Rozsudok mníchovského súdu v kauze kartel výrobcov nákladných vozidiel.

Cieľom spoločnosti zameranej na uplatňovanie pohľadávok cestných dopravcov voči výrobcom nákladných vozidiel Financialright Claims GmbH je umožniť spoločnostiam, ktoré kúpili alebo prenajali nákladné vozidlá dotknuté kartelom, vymáhať náhradu škody bez nákladov alebo nákladových rizík.

V piatok 7. februára 2020 sa konalo pojednávanie v Mníchove na okresnom súde v prípade kartelu nákladných vozidiel. Financialright Claims GmbH v zastúpení právnickej kancelárie Hausfeld podala na konci roka 2017 žalobu, v ktorej žiadala o náhradu škody proti účastníkom kartelu nákladných vozidiel – spoločnostiam, ktoré predávali vozidlá za kartelové ceny.

Niekoľko tisíc spoločností postúpilo svoje nároky na náhradu škody za kartelovú dohodu spoločnosti Financialright, ktorá ich následne spojila a podala ich v jednom súdnom konaní.

Okresný súd v Mníchove však túto žalobu zamietol. Dôvodom je to, že dohody o postúpení pohľadávky považuje za neplatné. Zdá sa, že hlavnou argumentáciou Okresného súdu v Mníchove je najmä to, že spomínaná firma (Financialright) mala v úmysle podať skupinovú žalobu od začiatku, čo je v rozpore s oddielom 3 RDG (vysvetl.: Rechtsdienstleistungsgesetz - nemecký zákon o právnych službách). Ďalším argumentom je to, že existujú konflikty záujmov medzi klientmi spoločnosti Financialright a povinnosťami tejto spoločnosti voči zákazníkom a voči financovateľovi (funderovi – spoločnosťou Burford), čo je vlastne v rozpore s oddielom 4 RDG.

Stanovisko právnickej firmy Hausfeld k rozsudku mníchovského súdu je nasledovné:

 Spoločnosť Financialrigh sa proti rozhodnutiu Okresného súdu v Mníchove odvolá. Zároveň sa vyjadrili, že toto rozhodnutie okresného súdu na odvolacom súde by nemalo obstáť. Toto je prvé súdne rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje, že takéto postúpenia pohľadávok sú v rozpore s nemeckým zákonom o právnych službách. Ďalej je dôležité poznamenať, že rozhodnutie mníchovského okresného súdu nie je v súlade s nedávnym rozsudkom Spolkového súdneho dvora v inom pridelenom prípade (prípad „Lexfox“), vydanom začiatkom tohto roka. V skutočnosti, na základe rozhodnutia Spolkového súdneho dvora v prípade Lexfox, dve komory okresného súdu v Braunschweigu už uznali platnosť modelu postupovania nárokov. V oboch prípadoch musel súd rozhodnúť o nárokoch na náhradu škody financovaných Burfordom a podaných spoločnosťou Financialrigh proti Volkswagenu na základe škandálu  Dieselgate.

Ostatné súdy už rozhodli v prospech takéhoto modelu postupovania nárokov. Spoločnosť Financialrigh má preto v úmysle podať odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu na Odvolací súd v Mníchove. Riziko prípadného premlčania nárokov je podľa právnickej firmy Hausfeld nepravdepodobné. Výrobca Scania, jeden z účastníkov kartelovej dohody, sa proti rozhodnutiu Európskej komisie o uložení pokuty odvolal. Podľa nemeckého práva to znamená, že nároky na náhradu škody voči spoločnosti Scania sa pozastavujú až do konečného rozhodnutia európskych súdov. Okrem toho je spoločnosť Scania spoločne a nerozdielne zodpovedná za všetky nároky na náhradu škody, t. j. dokonca aj za nároky týkajúce sa nákladných vozidiel iných výrobcov. To znamená, že aj keby odvolací súd v Mníchove a - pri ďalšom odvolaní - Nemecký spolkový súdny dvor mali potvrdiť rozhodnutie okresného súdu v Mníchove - čo je podľa názoru právnickej kancelácie Hausfeld nepravdepodobné, spoločnosť Financialrigh by potom mohla podať žalobu o náhradu škody proti spoločnosti Scania ako samostatné individuálne žaloby (pokiaľ Európsky súdny dvor nezruší rozhodnutie Európskej komisie o pokutách proti spoločnosti Scania, čo považuje právna kancelária Hausfeld za nepravdepodobné). Na okresnom súde v Mníchove je podaná aj druhá žaloba spoločnosti Financialrigh. Okresný súd môže prerušiť konanie o podanej druhej žalobe až do rozhodnutia odvolacieho súdu o odvolaní. Ak nie, je pravdepodobné, že súd tiež zamietne tento návrh.  

