Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 6. januára 2018.
Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých  susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Žiadosť o CEMT 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor štátny dopravný úrad oznamuje (ďalej len „ministerstvo“), že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o licenciu CEMT na rok 2018 v druhom kole, majú možnosť podať žiadosť na priloženom formulári. Formulár žiadosti je potrebné úplne a pravdivo vyplniť (dátum, pečiatka a podpis konateľa – podnikateľa).

Žiadosti o licenciu CEMT je možné zaslať poštou alebo osobne do podateľne „ministerstva“ (pri obidvoch možnostiach platí pečiatka podateľne), najneskôr do 15.01.2018 (vrátane), inak nebude žiadosť akceptovaná t.j. nebude zahrnutá do zoznamu žiadateľov, na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor štátny dopravný úrad
Námestie slobody 6
P. O. Box 100
810 05 Bratislava

Vydávanie povolení CEMT

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor štátny dopravný úrad, oznamuje, že licencie CEMT na rok 2018 sa budú vydávať v budove ministerstva na 5. poschodí číslo dverí 526

v dňoch 28.12. – 29.12.2017 a 02.01. – 15.01.2018

v čase od 09,00 hod - 14,00 hod

Licencie CEMT spolu so Zásadami pre používanie licencií CEMT v roku 2018, budú odovzdané podnikateľovi osobne (štatutárnemu orgánu), alebo zástupcovi (poverenej osobe na základe notársky overeného písomného splnomocnenia) a predložení OP, len po preukázaní zaplatenia správneho poplatku podľa položky 79 písmeno e) zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

Viac informácií nájdete v priložených súboroch.

Pevná montáž OBU

Postup pri zabezpečení pevnej montáže

Ak bola uzatvorená zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime následného platenia mýta je v súlade s Mýtnym poriadkom vyžadovaná pevná inštalácia palubnej jednotky

Miesto
Pevnú inštaláciu si možno zabezpečiť na kontaktných miestach vo všetkých krajských mestách Slovenska ,alebo prostredníctvom objednávky zaslaním na adresu objednavky@cesmad.sk .

Cena
Cena za sadu  pevnej montáže palubnej jednotky je 111,90 eura bez DPH.

Spôsob platby

Za pevnú montáž je možné platiť:

  • v hotovosti (Kontaktné miesta)
  • platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu (Kontaktné miesta)
  • platba na faktúru (Pri objednávke cez objednávkový formulár na adrese objednavky@cesmad.sk )

Ďalší postup
Dopravca na kontaktnom mieste dostane po zaplatení príslušný počet montážnych poukážok a kabeláží. Následne sa rozhodne, v ktorom autorizovanom servise si dá kabeláže namontovať. Zoznam autorizovaných servisov je uverejnený v priloženom súbore.

Montáž v autorizovanom servise
Na základe dohody s pracovníkom autorizovaného servisu, pristaví svoje vozidlo a odovzdá servisu montážnu poukážku a kabeláž, ktoré dostal na kontaktnom mieste. Servis mu vykoná pevnú montáž a vráti montážnu poukážku s jednou vnútornou stranou (zelenej farby), ktorá dopravcovi slúži ako záručný list na vykonanú pevnú montáž.

Kontrola správnosti zapojenia
Správnosť zapojenia kabeláže možno overiť po zapojení palubnej jednotky k pevnej inštalácii. V prípade, že sa kontrolka palubnej jednotky po pevnej inštalácii nerozsvieti na zeleno, treba kontaktovať autorizovaný servis. Odlíšiť nefunkčnosť palubnej jednotky (OBU) od nefungujúcej pevnej montáže (kabeláže) pomôžu dopravcovi v prípade potreby identifikovať pracovníci kontaktných miest.

Vyradenie vozidla z vozidlového parku – demontáž kabeláže
Pri vyradení vozidla, v ktorom bola vykonaná pevná montáž, môže dopravca vykonať demontáž kabeláže a túto použiť na nové vozidlo.  Aby sa zabránilo poškodeniu kabeláže, odporúča sa vykonať demontáž v niektorom z autorizovaných servisov. Demontáž kabeláže dopravca vykonáva na vlastné náklady.

