Regionálne kancelárie a predajne MOTOEXPERT budú krátkodobo zatvorené

Vážený člen.
Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu povinného školenia zamestnancov združenia ČESMAD Slovakia vo veci implementácie nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) budú regionálne pracoviská a predajne MOTOEXPERT zatvorené nasledovne:

Bratislava – 22. mája od 12.00 hod.
Nové Zámky – 22. mája od 11.00 hod.
Košice – 23. mája od 12.00 hod.
Banská Bystrica – 24. mája od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.

Preukazovanie pôvodu pri vývoze tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR

Vo februári 2018 zaviedlo Turecko pre niektoré druhy tovarov opatrenie vo forme dodatočných dovozných ciel.

Z dôvodu, aby tieto dodatočné colné sadzby neboli aplikované na tovary pochádzajúce z krajín EÚ a Turecka, ktoré sú dovážané v rámci colnej únie EÚ – TR a sprevádzané osvedčením A.TR, musí byť pri prepúšťaní tovaru do voľného obehu v Turecku predložené okrem osvedčenia A.TR aj tzv. „Vyhlásenie vývozcu“ potvrdzujúce pôvod tovaru. Preukázanie pôvodu tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR by malo byť u každej zásielky, ktorého sa  opatrenie zavedené Tureckom týka, teda uplatnenie dodatočných colných sadzieb v prípade nepredloženia alebo nepreukázania pôvodu tovaru.

Doklad A.TR možno využiť v povoľovacom konaní v Turecku aj na preukázanie, že sa nejedná o treťoštátnu prepravu v prípadoch, keď sa nakladá na území Slovenskej republiky, ale odosielateľ tu nemá sídlo.

Vzor vyhlásenia podľa tureckej legislatívy

Dojazd kamiónov na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 1. mája 2018.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých  susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Eurázijská ekonomická únia: Stanovenie lehôt pre určité colné úkony

V súvislosti s upozorneniami dopravcov na dlhé lehoty colných procedúr pri preprave tovarov pod colnou kontrolou na území Eurázijskej ekonomickej únie, poskytujeme nasledujúcu informáciu.

V súlade s ustanoveniami Colného kódexu Eurázijskej ekonomickej únie (CK EEÚ), vstupujúcimi do platnosti 1. januára 2018, boli upravené (skrátené) niektoré lehoty colných úkonov:

 • lehota registrácie tranzitného vyhlásenia colným orgánom odoslania z dvoch na jednu hodinu od momentu podania tranzitného vyhlásenia (bod 2 článku 111 CK EEÚ);
 • maximálna lehota spracovania colnej procedúry tranzitu z jedného pracovného dňa do štyroch hodín od momentu registrácie tranzitného vyhlásenia (bod 1 článku 119 CK EEÚ);
 • maximálna lehota vykonania colného dohľadu v mieste kontroly z desiatich do piatich pracovných dní od momentu registrácie tranzitného vyhlásenia (bod 6 článku 119 CK EEÚ);
 • lehota ukončenia colnej procedúry colného tranzitu v mieste dodania z dvadsiatich štyroch do štyroch hodín od momentu predloženia tranzitného vyhlásenia dopravcom colnému orgánu určenia (bod 7 článku 151 CK EEÚ);
 • lehota vydania Osvedčenia o schválení dopravného prostriedku na prepravy tovarov pod colným uzáverom z troch do jedného pracovného dňa od momentu podania príslušnej žiadosti a predloženia dopravného prostriedku colnému orgánu (bod 5 článku 364 CK EEÚ).

V prípade nedodržania uvedených lehôt sa môžu dopravcovia a ich vodiči písomne obrátiť na vedúceho colnice (vedúceho smeny) a žiadať vysvetlenie.

Takisto voči konaniu ruských colných orgánov možno podať odvolanie na nadriadený colný orgán alebo na príslušný súd (článok 37 Federálneho zákona č. 311 – FZ  „O colnej regulácii v Ruskej federácii zo dňa 27. 11. 2010).

Zjednodušenie pohybu alkoholu a tabakových výrobkov na území Uzbekistanu

Od 1. marca 2018 vstúpil do platnosti Dekrét prezidenta Uzbeckej republiky č. UP-5366 „O opatreniach pre ďalšie zjednodušenie procedúr vykonávania tranzitu cez územie Uzbeckej republiky“.

V súlade s ustanoveniami uvedeného dekrétu sa pri preprave alkoholu a tabakových výrobkov po ceste tranzitom cez územie Uzbeckej republiky rušia skôr prijaté opatrenia.

Od 1 marca 2018 nebude požadované:

 • vydanie povolenia na tranzit uvedených výrobkov zo strany Kabinetu Ministrov Uzbeckej republiky;
 • dopravcom vložený vklad na depozitný účet colných orgánov Uzbeckej republiky zabezpečujúci úhradu colných platieb v súvislosti s uvedenými výrobkami.

Predkladanie predbežných informácií colným orgánom Bieloruska

Podľa informácií zverejnených na webovej stránke Štátneho colného výboru Bieloruskej republiky a Beltamožservisu (agentúra založená Štátnym colným výborom Bieloruskej republiky), bude od 10. apríla 2018 zrušený bezplatný portál EPI na predkladanie predbežných informácií colným orgánom Bieloruska.

Po tomto dátume bude možné predkladať predbežné informácie colným orgánom Bieloruska nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezplatnou aplikáciou IRU TIR EPD pre prepravy v režime TIR;
 • prostredníctvom softvéru Beltamožservisu „e-Deklarant“ – platená aplikácia určená iba pre rezidentov Bieloruskej republiky;
 • prostredníctvom portálu Národného centra elektronických služieb – platená aplikácia určená iba pre rezidentov Bieloruskej republiky;
 • využitím služieb colných zástupcov Bieloruskej republiky – platená služba pre rezidentov aj nerezidentov Bieloruskej republiky.

V prípade prepráv na podklade karnetov TIR odporúčame zasielať predbežné informácie pomocou bezplatnej aplikácie IRU TIR EPD.

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúske združenie AISÖ nás dnes informovalo o zmenách dodatočných zákazov jázd v Rakúsku. Z dôvodu neskorého dodania údajov sú v časopise Kilometer uvedené nesprávne údaje, a preto by sme radi upozornili dopravcov, aby sa v prípade dodatočných zákazov jázd v Rakúsku riadili podľa informácií, ktoré sú uvedené nižšie. Zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov ostali nezmenené.
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Typ vozidla
Nákladné vozidlá a súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5
Zákazy jázd
- 30. marec od 16.00 h. do 22.00 h.
- 31. marec od 11.00 h. do 15.00 h.
- 25. apríl od 11.00 h. do 22.00 h.
Oblasť
A12 a A13 – ak je cieľovou krajinou Taliansko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Talianska

Typ vozidla
Nákladné vozidlá a súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5
Zákazy jázd
- 30. marec od 00.00 h. do 22.00 h.
Oblasť
A12 a A13 – ak je cieľovou krajinou Nemecko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Nemecka
 
Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť oficiálny dokument: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_II_50/BGBLA_2018_II_50.pdfsig

Dojazd kamiónov na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 30. marca. a 2. apríla 2018.
Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých  susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.