Pozadie prípadu

Ako vznikla kartelová dohoda veľkých výrobcov nákladných vozidiel? Spoločnosti DAF, Daimler, Iveco, MAN, Renault, Scania a Volvo sa počas niekoľkých rokov dohodli na cene nákladných vozidiel, medzi dopravcami známej kauzy kartel. Tým však vznikli zákazníkom obrovské finančné škody, pretože skutočná hodnota vozidla bola kartelovo navýšená a tieto premrštené ceny pritom znášali mnohé spoločnosti na Slovensku niekoľko rokov. Takto vznikla kartelová dohoda veľkých výrobcov nákladných vozidiel.

Európska komisia 19. júla 2016 rozhodla, že sa spoločnosti DAF, Daimler, Iveco, MAN a VOLVO, Renault a neskôr Scania dopustili kartelovej dohody pri stanovovaní predajných cien nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 6 t predávaných v rokoch 1997 až 2011 (obdobie 14 rokov).

Komisia výrobcom udelila pokutu vo výške vyše 3,5 mld EUR. Združenie ČESMAD Slovakia ponúklo svojim členom možnosť zapojiť sa do prípadu a domáhať sa prípadnej kompenzácie za zvýšenú cenu zakúpených nákladných vozidiel na základe registrácie prostredníctvom medzinárodnej advokátskej kancelárie Hausfeld a Financialright.

Ako ďalej po brexite?

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa rozhodlo vystúpiť z Európskej únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Vystúpenie sa uskutočnilo riadeným spôsobom, a to prijatím Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Na základe tejto dohody vstupuje BREXIT do platnosti 31. januára 2020 a od 1. februára 2020 sa Spojené kráľovstvo stáva tretím štátom. Od tohto dňa začína plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2020. Prechodné obdobie poskytuje priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1. januára 2021, kedy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. V prechodnom období sa budú obe strany snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou, vrátane dohody o voľnom obchode.

Počas prechodného obdobia zostávajú podmienky vzájomných vzťahov pre hospodárskej subjekty ako aj pre občanov nezmenené.

Hospodárske subjekty môžu počas prechodného obdobia obchodovať so Spojeným kráľovstvom (vyvážať, dovážať tovar, poskytovať a prijímať služby) v doterajšom režime, bez akýchkoľvek obmedzení, s existujúcimi a stále platnými licenciami a certifikátmi. Obchodná výmena nebude podliehať žiadnym clám, dovozným kvótam ani dodatočnému zdaňovaniu alebo iným požiadavkám.

Počas prechodného obdobia sa teda nič nemení, nakoľko Spojené kráľovstvo zostáva v obchodnej a hospodárskej oblasti viazané pravidlami jednotného vnútorného trhu Európskej únie.

Možné zmeny vo vzájomných vzťahoch budú závisieť od dohody o budúcich vzťahoch po skončení prechodného obdobia.

O ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať.

Zástupca ČESMAD-u v Bruseli sumarizuje rok 2019

Prinášame vám sumár činností združenia ČESMAD Slovakia a ČESMAD Bohemia v Bruseli a zároveň aj plány a ďalšie kroky v roku 2020.

Celé znenie výročnej správy za rok 2019 a výhľad pre rok 2020 nájdete v prílohe.