Spätná montáž
Dopravca môže požiadať o spätnú montáž kabeláže do nového vozidla s tým, že  použije demontovanú kabeláž. Spätnú montáž môže vykonať iba autorizovaný servis. Zoznam autorizovaných servisov je uverejnený v priloženom súbore.

Cena spätnej montáže
Cena spätnej pevnej montáže s použitím demontovanej kabeláže je 70,00 eur bez DPH.

Postup spätnej montáže
Dopravca na kontaktnom mieste odovzdá montážnu poukážku, ktorá mu bola vydaná k demontovanej kabeláži a požiada o vyradenie vozidla z evidencie vozidiel s pevnou inštaláciou palubných jednotiek (na zadnej strane vrátenej montážnej poukážky treba uviesť: „Žiadam o vyradenie vozidla z evidencie“, dátum, podpis a pečiatka).
Dopravca na kontaktnom mieste dostane po zaplatení spätnej montáže montážnu poukážku vystavenú na nové vozidlo. Následne sa rozhodne, v ktorom autorizovanom servise si dá kabeláže spätne namontovať. Zoznam autorizovaných servisov je uverejnený v priloženom súbore.

Zmena držiteľa vozidla
Pri zmene držiteľa vozidla, v ktorom bola vykonaná pevná montáž, môže nový držiteľ požiadať o zmenu držiteľa v evidencii vozidiel s pevnou inštaláciou palubných jednotiek.
Nový držiteľ vozidla na kontaktnom mieste odovzdá montážnu poukážku, ktorá bola vydaná pôvodnému držiteľovi a požiada o zmenu držiteľa v evidencii vozidiel s pevnou inštaláciou palubných jednotiek (na zadnej strane vrátenej montážnej poukážky treba uviesť: „Žiadam zmenu držiteľa v evidencii“, dátum, podpis a pečiatka). Nový držiteľ vozidla je zároveň povinný preukázať skutočnosť, že sa stal novým držiteľom predmetného vozidla, a to buď predložením nového osvedčenia o evidencii vozidla spolu s kópiu starého osvedčenia alebo predložením zmluvy o nadobudnutí vozidla. Následne bude pracovníkom kontaktného miesta vykonaná zmena držiteľa vozidla.

Zmena evidenčného čísla vozidla
Pri zmene evidenčného čísla vozidla z dôvodu straty, zničenia, alebo ukradnutia tabuľky s evidenčným číslom, môže dopravca  požiadať o zmenu evidenčného čísla v evidencii vozidiel s pevnou inštaláciou palubných jednotiek.
Dopravca na kontaktnom mieste odovzdá montážnu poukážku, ktorá bola vydaná na pôvodné evidenčné číslo a požiada o zmenu evidenčného čísla v evidencii vozidiel s pevnou inštaláciou palubných jednotiek (na zadnej strane vrátenej montážnej poukážky treba uviesť: „Žiadam zmenu evidenčného čísla v evidencii“, dátum, podpis a pečiatka). Dopravca vozidla je zároveň povinný preukázať skutočnosť, že došlo k zmene evidenčného čísla predmetného vozidla, a to predložením nového Osvedčenia o evidencii vozidla spolu s kópiu starého osvedčenia. Následne bude pracovníkom kontaktného miesta vykonaná zmena evidenčného čísla vozidla.

Kontaktné a hraničné distribučné miesta
Zoznam kontaktných a hraničných distribučných miest je možné nájsť na nasledujúcej adrese: www.emyto.sk/sk/zakaznicke-miesta/zoznam

Prílohy
V prílohe sú k dispozícii:

  • objednávka pevnej montáže (objednávku treba poslať na adresu, faxové číslo, resp. e-mailovú adresu uvedenú v spodnej časti objednávky),
  • zoznam autorizovaných servisov