcom, umiestniť tovar do príslušného colného režimu alebo do režimu dočasného uskladnenia. V prípade, ak deklarant nevykonal vyššie uvedené, je dopravca povinný umiestniť tovar na dočasné uskladnenie najneskôr jeden pracovný deň  po dni registrácie dokumentov.

To znamená, že nečinnosť deklaranta môže viesť ku vzniku povinnosti dopravcu, nesplnenie ktorej je ošetrená článkom 16.14 Kódexu Ruskej federácie o administratívnych priestupkoch (porušenie postupu pri uskladňovaní tovarov, skladovacieho poriadku alebo porušenie postupov pri nakladaní s tovarom).

Vzhľadom na skutočnosť, že colný orgán určenia má informácie o plnení (neplnení) colných povinností zo strany colných deklarantov, Vyhláška Ministerstva financií Ruskej federácie č. 57 zo dňa 16. apríla 2019 schválila postup oznamovania dopravcom, ak neboli vykonané colné procedúry súvisiace s umiestnením tovarov na dočasné uskladnenie alebo s ich colným deklarovaním.

Dopravca je upovedomený:

 1. v prípade, ak bolo colnému úradu odoslania predložené elektronické colné vyhlásenie:

v rámci oznámenia o ukončení colného tranzitného režimu zaslaného dopravcovi sa do ďalšieho poľa vyplní poznámka „Tovar podlieha colnému vyhláseniu alebo umiestneniu na dočasné uskladnenie.“

 1. v prípade, ak bolo colnému orgánu odoslania predložené tranzitné vyhlásenie v papierovej podobe alebo karnet TIR:

pri odtlačení pečiatky do zodpovedajúcej kolónky tranzitného vyhlásenia, karnetu TIR, ako aj na nákladnom liste CMR o prevzatí tovarov, sa uvedie ďalšia značka (pečiatka) „Tovar podlieha colnému vyhláseniu alebo umiestneniu na dočasné uskladnenie“.

Aby nedochádzalo k zvýšeniu finančných nákladov dopravcov spojených s hľadaním tovarov a dopravných prostriedkov v skladoch dočasného uskladnenia, odporúča sa v zmluvách o preprave tovarov určiť dovozcovi splnenie si svojej povinnosti v lehote stanovenej v Colnom kódexe Eurázijskej hospodárskej únie alebo nahradiť dopravcovi vzniknuté náklady.

Vyhláška Ministerstva financií Ruskej federácie č. 57 zo dňa 16. apríla 2019 nadobudne účinnosť 22. septembra 2019.