Stále aktuálna téma Vyšné Nemecké

Dňa 29. januára 2020 sa na pôde Finančného riaditeľstva SR konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili za FR SR: plk. Mgr. Tomáš Prochocký, generálny riaditeľ sekcie colnej a pplk. Ing. Róbert Nosian, riaditeľ odboru colného, za Združenie ČESMAD Slovakia: Tatiana Prokopiusová, vedúca colného oddelenia a Marcel Zeher, manažér projektu Mýto.

Predmetom pracovného stretnutia bola problematika hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Súčasne sa zástupcovia združenia zaujímali o realizáciu návrhov na zlepšenie priepustnosti tohto hraničného priechodu od posledného stretnutia konaného koncom apríla 2019:

a) Systém selektívneho skenovania, ktorý by umožnil skenovanie vybraných vozidiel, čím by sa zrýchlilo a zefektívnilo colné odbavovanie v nákladnej doprave

V súčasnosti sa v spolupráci s odborom riadenia rizík analyzujú a vyhodnocujú kritéria, na základe ktorých budú skenované iba vybrané vozidlá, nie všetky (aj prázdne), ako je tomu dnes.

Colná správa pripravuje do produkcie analytické nástroje, ktoré umožnia minimalizovať bezpečnostné riziká a zamerať kontrolu röntgenom iba na vytypované vozidlá.

Zavedenie selektívneho skenovania podľa nastaveného algoritmu je preto reálnou možnosťou blízkej budúcnosti

b) Zabezpečenie výkonného skenovacieho zariadenia

Nakoľko sa v súčasnosti na hraničnom priechode používa zastaraný skenovací prístroj s nižšou výkonnosťou a v prípade akútneho stavu vypomáha mobilný skener z Colného úradu Košice, zabezpečenie výkonného skenovacieho zariadenia patrí medzi prioritné úlohy colnej správy. Výmena skenovacieho zariadenia je finančne veľmi náročná a colná správa hľadá zdroje možného financovania. Do úvahy prichádza aj čerpanie z fondov EÚ

c) Rekonštrukcia a rozšírenie hraničného priechodu pre nákladnú dopravu

Hraničný priechod Vyšné Nemecké je jediným hraničným priechodom medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou pre vozidlá nad 7,5 t. Kapacitne je nevyhovujúci a z tohto dôvodu sa plánuje jeho rekonštrukcia a rozšírenie. V súčasnosti sa vypracováva prípadová štúdia, v ktorej sa počíta s rozšírením pruhov pre nákladnú dopravu a vybudovanie parkoviska so 100 parkovacími miestami na vstupe a výstupe, samozrejme s potrebnou sociálnou vybavenosťou. Nakoľko na tomto hraničnom priechode vykonáva kontrolné činnosti viacero zložiek, vrátane hraničnej polície, musia byť do prípadovej štúdie zahrnuté aj požiadavky súvisiace s výkonom ich služobných povinností. Pre potreby rozšírenia hraničného priechodu je nutné odkúpiť dotknuté pozemky od súkromných vlastníkov. Po kompletizácii prípadovej štúdie a vyčíslení všetkých nákladov bude colná správa kontaktovať príslušné rezorty a vládu SR na zabezpečenie financovania tohto projektu.

Dokončujú sa práce súvisiace s rozšírením kapacít pre osobnú dopravu a vybavenosť pre bezpečný peší prechod z dôvodu návrhu Ukrajiny na zmenu štatútu hraničného priechodu.

Bola zrealizovaná aj rekonštrukcia administratívnej budovy, čo tiež malo dopad na zvýšenie čakacích lehôt v mesiacoch október a november 2019. Z bezpečnostných dôvodov bol v tejto dobe dočasne presmerovaný autobusový pruh do kamiónového. Po skončení rekonštrukcie sa organizácia dopravy autobusov a kamiónov vrátila do pôvodných, samostatných pruhov.

Zástupcovia združenia sa informovali na dôvody zastavenia ľavého pruhu na výstupe z EÚ pre prázdne vozidlá a vozidlá ADR. Súčasne žiadali o jeho sprístupnenie, nakoľko tento stav je zneužívaný ukrajinskými dopravcami na prejazd do colnej zóny bez zaradenia sa do poradia čakajúcich vozidiel.

Zástupcovia colnej správy nemali vedomosť o tejto skutočnosti. Prisľúbili vec prešetriť a následne združenie informovať.  

Stanovisko colnej správy z 30. januára 2020:

„Blokácia“ tohto jazdného pruhu mohla byť vnímaná ako „blokácia“ počas rekonštrukcie hraničného priechodu Vyšné Nemecké v časti autobusová doprava, kedy boli všetky autobusy presmerované do časti nákladná doprava a tento jazdný pruh bol dočasne využívaný ako pruh pre autobusy. O tejto skutočnosti bola verejnosť informovaná ako o dočasnom obmedzení premávky z dôvodu rekonštrukcie. Nemáme vedomosť o tom, že by sa niečo zmenilo a potvrdzujeme, že ľavý pruh je v súčasnosti skutočne vyhradený prednostne pre prázdne vozidlá a vozidlá ADR a nie je nijakým spôsobom zablokovaný.

d) Zvýšenie priepustnosti a optimalizácia využitia súčasných kapacít a priestorov hraničného priechod

V treťom januárovom týždni navštívili hraničný priechod zástupcovia CELBET (Medzinárodný odborný tím pre východnú a juhovýchodnú hranicu EÚ). Úlohou bolo zhodnotiť a posúdiť hraničný priechod z hľadiska efektívnosti výkonu a priepustnosti. Na základe zistených skutočností budú navrhnuté riešenia na optimalizáciu využitia súčasných kapacít a priestorov s cieľom minimalizovať čakacie lehoty a zvýšiť výkonnosť hraničného priechodu. Vypracovanie stanoviska a návrhov sa očakáva do konca marca 2020.

e) Kontrola prepravných povolení

Na kontrolu prepravných povolení colná správa využíva systém TALON. Colníci kontrolujú každé prepravné povolenie, použité prepravné povolenia znehodnocujú. Nakoľko im Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje čísla  vymenených slovenských prepravných povolení a povolení CEMT, kontrolujú sa aj tieto identifikátory. Nie je možné  použiť jedno prepravné povolenie na viacero prepráv alebo predložiť falošné prepravné povolenie. V týchto prípadoch sa uplatňujú finančné sankcie, ktoré sú však rádovo nižšie ako v okolitých krajinách.

Zástupcovia združenia ďalej tlmočili požiadavku dopravcov na zavedenie lístkového systému na röntgenovú kontrolu vozidiel.

Nakoľko sa počíta so selektívnym výberom vozidiel na skenovanie, lístkový systém nebude potrebný.

Zástupcovia oboch strán sa dohodli na pravidelných pracovných stretnutiach v lehote raz za pol roka, kedy si vzájomne vymenia nové informácie a skúsenosti z hraničného priechodu Vyšné Nemecké.

Stanovisko združenia ČESMAD Slovakia k ukončeniu rokovaní ohľadne zmien dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb mýta

V stredu 29. januára 2020 sa uskutočnilo záverečné rokovanie zástupcov združenia ČESMAD Slovakia na úrovni Ministra financií SR Ladislava Kamenického a Ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érséka.

Predmetom rokovania boli finálne návrhy Ministerstva dopravy SR k zľavám so sadzieb mýta a Ministerstva financií SR k úprave dani z motorových vozidiel.

Prijatie zmeny Nariadenia Vlády č. 497/2013, Z.z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktoré bolo predložené Ministerstvom dopravy a výstavby SR, považuje združenie ČESMAD Slovakia za významný krok v prospech slovenských dopravcov. Prijatie tohto nariadenia je v súčasnosti jediným skutočným finančným prínosom v prospech slovenského dopravcu, ktoré Vláda SR mohla prijať do konca tohto funkčného obdobia.

Schválené nariadenie Vlády SR vychádza v ústrety dopravcom zavedením zliav od prvého kilometra spätne s platnosťou od 1. januára 2020, v závislosti od počtu prejdených kilometrov na jednotlivé vozidlá. Zľavy sa budú vyplácať spätne mesačne, pričom prvé vyplatenie zliav bude 1. júla 2020 za obdobie od 1. januára 2020.

Návrh Ministerstva financií SR k úprave dani z motorových vozidiel schválilo Prezídium združenia ČESMAD Slovakia s vedomím, že aktuálna Vláda SR už nemôže tento legislatívny proces ukončiť. Tento ponúknutý návrh považuje Prezídium združenia ČESMAD Slovakia za akceptovateľný, pričom očakáva, že bude východiskom pre ďalšie rokovania s novovzniknutou Vládou SR ktorá vzíde z februárových parlamentných volieb.

Zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia v dnešných dňoch rokujú s predstaviteľmi všetkých politických strán, ktoré majú predpoklad dostať sa po voľbách do parlamentu. Tieto deklarujú podporu zníženia dane z motorových vozidiel a niektoré deklarujú aj ochotu zníženie dani z motorových vozidiel na úroveň minimálnych sadzieb Európskej Únie. Práve tieto minimálne sadzby dane z motorových vozidiel sú cieľom budúcich rokovaní združenia.

Združenie ČESMAD Slovakia očakáva, že nová vláda a nový parlament dohodnuté podmienky nielen podporí, ale aj zásadne zlepší, v prospech dopravcov SR s účinnosťou od 1. januára 2020.

ČESMAD Slovakia považuje akékoľvek ďalšie násilné vymáhanie zmien dohodnutých podmienok, v tomto predvolebnom období, za nekonštruktívne.

Združenie bude naďalej presadzovať legislatívne zmeny, ktoré budú zlepšovať podnikateľské prostredie v odvetví cestnej dopravy na Slovensku. Na odborných témach sa pracuje kontinuálne a problémy a témy, ktoré podliehajú politickému rozhodnutiu bude združenie ČESMAD Slovakia riešiť po februárových parlamentných voľbách.

Vyhlásenie združenia ČESMAD Slovakia k legislatívnym návrhom týkajúcich sa zníženia dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb z mýta

Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia na základe výsledku dlhotrvajúcich a náročných vyjednávaní, prijíma návrhy na zmeny u kľúčových všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli predložené vo finálnej fáze rokovaní zo strany Ministerstva financií SR dňa 16.1.2020 a Ministerstva dopravy a výstavby SR dňa 20.1.2020. ČESMAD Slovakia považuje uvedené rokovania za úspešné a vecne uzavreté.

ČESMAD Slovakia na základe Uznesenia Prezídia združenia, potvrdzuje, resp. prijíma nasledovné návrhy:

1) Návrh Ministerstva financií SR na úpravu dane z motorových vozidiel v nasledovnom znení (citujeme):

  • Úprava ruší systém malusov na vozidlá staršie ako 12 rokov a uplatňuje výraznejšie zľavy na všetky vekové kategórie vozidiel v kamiónovej doprave.
  • Pre najnovšie vozidlá sa zvyšuje celková zľava až na 50 % z pôvodných 25 %.
  • Environmentálny aspekt zostáva zachovaný, starším autám sa znižuje zľava. Zároveň je záujmom štátu aby po cestách jazdili novšie, bezpečnejšie vozidlá, ktoré menej opotrebovávajú vozovku.
  • Po novom platí, že sa rozširuje úľava aktuálne platná len pre súpravy aj na všetky samostatné ťahače a návesy.
  • Výhodou je výrazné zjednodušenie a sprehľadnenie systému výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónu dopravu.
  • Celkový fiškálny vplyv je okolo 30 mil. eur.

 

Zmena sadzieb podľa veku vozidla

 

Návrh

Pôvodné sadzby

do 3 roky

-50%

-25%

3 – 6 rokov

-40%

-20%

6-9 rokov

-30%

-15%

9-12 rokov

-20%

0%

12-13 rokov

-10%

10%

13 a viac rokov

0%

20%

 

 

 

Výsledný vplyv

-29,9 mil. eur

 

 

2) Návrh Ministerstva dopravy a výstavby SR na zľavy zo sadzieb mýta od prvého kilometra, v nasledovnom znení (citujeme):

Po dosiahnutí predmetnej úrovne sa na konci roku spätne aplikujú zľavy na všetky kilometre (také,  ktoré boli bez zľavy alebo s nižšou sadzbou).

Celý rok bude platiť jedna sadzba mýta a na konci roku bude zľava zúčtovaná a dobropisovaná. Na prvých kategóriách ostáva 0 zľava, aby sme túto výhodu neaplikovali aj na tranzitujúcich zahraničných dopravcov.

 

Limit pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka

Percentuálne zľavy zo sadzieb mýta pre jednotlivé kategórie vozidiel

 

Nákladné vozidlá do 12 000 kg

Nákladné vozidlá 12 000 kg a viac

Do 5000 km vrátane

0 %

0 %

Nad 5 000 km

3 % spätne všetky km

0 %

Nad 10 000 km

5 % spätne všetky km

3 % spätne všetky km

Nad 20 000 km

7 %  spätne všetky km

5 % spätne všetky km

Nad 30 000 km

9 % spätne všetky km

7 %  spätne všetky km

Nad 50 000 km

11 % spätne všetky km

9 % spätne všetky km

Ročný objem poskytnutých zliav cca 8,6 mil. EUR. Viac ako zdvojnásobený objem zliav oproti dnešnému stavu.

Združenie v tomto zmysle požiadalo o oficiálne začatie legislatívneho procesu, výsledkom ktorého budú:

  • zmena Nariadenia Vlády č. 497/2013, Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov.
  • vládny návrh novely Zákona č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane jeho Prílohy (sadzby dane). V tomto prípade zároveň sme požiadali príslušné inštitúcie, aby v nadväznosti na stanovisko Predsedu Vlády SR p. Petra Pellegriniho, bola zabezpečená ďalšia fáza legislatívneho procesu – prerokovanie a schválenie tejto legislatívnej zmeny v Národnej rade SR. Očakávaným výsledkom je vyhlásenie novelizovaného zákona v Zbierke zákonov s účinnosťou najneskôr od 1.1.2021.

V rámci uvedeného legislatívneho procesu je združenie ČESMAD Slovakia pripravené poskytnúť Ministerstvu financií SR, ako aj Vláde SR odbornú, resp. konzultačnú podporu.

V sumáre, z troch požiadaviek, ktoré ČESMAD Slovakia predložil boli teda zo strany Vlády SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR akceptované dve – podstatné zníženie dane z motorových vozidiel a zavedenie výrazných zliav zo sadzieb mýta od prvého kilometra spätne.

Tretia požiadavka - zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách ostáva naďalej otvorená a bude predmetom ďalších rokovaní špeciálne zriadenej pracovnej skupiny na úrovni ministerstiev.

ČESMAD Slovakia ostáva v štrajkovej pohotovosti až do úspešného ukončenia zmienených legislatívnych procesov.

Zároveň vyzývame všetkých členov združenia – cestných dopravcov, aby rešpektovali uvedené stanovisko Prezídia združenia, v súvislosti s akceptáciou návrhov zo strany štátu. Zároveň žiadame členov združenia, aby v tomto zmysle rešpektovali Stanovy a Etický kódex združenia a zdržali sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo zmariť dosiahnuté dohody s ministerstvami a Vládou SR

ČESMAD Slovakia týmto vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na dosiahnutí týchto prelomových, významných zmien, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať celý sektor cestnej dopravy v budúcnosti.

Náročné vyjednávania na MF SR k dani z motorových vozidiel prinášajú zaujímavé a konštruktívne riešenie

Vážení dopravcovia,

vo štvrtok 16. januára 2020 sa konalo na Ministerstve financií SR stretnutie na najvyššej úrovni, ktorého témou boli návrhy zníženia dani z motorových vozidiel.

Za cestných dopravcov sa stretnutia zúčastnili zástupcovia oboch profesných združení ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska – UNAS. Predstavitelia Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) minister Ladislav Kamenický, štátna tajomníčka Dana Meager a expertný tím ministerstva, vrátane predstaviteľov Inštitútu finančnej politiky, prijali zástupcov ČESMAD Slovakia prezidenta Pavla Jančoviča, I. viceprezidenta Pavla Piešťanského a generálneho tajomníka Ivana Ruska, ako aj zástupcov UNAS pána Eugena Gunára, pána Vladimíra Sopúcha a pána Stanislava Skalu.

Dlhé a náročné vyjednávania dospeli k návrhu, s ktorým ČESMAD Slovakia vie ďalej pracovať a predstavuje konštruktívne riešenie pre dopravcov SR.

Združenie ČESMAD Slovakia rokuje o dani z motorových vozidiel so zástupcami MF SR už niekoľko rokov. Pôvodný návrh ministerstva ešte z roku 2017 predstavoval celkovú úsporu na dani z motorových vozidiel v rámci sektora približne o 4,6 mil. euro. Ďalší návrh z rokov 2018 a 2019 prichádzal so znížením celkového daňového zaťaženia pri uvedenej dani o cca 9,3 mil. euro. Zástupcom ČESMAD Slovakia sa podarilo v niekoľkých etapách pozičných vyjednávaní ustáliť riešenie, ktoré predstavuje celkovú úsporu na dani z motorových vozidiel v rámci sektora vo výške 30 mil. euro. To je zároveň objem celkového fiškálneho vplyvu na rozpočet.

V zmysle stanoviska MF SR, pokiaľ dopravcovia definitívne tento návrh potvrdia bude otvorený legislatívny proces, výsledkom ktorého bude oficiálny vládny návrh zákona. Tento vládny návrh si následne adoptuje do plánu legislatívnych úloh aj vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb 2020.Nakoľko sa jedná o zákonnú úpravu, tento proces vyústi do prerokovania a prijatia novely zákona v novozvolenom Parlamente.

Pre najnovšie vozidlá (do 3 rokov) sa celková zľava zvyšuje z pôvodných 25 % až na 50 %. Zľava sa postupne znižuje v závislosti od veku vozidla. Environmentálny aspekt zostáva zachovaný, starším autám sa znižuje zľava. Cieľom je aby po cestách jazdili novšie, bezpečnejšie vozidlá, ktoré menej opotrebovávajú vozovku. Úprava ruší systém malusov (znevýhodnení) pre vozidlá staršie ako 12 rokov a uplatňuje výraznejšie zľavy na všetky ostatné vekové kategórie vozidiel v kamiónovej doprave.

Návrh rozširuje úľavy, ktoré sú aktuálne platné len pre súpravy aj na všetky samostatné ťahače a návesy. Výsledkom by malo byť výrazné zjednodušenie a sprehľadnenie systému výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónu dopravu.

Nižšie prikladáme aj návrh v tabuľkovej podobe:

Zmena sadzieb podľa veku vozidla

 

Návrh

Pôvodné sadzby

do 3 roky

-50%

-25%

3 – 6 rokov

-40%

-20%

6-9 rokov

-30%

-15%

9-12 rokov

-20%

0%

12-13 rokov

-10%

10%

13 a viac rokov

0%

20%

Zníženie poplatku za vystavenie tureckých viacvstupových víz

Konzulárne oddelenie Tureckej ambasády v Bratislave oznámilo, že od 1. januára 2020 znižuje poplatok za vystavenie viacvstupového víza zo 190 na 170 EUR.

Z tohto dôvodu sa celková cena za viacvstupové turecké vízum vrátane manipulačného poplatku mení z 210,20 na 190,20 EUR.

Poplatky za ostatné druhy tureckých víz zostávajú nezmenené.

Zmena vydávajúceho a záručného združenia TIR

Od 1. januára 2020 došlo v Chorvátsku k zmene vydávajúceho a záručného združenia TIR.

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU oznámila, že s účinnosťou od 1. januára 2020 došlo k zmene chorvátskeho vydávajúceho a záručného združenia TIR. Tieto aktivity prevzala od združenia dopravcov TRANSPORTKOMERC chorvátska hospodárska komora Croatian Chamber of Economy (HGK).

Vedúcou odboru TIR je pani Dunja Resman.

Maximálna výška ručenia na jeden karnet TIR bola na území Chorvátska stanovená na 100 000 EUR.

Kontaktné údaje na komoru:

Croatian Chamber of Economy (HGK)
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb

tel.:       +385 1 4606703
e-mail: dresman@hgk.hr

ČESMAD oceňuje riešenie zníženia dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb z mýta

Po včerajšom rokovaní autodopravcov s premiérom Petrom Pellegrinim naďalej zostáva otvorená agenda nezdaňovania vreckového pri služobných cestách. ČESMAD víta dohodu pri dvoch bodov z troch.
 
V pondelok 13. januára 2020 prijal premiér Peter Pellegrini zástupcov ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska spoločne s ministrom financií Ladislavom Kamenickým, ministrom dopravy Árpádom Érsekom, ministerkou vnútra Denisou Sakovou, ministrom práce Jánom Richterom a prezidentom Policajného zboru Milanom Lučanským.
 
ČESMAD Slovakia považuje včerajšie rokovanie za úspešné. „Dlhé roky cestní dopravcovia prešľapovali na mieste a nevedeli sa posunúť ďalej. Ďakujeme pánovi premiérovi a zástupcom vlády za konštruktívny prístup. Z troch požiadaviek, ktoré dopravcovia mali (pozn.: zníženia dane z motorových vozidiel, zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách a zavedenia výrazných zliav zo sadzieb mýta od 1. km spätne), považujeme za dohodnuté zľavy zo sadzieb mýta už od prvého kilometra a výrazné zníženie dane z motorových vozidiel. Už dnes máme dohodnuté stretnutie na ministerstve financií a veríme, že sa nám podarí niektorý z komunikovaných variantov presadiť,“ povedal po spoločnom rokovaní prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.
 
„Zatiaľ sme nenašli riešenie pri požiadavke zrušenia zdaňovania vreckového,“ vyhlásil Jančovič, ďalej však doplnil prečo vypadlo riešenie problematiky zdaňovania vreckového. „Tým, že sa na januárovej schôdzi neotvorí zákon o dani z príjmov, tak sa nedá aktuálne na Národnej rade SR pripomienkovať zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách,“ vysvetlil ďalej Jančovič. „Naša požiadavka bola kompenzovať v súčasnosti legislatívne nerealizovateľné zrušenie zdaňovania vreckového formou zmeny sadzieb cestovných náhrad pre Českú republiku a Slovensko,“ podotkol Pavol Jančovič. Ministri financií a práce boli poverení zaoberať sa touto problematikou a predložiť návrh konkrétneho riešenia.
 
Premiér Pellegrini prisľúbil vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zložené zo všetkých zástupcov dotknutých ministerstiev a dopravcov, s cieľom zaoberať sa potrebami a požiadavkami dopravcov a tie priamo predkladať kompetentným ministrom, aby sa zabránilo ignorovaniu problémov cestných dopravcov v budúcnosti. ČESMAD očakáva, že táto pracovná skupina bude funkčná bez ohľadu na politické zloženie vlády.
 
Zástupcovia ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska budú mať zároveň zastúpenie v pracovnej skupine na prípravu nového mýtneho tendra na Ministerstve dopravy a výstavby SR.
 
ČESMAD Slovakia týmto vyslovuje poďakovanie za spoluprácu pri dlhotrvajúcich a náročných vyjednávaniach, ako aj rešpekt zástupcom Únie autodopravcov Slovenska, za konštruktívny prístup smerujúci k výslednej dohode. Súčasný prísľub vlády je pozitívnym príkladom spolupráce a výsledkom spoločného úsilia v tandeme ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska.